Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn và phương pháp lập Báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Laäp Baùo Caùo Taøi Chính

GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc

MUÏC LUÏC
LÔØI MÔÛ ÑAÀU ......................................................................................................... 3
1. Lyù do choïn ñeà taøi............................................................................................. 3
2. Muïc ñích nghieân cöùu ñeà taøi ............................................................................ 3
3. Phöông phaùp nghieân cöùu ñeà taøi ...................................................................... 3
4. Phaïm vi cuûa ñeà taøi ........................................................................................... 4
5. Keát caáu ñeà taøi .................................................................................................. 4
CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÏC
PHAÅM BÍCH CHI ................................................................................................... 5
1.1 Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi .................. 5
1.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån ......................................................... 5
1.1.2 Maët haøng kinh doanh chuû yeáu cuûa Coâng Ty .......................................... 6
1.1.3 Chöùc naêng, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn ...................................................... 6
1.2 Cô caáu toå chöùc cuûa Coâng Ty ........................................................................ 7
1.2.1 Cô caáu toå chöùc saûn xuaát .......................................................................... 7
1.2.2 Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù .............................................................. 8
1.3 Thuaän lôïi, khoù khaên vaø phöông höôùng phaùt trieån ...................................... 10
1.3.1 Thuaän lôïi ............................................................................................... 10
1.3.2 Khoù khaên ............................................................................................... 11
1.3.3 Phöông höôùng phaùt trieån ....................................................................... 11
1.4 Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi Coâng Ty ............................................. 12
1.4.1 Nhieäm vuï coâng taùc keá toaùn .................................................................. 12
1.4.2 Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn ............................................................ 12
1.4.3 Hình thöùc ghi soå keá toaùn ....................
Laäp Baùo Caùo Taøi Chính GVHD: Leâ Thò Ngoïc Phöôùc
SVTH: Châu Quoác Phong Trang-
1-
MUÏC LUÏC
MUÏC LUÏCMUÏC LUÏC
MUÏC LUÏC
LÔØI MÔÛ ÑAÀU ......................................................................................................... 3
1. Lyù do choïn ñeà taøi............................................................................................. 3
2. Muïc ñích nghieân cöùu ñeà taøi ............................................................................ 3
3. Phöông phaùp nghieân cöùu ñeà taøi ...................................................................... 3
4. Phaïm vi cuûa ñeà taøi ........................................................................................... 4
5. Keát caáu ñeà taøi .................................................................................................. 4
CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÏC
PHAÅM BÍCH CHI ................................................................................................... 5
1.1 Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Coâng ty coå phaàn thöïc phaåm Bích Chi .................. 5
1.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån ......................................................... 5
1.1.2 Maët haøng kinh doanh chuû yeáu cuûa Coâng Ty .......................................... 6
1.1.3 Chöùc naêng, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn ...................................................... 6
1.2 Cô caáu toå chöùc cuûa Coâng Ty ........................................................................ 7
1.2.1 Cô caáu toå chöùc saûn xuaát .......................................................................... 7
1.2.2 Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù .............................................................. 8
1.3 Thuaän lôïi, khoù khaên vaø phöông höôùng phaùt trieån ...................................... 10
1.3.1 Thuaän lôïi ............................................................................................... 10
1.3.2 Khoù khaên ............................................................................................... 11
1.3.3 Phöông höôùng phaùt trieån ....................................................................... 11
1.4 Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi Coâng Ty ............................................. 12
1.4.1 Nhieäm vuï coâng taùc keá toaùn .................................................................. 12
1.4.2 Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn ............................................................ 12
1.4.3 Hình thöùc ghi soå keá toaùn ....................................................................... 13
1.4.4 Cheá ñoä vaø phöông phaùp keá toaùn Coâng Ty aùp duïng ............................. 14
1.5 Ñaëc ñieåm öùng duïng tin hoïc trong coâng taùc keá toaùn taïi Coâng Ty .............. 15
Hướng dẫn và phương pháp lập Báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn và phương pháp lập Báo cáo tài chính - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Hướng dẫn và phương pháp lập Báo cáo tài chính 9 10 330