Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn kết nap đoàn

Được đăng lên bởi hatrung-ln
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TP. HỒ CHÍ MINH
______
Số 02 - HD/TV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2009

HƯỚNG DẪN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM
TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN, ĐOÀN VỤ
_____
Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá
IX; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố và tình
hình thực tế công tác tổ chức – xây dựng Đoàn tại cơ sở. Ban Thường vụ Thành Đoàn
hướng dẫn một số vấn đề trọng tâm trong công tác đoàn viên, đoàn vụ, cụ thể như sau:
I.- CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI:
1. Độ tuổi kết nạp đoàn viên mới :
- Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu từ 16 tuổi
(15 tuổi 1 ngày) và tối đa không quá 30 tuổi
- Người được kết nạp vào Đoàn tốt thiểu phải có trình từ độ tiểu học trở lên.
* Lưu ý: thanh niên đủ tiêu chuẩn kết nạp Đoàn sau khi học xong lớp tìm hiểu về
Đoàn thì Đoàn cơ sở cấp giấy chứng nhận, đối với những thanh niên đã học lớp tìm hiểu
về Đoàn nhưng chưa được xét kết nạp Đoàn trong vòng 2 năm thì phải tiến hành học lại.
2. Thẩm tra lý lịch người xin vào Đoàn:
- Khu vực địa bàn dân cư: Ban Chấp hành Chi đoàn liên hệ với Đoàn phường
xã, Thị trấn nơi cư trú của thanh niên để phối hợp với công an tiến hành thẩm tra.
* Đối với thanh niên lao động tự do trên địa bàn dân cư:
 Trường hợp tạm trú dài hạn: Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp với Đoàn
phường tiến hành thẩm tra thông qua công an khu vực nơi thanh niên đó
đang tạm trú.
 Trường hợp tạm trú ngắn hạn: Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp với
Đoàn phường gởi hồ sơ cho công an nơi thanh niên đăng ký hộ khẩu
thường trú để nhờ hỗ trợ việc thẩm tra.
- Khu vực Công nhân lao động: Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành thẩm tra
thông qua bộ phận tổ chức hoặc phòng quản lý hồ sơ người lao động của đơn vị.
- Khu vực trường học: Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp với Đoàn khoa hoặc
Đoàn Trường để được cấp giấy giới thiệu và tiến hành thẩm tra thông qua phòng đào tạo
và quản lý sinh viên, học sinh.
- Khu vực lực lượng vũ trang: Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành thẩm tra
thông qua phòng quản lý lý lịch quân nhân.

1

* Lưu ý:
- Sau khi Ban Chấp hành Chi đoàn thẩm tra và xác nhận lý lịch đoàn viên thì tiến
hành tổ chức Hội nghị Chi đoàn xét kết nạp đoàn viên và gởi toàn bộ hồ sơ đề nghị kết
nạp gồm: sổ đoàn viên, công văn đề nghị kết nạp Đoàn và đề nghị cấp thẻ Đoàn của Ban
Chấp hành Chi đoàn, biên bản họp Chi đoàn và giấy đảm bảo thanh niên vào Đoàn, giấy
chứng nhận đã học lớp tìm hiểu về Đoàn hoặc tương đương lên Đoàn cấp trên trực tiếp.
- ...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TP. HỒ CHÍ MINH
______ TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2009
Số 02 - HD/TV
HƯỚNG DẪN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM
TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN, ĐOÀN VỤ
_____
Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá
IX; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố và tình
hình thực tế công tác tổ chức xây dựng Đoàn tại sở. Ban Thường vụ Thành Đoàn
hướng dẫn một số vấn đề trọng tâm trong công tác đoàn viên, đoàn vụ, cụ thể như sau:
I.- CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI:
1. Độ tuổi kết nạp đoàn viên mới :
- Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp o Đoàn tối thiểu t 16 tuổi
(15 tuổi 1 ngày) và tối đa không quá 30 tuổi
- Người được kết nạp vào Đoàn tốt thiểu phải có trình từ độ tiểu học trở lên.
* Lưu ý: thanh niên đủ tiêu chuẩn kết nạp Đoàn sau khi học xong lớp tìm hiểu về
Đoàn thì Đoàn cơ sở cấp giấy chứng nhận, đối với những thanh nn đã học lớp m hiểu
về Đoàn nhưng chưa được xét kết nạp Đoàn trongng 2 năm tphải tiến hành học lại.
2. Thẩm tra lịch người xin vào Đoàn:
- Khu vc địa bàn dân cư: Ban Chấp hành Chi đoàn liên hệ với Đoàn phường
xã, Thị trấn nơi cư tcủa thanh niên để phối hợp với công an tiến hành thẩm tra.
* Đối với thanh niên lao động tự do trên địan n cư:
Trường hợp tạm trú dài hạn: Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp với Đoàn
phường tiến hành thẩm tra thông qua ng an khu vực nơi thanh niên đó
đang tạm trú.
Trường hợp tạm trú ngắn hạn: Ban Chấp nh Chi đoàn phối hợp vi
Đoàn phường gởi hồ cho ng an nơi thanh niên đăng ký hộ khẩu
thường trú để nhờ hỗ trợ việc thẩm tra.
- Khu vực Công nhân lao động: Ban Chấp hành Chi đoàn tiến nh thẩm tra
thông qua bộ phận tổ chức hoặc phòng quản lý hồ người lao động của đơn vị.
- Khu vực trường học: Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp với Đoàn khoa hoặc
Đoàn Trường đđược cấp giấy giới thiệu tiến hành thẩm tra thông qua phòng đào tạo
quản sinh viên, học sinh.
- Khu vực lực ợng trang: Ban Chấp nh Chi đoàn tiến hành thẩm tra
thông qua phòng quản lý lịch quân nhân.
1
Hướng dẫn kết nap đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn kết nap đoàn - Người đăng: hatrung-ln
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn kết nap đoàn 9 10 999