Ktl-icon-tai-lieu

INCOTERMS 2000 - tiếng việt

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 4634 lần   |   Lượt tải: 3 lần
INCOTERMS 2000
LỜI NÓI ĐẦU
của Ông Maria Livanos Cattaui, Tổng Thư Ký Phòng Thương mại Quốc Tế
Nền kinh tế toàn cầu mở ra cơ hội to lớn hơn bao giờ hết để doanh nghiệp tiếp cận tới
các thị trường phắp nơi trên thế giới. Hàng hoá được bán ra ỏ nhiều nước hơn, với số lượng
ngày càng lớn và chủng loại đa dạng hơn. Giao dịch mua bán quốc tế ngày càng nhiều và phức
tạp, do vậy, nếu hợp đồng mua bán hàng hoá không được soạn thảo một cách kỹ lưỡng sẽ có
nhiều khả năng dẫn đến sự hiểu nhầm và những vụ tranh chấp tốn kém tiền bạc.
Incoterms, quy tắc chính thức của Phòng Thương Mại Quốc tế về giải thích các điều kiện
thương mại, tạo điều kiện cho giao dịch thương mại quốc tế diễn ra một cách trôi chảy. Việc dẫn
chiếu đến Incoterms 2000 trong một hợp đồng mua bán hàng hoá sẽ phân định rõ ràng nghĩa vụ
tương ứng của các bên và làm giảm nguy cơ rắc rối về mặt pháp lý.
Kể từ khi Incoterms được Phòng Thương mại Quốc tế soạn thảo năm 1936, chuẩn mực
về hợp đồng mang tính toàn cầu này thương xuyên được cập nhật để bắt kịp với nhịp độ phát
triển của thương mại quốc tế. Incoterms 2000 có cân nhắc tới sự xuất hiện nhiều khu vực miễn
thủ tục hải quan trong thời gian và qua, việc sử dụng thông tin liên lạc điện tử ngày càng thông
dụng, về cả những thay đổi về tập quán vận tải. Incoterms 2000 đã sửa đổi và thể hiện nội
dung của 13 điều kiện thương mại một cách đơn giản hơn và rõ ràng hơn.
Kiến thức uyên thâm của Ban nghiên cứu Tập quán Thương mại Quốc tế thuộc ICC bao
gồm các thành viên từ nhiều nước trên thế giới và thuộc tất cả các lĩnh vực thương mại đảm
bảo Incoterms 2000 sẽ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp khắp nơi.
Phòng Thương mại Quốc tế xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên của Ban nghiên cứu
Tập quán Thương mại Quốc tế do giáo sư Fabio Bortolotti (Italia) làm Chủ tịch. Nhóm công tác
về "Điều kiện Thương mại" do giáo sư Jan Ramberg (Thụy Điển) làm Chủ tịch, và nhóm soạn
thảo bao gồm Chủ tịch là giáo sư Charles Debattista (Anh), cùng các ông Robert De Roy (Bỉ),
Philippe Rapatout (Pháp), Jen Brredow (Đức) và Frank Reynolds (Mỹ).
NỘI DUNG CHÍNH CỦA INCOTERMS 2000
Phần dẫn giải
Phương thức vận tải và điều kiện tương ứng của Incoterms 2000
EXW: Giao tại xưởng
FCA: Giao cho người chuyên chở
FAS: Giao dọc mạn tàu
FOB: Giao lên tàu
CFR: Tiền hàng và cước
CIF: Tiền hàng, bảo hiểm và cước
CPT: Cước phí trả lời
CIP: Cước phí và bảo hiểm trả lời
DAF: Giao tại biên giới
DES: Giao tại tàu
DEQ: Giao tại cầu cảng
DDU: Giao chưa nộp thuế
DDP:Giaođãnộpthuế
Thöông maïi Vieät...
Thöông maïi Vieät Nam
1
INCOTERMS 2000
LI NÓI ĐẦU
ca Ông Maria Livanos Cattaui, Tng Thư Ký Phòng Thương mi Quc Tế
Nn kinh tế toàn cu m ra cơ hi to ln hơn bao gi hết để doanh nghip tiếp cn ti
các th trường php nơi trên thế gii. Hàng hoá được bán ra nhiu nước hơn, vi s lượng
ngày càng ln và chng loi đa dng hơn. Giao dch mua bán quc tế ngày càng nhiu và phc
tp, do vy, nếu hp đồng mua bán hàng hoá không được son tho mt cách k lưỡng s
nhiu kh năng dn đến s hiu nhm và nhng v tranh chp tn kém tin bc.
Incoterms, quy tc chính thc ca Phòng Thương Mi Quc tế v gii thích các điu kin
thương mi, to điu kin cho giao dch thương mi quc tế din ra mt cách trôi chy. Vic dn
chiếu đến Incoterms 2000 trong mt hp đồng mua bán hàng hoá s phân định rõ ràng nghĩa v
tương ng ca các bên và làm gim nguy cơ rc ri v mt pháp lý.
K t khi Incoterms được Phòng Thương mi Quc tế son tho năm 1936, chun mc
v hp đồng mang tính toàn cu này thương xuyên được cp nht để bt kp vi nhp độ phát
trin ca thương mi quc tế. Incoterms 2000 có cân nhc ti s xut hin nhiu khu vc min
th tc hi quan trong thi gian và qua, vic s dng thông tin liên lc đin t ngày càng thông
dng, v c nhng thay đổi v tp quán vn ti. Incoterms 2000 đã sa đổi và th hin ni
dung ca 13 điu kin thương mi mt cách đơn gin hơn và rõ ràng hơn.
Kiến thc uyên thâm ca Ban nghiên cu Tp quán Thương mi Quc tế thuc ICC bao
gm các thành viên t nhiu nước trên thế gii và thuc tt c các lĩnh vc thương mi đảm
bo Incoterms 2000 s đáp ng được nhu cu ca doanh nghip khp nơi.
Phòng Thương mi Quc tế xin bày t lòng biết ơn đối vi các thành viên ca Ban nghiên cu
Tp quán Thương mi Quc tế do giáo sư Fabio Bortolotti (Italia) làm Ch tch. Nhóm công tác
v "Điu kin Thương mi" do giáo sư Jan Ramberg (Thy Đin) làm Ch tch, và nhóm son
tho bao gm Ch tch là giáo sư Charles Debattista (Anh), cùng các ông Robert De Roy (B),
Philippe Rapatout (Pháp), Jen Brredow (Đức) và Frank Reynolds (M).
NI DUNG CHÍNH CA INCOTERMS 2000
Phn dn gii
Phương thc vn ti và điu kin tương ng ca Incoterms 2000
EXW: Giao ti xưởng
FCA: Giao cho người chuyên ch
FAS: Giao dc mn tàu
FOB: Giao lên tàu
CFR: Tin hàng và cước
CIF: Tin hàng, bo him và cước
CPT: Cước phí tr li
CIP: Cước phí và bo him tr li
DAF: Giao ti biên gii
DES: Giao ti tàu
DEQ: Giao ti cu cng
DDU: Giao chưa np thuế
DDP:Giaođãnpthuế
INCOTERMS 2000 - tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
INCOTERMS 2000 - tiếng việt - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
INCOTERMS 2000 - tiếng việt 9 10 995