Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại
 
Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế  
toán khoản chiết khấu thương mại trên thực tế như thế nào là một vấn đề mà nhiều giảng viên, học viên  
ngành kế toán doanh nghiệpvà các nhân viên kế toán rất quan tâm. Do vậy bài viết sẽ đề cập cụ thể thực  
tế về kế toán khoản chiết khấu thương mại để giúp người học, các giảng viên và các nhân viên kế toán  
tiếp cận một phần hành kế toán. 

1. Khái niệm chiết khấu thương mại 
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” (Ban hành và công  
bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ­BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), thì: 
Chiết khấu thương mại  là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng 
mua hàng với khối lượng lớn. 

2. Kế toán chiết khấu thương mại 
2.1. Tài khoản sử dụng: Để hạch toán khoản chiết khấu thương mại kế toán sử dụng  Tài khoản 521­  
Chiết khấu thương mại: Tài khoản 521 dùng đểphản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp 
đã giảm trừ, hoặc thanh toán cho người mua hàng do họ đã mua hàng, dịch vụ với khối lượng lớn theo 
thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán 
hàng. 
2.2. Kế toán khoản chiết khấu thương mại:
    Chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại người mua được hưởng đã thực hiện 
trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu thương mại của doanh nghiệp đã quy định. 
    Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì 
khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm vào giá bán trên “Hóa đơn (GTGT)” hoặc “Hoá đơn bán 
hàng” lần cuối cùng. Trên hoá đơn thể hiện rõ dòng ghi Chiết khấu thương mại mà khách hàng  được 
hưởng. 
Tại Điểm 5.5 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT­BTC (12/12/2003) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 158/2003/NĐ­CP (10/12/2003) của Chính phủ hướng dẫn: “Nếu việc giảm giá áp dụng  
căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của  
hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ  
tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm giá”. 
Lần mua cuối cùng được xác định dựa trên hợp đồng kinh tế giữa các bên. Do đó, trường hợp công ty và 

các đại lý ký kết hợp đồng kinh tế, trong đó xác định ngày 31/12 hàng năm là ngày xác định công n...
Hướng dn kế toán chiết khu thương mi
Chiết khu thương mi là mt loi chiết khu mà nhiu doanh nghip dùng để thu hút khách hàng, vic kế
toán khon chiết khu thương mi trên thc tế như thế nào là mt vn đề mà nhiu ging viên, hc viên
ngành kế toán doanh nghipvà các nhân viên kế toán rt quan tâm. Do vy bài viết s đề cp c th thc
tế v kế toán khon chiết khu thương mi để giúp người hc, các ging viên và các nhân viên kế toán
tiếp cn mt phn hành kế toán.
1. Khái nim chiết khu thương mi
Theo chun mc kế toán Vit Nam, chun mc s 14 “Doanh thu và thu nhp khác(Ban hành và công
b theo Quyết định s 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 ca B trưởng B Tài chính), thì:
Chiết khu thương mi là khon chiết khu mà doanh nghip bán gim giá niêm yết cho khách hàng
mua hàng vi khi lượng ln.
2. Kế toán chiết khu thương mi
2.1. Tài khon s dng: Để hch toán khon chiết khu thương mi kế toán s dng Tài khon 521-
Chiết khu thương mi: Tài khon 521 dùng đểphn ánh khon chiết khu thương mi mà doanh nghip
đã gim tr, hoc thanh toán cho người mua hàng do h đã mua hàng, dch v vi khi lượng ln theo
tho thun v chiết khu thương mi đã ghi trên hp đồng kinh tế mua bán hoc các cam kết mua, bán
hàng.
2.2. Kế toán khon chiết khu thương mi:
Ch hch toán vào tài khon này khon chiết khu thương mi người mua được hưởng đã thc hin
trong k theo đúng chính sách chiết khu thương mi ca doanh nghip đã quy định.
Trường hp người mua hàng nhiu ln mi đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khu thì
khon chiết khu thương mi này được ghi gim vào giá bán trên “Hóa đơn (GTGT)” hoc “Hoá đơn bán
hàng” ln cui cùng. Trên hoá đơn th hin rõ dòng ghi Chiết khu thương mi mà khách hàng được
hưởng.
Ti Đim 5.5 Mc IV Phn B Thông tư s 120/2003/TT-BTC (12/12/2003) ca B Tài chính hướng dn thi
hành Ngh định s 158/2003/NĐ-CP (10/12/2003) ca Chính ph hướng dn: “Nếu vic gim giá áp dng
căn c vào s lượng, doanh s hàng hóa, dch v thc tế mua đạt mc nht định thì s tin gim giá ca
hàng hóa đã bán được tính điu chnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dch v ca ln mua cui cùng hoc k
tiếp sau. Trên hóa đơn phi ghi rõ s hóa đơn và s tin được gim giá”.
Ln mua cui cùng được xác định da trên hp đồng kinh tế gia các bên. Do đó, trường hp công ty và
Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại - Trang 2
Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại 9 10 47