Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch kinh doanh là quan trọng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieän nay ngoaøi caùc vaán ñ veà chính saùch moâ cuûa nhaø nöôùc coøn noåi leân caùc vaán ñeà veà coâng taùc
quaûn trò kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp, phaàn lôùn caùc doanh nghieäp hình thaønh vphaùt trieån ôû ùc
töï phaùt, naëng veà laøm aên theo töøng vuï vieäc, hôïp ñoàng. chính bôûi vì chöa coù keá hoaïch chieán löôïc vaø ï
baùo neân caùc doanh nghieäp khoâng phaùt trieån ñöôïc theo moät ñònh höôùng roõ neùt vaø vöõng chaéc. ñoâi khi chæ
caàn gaëp moät söï thay ñoåi naøo khaùc thöôøng laø haàu nhö caùc doanh nghieäp khoâng ñoái phoù ñöôïc vaø deã coù
nguy cô ñoå vôõ
Nguyeân nhaân baûn cuûa moät soá doanh nghieäp Vieät nam l ñaõ khoâng chuù troïng vieäc laäp keá hoaïch
kinh doanh daãn ñeán keát quaû khoâng toát trong kinh doanh:
coù theå thaáy tình traïng naøy thöôøng xaûy ra ôû caùc doanh nghieäp :
loaïi hình doanh nghieäp .
doanh nghieäp chuû yeáu ñöôïc nhaø nöôùc baûo hoä ñoäc quyeàn vaø hoã trôï ñaàu tö :
toång coâng ty caùc ngaønh ñieän löïc, vieãn thoâng , xaêng daàu, noâng nghieäp , giaáy , caøfeâ , , ,
ñang thay ñoåi cô caáu toå chöùc
chuyeån ñoåi töø doanh nghieäp nhaø nöôùc sang coå phaàn .
qui moâ doanh nghieäp
caùc doanh nghieäp, caù theå coù qui moâ nhoû.
yeáu keùm trong coâng taùc nhaân söï :
thieáu kieân quyeát trong ñieàu chuyeån nhaân söï, söï neå nang qua laïi giöõa caùc vò trí
ñieàu haønh .
boä maùy nhaân söï coång keành chaäm chaïp
ñieàu haønh doanh nghieäp khoâng theo nhöõng nguyeân taéc cuûa quaûn trò
qua baùo chí coù theå thaáy ñöôïc nhöõng thoâng tin :
Theo baùo ngöôøi lao ñoäng ( 25/11/2004)
20% dnnn hoaø voán hoaëc thua loã
thôøi gian qua, nhaø nöôùc ñ raát chuù troïng hoã trôï taêng theâm tieàm löïc veà voán cho caùc dnnn, ngoaøi soá
voán boå sung haèng naêm khoaûng 400 tæ ñoàng, caùc dn naøy coøn ñöôïc ñaàu tö boå sung voán kinh doanh töø caùc
khoaûn noäp nsnn khoaûng 1.500 tæ ñoàng/naêm... nhöng theo ñaùnh giaù cuûa boä taøi chính: keát quaû kinh doanh
naøy khoâng “xöùng ñaùng” vôùi nhöõng gì ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc ñaàu tö.
öôùc tính ñeán ngaøy 31-12-2004, trong toång soá gaàn 4.000 dnnn thì soá ñôn vò thua loã, hoøa voán khoaûng
800 ñôn vò, chieám 20%. nhieàu toång coâng ty coù soá loã luõy keá lôùn: toång coâng ty caø pheâ 610 ñoàng, toång
coâng ty giaáy 200 tæ ñoàng, caùc toång coâng ty xaây döïng giao thoâng 810 tæ ñoàng.
Sai laàm chieán löôïc vaø thieáu quyeát ñoaùn tröôùc cô hoäi thò tröôøng
1
Kế hoạch kinh doanh là quan trọng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch kinh doanh là quan trọng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Kế hoạch kinh doanh là quan trọng 9 10 633