Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quyết định 1433/qđ-bhxh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I/ GIỚI THIỆU NHỮNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU:

* Văn bản của Chính phủ:
- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP, ngày 8/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.
* Văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam:
1. Công văn số 4180/BHXH-TTLT, ngày 14/11/2006 về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm trong quy định về công tác lưu trữ ;
2. Quyết định số 1525/QĐ-BHXH, ngày 20/12/2009 về việc ban hành quy định về quản lý, lưu trữ khai thác Hồ sơ hưởng BHXH;
3. Công văn số 955/BHXH, ngày 17/3/2010 về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;
4. Quyết định số 1433/QĐ-BHXH, ngày 8/10/2010 của Tổng Giám đốc BHXH VN ban hành quy định về công tác lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
5. Công văn số 4330/BHXH-TTLT, ngày 22/10/2010 của BHXH VN về việc Quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng hưởng BHXH một lần.
* Văn bản của BHXH Tây Ninh:
1. Quyết định số 45/QĐ-BHXH, ngày 15/01/2010 về việc ban hành quy định nội quy về công tác lưu trữ khai thác hồ sơ hưởng BHXH của Giám đốc BHXH Tây Ninh, hướng dẫn thực hiện Quyết định 1525/QĐ-BHXH;
2. Kế hoạch số 609/BHXH-TNQLHS, ngày 22/11/2010 triển khai Quyết định số 1433/QĐ-BHXH về lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Giám đốc BHXH Tây Ninh.
* Văn bản của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Tây Ninh:
- Công văn số 03/CCVTLT, ngày 04/01/2011 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2011.
Hướng dẫn thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quyết định 1433/qđ-bhxh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hướng dẫn thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quyết định 1433/qđ-bhxh 9 10 368