Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức tháng thanh niên tình nguyện 2014

Được đăng lên bởi lopdaihocluatthanhba-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HUYỆN ĐOÀN THANH BA
BCH ĐOÀN XÃ ĐỖ SƠN
*
Số: - KH/ĐX

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đỗ Sơn, ngày…. tháng 03 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên, năm thanh niên 2014 và kỷ niệm 83
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014)
–––––––––––––––––––––––
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014.
Thực hiện kế hoạch số 10-KH/HĐTN ngày 10/3/2014 của Huyện Đoàn Thanh
Ba về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2014 và kỷ niệm 83 năm
ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2014) và kế hoạch số 11-KH/HĐTN ngày
10/3/2014 của Huyện Đoàn Thanh Ba về triển khai năm thanh niên tình nguyện 2014.
BCH Đoàn xã Đỗ Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên
năm 2014 và năm thanh niên tình nguyện cụ thể như sau:
Chủ đề “Tuổi trẻ Đỗ Sơn xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự
hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn
viên, thanh niên; triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/ 1931 – 26/3/2014).
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu niên thực
hiện thắng lợi Năm Thanh niên tình nguyện 2014 gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, gắn với việc chung tay xây dựng nông thôn
mới.
- Từ các hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp
thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội Đội ở khu dân cư.
- Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành
đoàn thể từ xã đến khu dân cư đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của
xã nói chung và của các khu dân cư nói riêng.
2. Yêu cầu:
- Các hoạt động Tháng thanh niên và năm thanh niên tình nguyện 2014 được tổ
chức sâu rộng từ xã đến mỗi khu dân cư với tinh thần chủ động, thiết thực, hiệu quả;
Các hoạt động tình nguyện cần chú trọng tổ chức tại chỗ nhằm thu hút đông đảo đoàn viên
thanh niên tham gia.
II. Các hoạt động tháng thanh niên 2014:
1. Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
1

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phòng chóng tệ
nạn xã hội, giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
- Tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến đường từ
cổng trường cấp 1, 2 đi cụm công nghiệp làng nghề phía Nam Th...

BCH ĐOÀN XÃ ĐỖ SƠN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên, năm thanh niên 2014 và kỷ niệm 83
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014)
–––––––––––––––––––––––
 !"#$%$&#$#'()*+,-
./#01+*$2+*3)*+,4562#$5
5%7%89"#0:;"5<'()*+,%$.=(>3'(
$2$?@&#$A)B3+C3+D)B3)*+,E%$./#01++$2
+*3)*+,4562#$55%7F.5'(5< 62)*+,-
G#$HIJHK2L./#089"#0:;"5<
'()*+,%$'(5< 62MF156
Chủ đề 
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
62<627N"#LM?OP"(0N.L@27($#LK;N
$#%7627%Q%545RN45#$GSGTU#(J:#$
%<N5<VF.5"#0:;/$#(W.=(>3'($2
$?@&#$GSGTUA)B3+C3+D)B3)*+,E-
X"62%5YH6.TN6245:#$%<N5/6<
Z?['(5< 62)*+,Z%\(%M./
HI;N5]6&YP:^5&NZ%\%652HK2L!!
(\-
W"#0:; 62_&&`'a!":#$./N@&[&
5<N4NK5#b?[891P#$N;;P.6LK-
541]65K(N0#:76.45b&6=NT]627N"c5$
:#$FWHI:/.6LK: %\!"#$%$&#$#5/645
HI_6%$45".6LK_<-
2. Yêu cầu:
G"#0:;"5<%$'(5< 62)*+,:[8
91K6;WHI:/(J.6LK%\`4:;N/N6]6RV
G"#0:; 62`de890Jf(6d:!:R#:#$%<
5<5(5-
II. Các hoạt động tháng thanh niên 2014:
1. Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
+
Kế hoạch tổ chức tháng thanh niên tình nguyện 2014 - Trang 2
Kế hoạch tổ chức tháng thanh niên tình nguyện 2014 - Người đăng: lopdaihocluatthanhba-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức tháng thanh niên tình nguyện 2014 9 10 565