Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

Được đăng lên bởi Duong Nguyen
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3032 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIETNAM

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

TUÛ LAÏNH
SIDE BY SIDE
Vui loΩng ñoÏc kyõ saùch höôùng daãn naΩy tröôùc khi söû duÏng vaΩ
giöõ ñeå tham khaûo sau naΩy khi caàn.

P/No. : MFL66880207

www.lg.com

Muc luc
Ï
Ï
Cac bien phap than trong cô ban veà an toan
ù
ä
ù
ä
Ï
û
Ω

13

Lap lai cöa
é
Ï û

14

Lap ong cung cap nöôc
é á
á
ù

14

Ñieu chænh chieu cao
à
à

15

Khôi ñong
û
ä

16

Ñieu chænh nhiet ñoä vaΩ chöc nang (Chæ ap dung cho mot soá model)
à
ä
ù
ê
ù
Ï
ä

16

Ngan Home Bar tien dung
ê
ä
Ï

22

Keä

23

Keä Xep
á

23

Hop tröng
ä
ù

24

Thiet bò khöû mui
á
Ω

24

Ngan bao quan rau qua, trai cay
ê
û
û
û
ù â

25

Ngan löu tröõ “Ap suat thap”
ê
Ù
á
á

26

Giaù ôû cöa tuû (Ngan ñong / Ngan lanh)
û
ê
â
ê
Ï

27

Ngan löu tröõ bô, söa
ê
õ

27

Cach thay boä loc nöôc (Chæ ap dung cho mot soá model)
ù
Ï
ù
ù
Ï
ä

28

Vò trí löu tröõ thöc pham
Ï
å

29

Bao quan thöc pham
û
û
Ï
å

30

Thong tin tong quat
â
å
ù

31

Veä sinh

31

Xöû lyù söÏ coá

32

Ñieu nay laΩ bình thöông...
à
Ω

Chaêm soùc vaΩ
baûo trì

12

Thao cöa
ù
û

Höôùng daãn baûo
quaûn thöÏc phaåm

11

Vò trí lap ñat
é
ë

Vaän haΩnh

3

Nhan biet cac boä phan
ä
á
ù
ä

Laép ñaët

3

37

San pham nay chæ söû dung nguon ñien 220V/50Hz.
û
å
Ω
Ï
à
ä
Ban phai mua may bien ap khong quaù 2.0KVA khi ban söû dung may ôû
Ï
û
ù
á ù
â
Ï
Ï
ù
khu vöc 110V.
Ï
2

VIETNAM

Môû ñau
à

Giôùi thieäu

Giôùi thieäu

Môû ñaàu
Ten model vaΩ soá seri nam ôû thung ben trong hoac phía sau cua tuû lanh.
â
â
è
Ω
â
ë
û
Ï
Cac thiet bò coù ten model vaΩ seri khac nhau, khong trung lap vôi thiet bò
ù
á
â
ù
â
Ω
ë
ù
á
khac. Ban nen ghi lai thong tin ñöôc yeu cau döôi ñay vaΩ giöõ lai quyen
ù
Ï
â
Ï
â
Ï
â
à
ù
â
Ï
å
höông dan nay. Ñính kem bien nhan mua hang cua ban vao ñay.
ù
ã
Ω
Ω
â
ä
Ω
û
Ï
Ω
â
NgaΩy mua
ÑaÏi lyù baùn
Ñòa chæ ñaÏi lyù
Soá ñieän thoaÏi cuûa ñaÏi lyù
Teân model
Soáâ Seâri

:
:
:
:
:
:

Caùc bieän phaùp thaän troÏng cô baûn veà an toaΩn
Höôùng daãn naΩy coù nhieàu thoâng tin quan troÏng veà an toaΩn.
Haõy ñoÏc vaΩ tuaân thuû moÏi thoâng tin veà an toaΩn.
Ñaây laΩ bieåu töôÏng caûnh baùo veà an toaΩn. Bieåu töôÏng naΩy cung caáp thoâng tin
an toaΩn cho baÏn bieát nhöõng nguy hieåm coù theå gaây cheát ngöôΩi hoaëc bò thöông cho
baÏn hoaëc ngöôΩi khaùc hoaëc laΩm hö saûn phaåm. Taát caû caùc caûnh baùo an toaΩn seõ ñi
keΩm bieåu töôÏng caûnh baùo veà an toaΩn vaΩ hoaëc laΩ töΩ NGUY HIEÅM, CAÛNH BAÙO,
hoaëc THAÄN TROÏNG. Nhöõng töΩ naΩy coù nghóa laΩ :

NGUY HIEM Khoâng laΩm theo höôùng daãn naΩy seõ gaây ra töû vong hoaëc
Å
chaán th...
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
TUÛ LAÏNH
SIDE BY SIDE
Vui loΩng ñoÏc kyõ saùch höôùng daãn naΩy tröôùc khi söû duÏng vaΩ
giöõ ñeå tham khaûo sau naΩy khi caàn.
P/No. : MFL66880207
www.lg.com
VIETNAM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ LẠNH SIDE BY SIDE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ LẠNH SIDE BY SIDE - Người đăng: Duong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ LẠNH SIDE BY SIDE 9 10 266