Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

Được đăng lên bởi quang-pham-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 14102 lần   |   Lượt tải: 6 lần
HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
(Theo Hướng dẫn số 08 - HD/BTCTW ngày 21-06-2007
về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên)
I. Yêu cầu:
Người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch; không
tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.
II. Nội dung khai lý lịch của người xin vào Đảng:
1. Họ và tên đang dùng: Viết đúng họ, chữ đệm và tên, ghi như trong giấy chứng minh nhân
dân, bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.
2. Nam, nữ: là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.
3. Họ và tên khai sinh: viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.
4. Bí danh: viết các bí danh đã dùng (Nếu có).
5. Ngày, tháng, năm sinh: viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.
6. Nơi sinh: Viết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, quận, thành
phố nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện hành của hệ thống hành chính Nhà nước.
7. Quê quán: là nơi sinh sống của ông, bà nội, cha đẻ; trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê
quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Viết
địa chỉ như chỉ tiêu 06 nêu trên.
8. Nơi ở hiện nay: là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu. Viết địa chỉ như chỉ tiêu 06 nêu trên. Nếu
bản thân hiện nay đang tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ nơi tạm trú.
9. Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường...(nếu là
con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài).
10. Tôn giáo: trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì viết rõ(ví dụ: đạo Phật, đạo Thiên
chúa, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo...viết cả chức vụ trong tôn giáo - nếu có), không
theo đạo nào thì viết chữ “không”.
11. Thành phần xã hội hoặc nghề nghiệp của bản thân: viết rõ là công nhân, nông dân, công
chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp...; nếu
sống phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm.
12. Trình độ hiện nay:
- Học vấn phổ thông: viết rõ đã học xong lớp mấy hệ 10 hay 12 năm, chính quy hay bổ túc văn
hoá (ví dụ: 8/10 chính quy; 9/12 bổ túc).
- Chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ: đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật gì thì
viết theo chứng chỉ văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay tại
chức. Cụ thể như sau:
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: viết theo bằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ (ví dụ: Công nhân kỹ
thuật hàn bậc 3, Trung cấp Thú y, Cao đẳng Sư phạm, Đại học nông nghiệp.....
HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
(Theo Hướng dẫn số 08 - HD/BTCTW ngày 21-06-2007
về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên)
I. Yêu cầu:
Người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch; không
tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.
II. Nội dung khai lý lịch của người xin vào Đảng:
1. Họ tên đang dùng: Viết đúng họ, chữ đệm tên, ghi như trong giấy chứng minh nhân
dân, bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.
2. Nam, nữ: là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.
3. Họ và tên khai sinh: viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.
4. Bí danh: viết các bí danh đã dùng (Nếu có).
5. Ngày, tháng, năm sinh: viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.
6. Nơi sinh: Viết thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, quận, thành
phố nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện hành của hệ thống hành chính Nhà nước.
7. Quê quán: nơi sinh sống của ông, nội, cha đẻ; trường hợp biệt thể ghi theo quê
quán của người m đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết bố, mẹ). Viết
địa chỉ như chỉ tiêu 06 nêu trên.
8. Nơi hiện nay: nơi đăng trong sổ hộ khẩu. Viết địa chỉ như chỉ tiêu 06 nêu trên. Nếu
bản thân hiện nay đang tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ nơi tạm trú.
9. Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường...(nếu
con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài).
10. Tôn giáo: trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì viết rõ(ví dụ: đạo Phật, đạo Thiên
chúa, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo...viết cả chức vụ trong tôn giáo - nếu có), không
theo đạo nào thì viết chữ “không”.
11. Thành phần xã hội hoặc nghề nghiệp của bản thân: viết rõ là công nhân, nông dân, công
chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội, nvăn, nhà báo, chủ doanh nghiệp...; nếu
sống phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm.
12. Trình độ hiện nay:
- Học vấn phổ thông: viết rõ đã học xong lớp mấy hệ 10 hay 12 năm, chính quy hay bổ túc văn
hoá (ví dụ: 8/10 chính quy; 9/12 bổ túc).
- Chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ: đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật thì
viết theo chứng chỉ văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay tại
chức. Cụ thể như sau:
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: viết theo bằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ (ví dụ: Công nhân kỹ
thuật hàn bậc 3, Trung cấp Thú y, Cao đẳng Sư phạm, Đại học nông nghiệp...).
Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng - Trang 2
Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng - Người đăng: quang-pham-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng 9 10 77