Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học tập môn quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lời nói đầu

Quản trị chất lượng là một hoạt động không thể thiếu trong quản lý điều hành
của mọi loại hình tổ chức. Chất lượng là “phần hồn” của quản lý. Hoạt động này chi
phối đến tất cả mọi thành viên, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, người cung ứng,
phương pháp làm việc, của một tổ chức để hình thành nên sản phẩm đáp ứng nhu
cầu của khách hàng và các bên liên quan. Khoa học quản trị chất lượng lớn mạnh rõ
nét trong thập niên 90 của thế kỷ 20. Từ khi đổi mới quản lý, các tổ chức Việt Nam đã
từng bước làm quen với lĩnh vực này. Các công cụ của quản lý chất lượng như là ngôn
ngữ của sự hội nhập và không thể thiếu trong quản lý đương đại. Để phổ biến kiến
thức và kỹ năng thuộc lĩnh vực này, nhiều tổ chức đã tiến hành các khóa đào tạo, tư
vấn từ năm 1996 đến nay. Kết quả áp dụng thành công mô hình hệ thống quản lý như
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, SA 8000:2001, OHSAS 18001:2007, ISO
22000:2005, Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, là minh chứng cho vị trí của môn học.

Do tính chất soát xét theo định kỳ 05 năm/lần nên các tiêu chuẩn thường
xuyên thay đổi. Để thiết lập nội dung giảng dạy môn học này đòi hỏi các giảng viên
cần tiếp cận và chuyển tải các nội dung mới nhất đến người học. Các tiêu chuẩn mới
như ISO 9000:2005, ISO 22000:2005, ISO IEC 17021:2006, OHSAS 18001:2007,
Dự thảo ISO 9001:2008, .
Hướng dẫn học tập môn quản trị chất lượng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hướng dẫn học tập môn quản trị chất lượng 9 10 1