Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thực hiện tuần lễ nước sạch

Được đăng lên bởi trungthanhqv
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 2
Số:

/KH-QV2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quế Võ, ngày 27 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015
Thực hiện Công văn số 1888/BGDĐT - CTHSSV ngày 21 tháng 4 năm
2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng" Tuần
lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015"; Công văn số
413/SGDĐT - CTHSSV ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Bắc Ninh về việc tổ chức hưởng ứng" Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh
môi trường năm 2015" Trường THPT Quế Võ số 2 xây dựng kế hoạch hưởng
ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2015 trong toàn
thể cán bộ viên chức, học sinh với các nội dung, như sau:
Chủ đề hưởng ứng: " Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn"
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ
sinh môi trường và tiết kiệm nước sạch, vận động toàn thể cán bộ giảng viên,
học sinh trong toàn trường tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ
Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2015”.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ viên chức, học sinh, tích
cực hưởng ứng các chương trình Quốc gia về bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh
môi trường, góp phần hình thành nếp sống văn minh, lịch sự trong trường học.
Các hoạt động phải đảm bảo tính thường xuyên liên tục và gắn với 04 tuần lễ
tuyên truyền bảo vệ môi trường trong năm 2015, xây dựng môi trường xanh,
sạch, đẹp.
- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ viên chức học sinh nhà trường
tham gia bảo vệ môi trường, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 01/5, 7/5 và
19/5…tiếp tục phát động phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”; “Ngày chủ nhật
xanh”…
- Tổ chức hoạt động tiết kiệm nước, vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa
trong khuôn viên nhà trường làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của
toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh đối với công tác bảo vệ môi trường và có
hành động tích cực, hữu hiệu bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

- Tổ chức hoạt động thiết thực, phát huy chủ động sáng tạo của các đơn vị
trong nhà trường, nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác thông tin tuyên truyền
- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước về lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường.
- Tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch &
Vệ sinh Môi trường” từ ngày 15/...
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 2
Số: /KH-QV2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quế Võ, ngày 27 tháng 4 năm 2015
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015
Thực hiện Công văn số 1888/BGDĐT - CTHSSV ngày 21 tháng 4 năm
2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng" Tuần
lễ Quốc gia nước sạch Vệ sinh môi trường năm 2015"; Công văn số
413/SGDĐT - CTHSSV ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Bắc Ninh về việc t chức ởng ng" Tuần l Quốc gia ớc sạch và Vệ sinh
môi trường năm 2015" Trường THPT Quế s 2 xây dựng kế hoạch hưởng
ứng Tuần lễ Quốc gia ớc sạchvệ sinh môi trường” năm 2015 trong toàn
thể cán bộ viên chức, học sinh với các nội dung, như sau:
Chủ đề hưởng ứng: " Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn"
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc giữ n vệ
sinh môi trường tiết kiệm nước sạch, vận động toàn thể cán bộ giảng viên,
học sinh trong toàn trường tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tuần l
Quốc gia nước sạch - Vệ sinh môi trường năm 2015”.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ viên chức, học sinh, tích
cực hưởng ứng các chương trình Quốc gia về bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh
môi trường, góp phần nh thành nếp sống văn minh, lch sự trong trường học.
Các hoạt động phải đảm bảo tính thường xuyên liên tục và gắn vi 04 tuần l
tuyên truyền bảo vệ môi trường trong năm 2015, xây dựng môi trường xanh,
sạch, đẹp.
- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ viên chức học sinh nhà trường
tham gia bảo vệ môi trường, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 01/5, 7/5 và
19/5…tiếp tục phát động phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”; “Ngày chủ nhật
xanh”…
- Tổ chức hoạt động tiết kiệm nước, vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa
trong khuôn viên nhà trường làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của
toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh đối vi công tác bảo vệ môi trường
hành động tích cực, hữu hiệu bảo vệ nguồn tài nguyên nước.
Kế hoạch thực hiện tuần lễ nước sạch - Trang 2
Kế hoạch thực hiện tuần lễ nước sạch - Người đăng: trungthanhqv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch thực hiện tuần lễ nước sạch 9 10 33