Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công nghiệp tàu thuỷ sản sài gòn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ
SẢN SÀI GÒN

GVHD: ThS NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA
SVTH: LƯƠNG THỤY UYÊN

TP.HCM,03/ 2008

MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với những doanh nghiệp có
qui mô lớn, ngoài các yếu tố nguồn vốn, nguồn nguyên liệu, thị trường, nguuồn nhân
lực… thì một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là công việc quản
lý chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Quá trình sản xuất kinh doanh là quá trình mà các doanh nghiệp phải thường xuyên
đầu tư các loại chi phí khác nhau để đạt được mục đích là tạo ra được khối lượng sản
phẩm lao vụ hoặc khối lượng công việc phù hợp với nhiệm vụ sản xuất đã xác định và
thực hiện. Các loại chi phí mà doanh nghiệp phải đầu tư rất đa dạng, các loại chi phí
này phát sinh một cách thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó luôn vận
động, thay đổi , tính đa dạng của nó gắn liền với sự đa dạng, phức tạp của các loại hình
sản xuất khác nhau, của sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật.
Chi phí sản xuất là toàn bộ các khoản phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện quá
trình sản xuất sản phẩm và đạt được mục đích là tạo ra được sản phẩm ở dưới mọi
dạng có thể có được của nó. Xác định nội dung của chi phí sản xuất để thấy được bản
chất của chi phí sản xuất là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong quản lý chi phí sản xuất
nói riêng và quản lý doanh nghiệp nói chung.
Trong suốt thời gian học tập, được tiếp thu những kiến thức dưới nhiều góc độ như
quản trị, chi phí, hiệu quả kinh doanh... trong đó, lĩnh vực em thấy rất hay và hấp dẫn
là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Thời gian thực tập tại Công ty
Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn là khoảng thời gian em tiếp cận được thực tế về công
tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Qua đó giúp cho em nhận ra
sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm.
Xuất phát từ những lý do trên, em quyết định chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của
mình: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn”.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :

Thông qua việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để thấy được
cách thức hạch toán, sử dụng tài khoản, phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm.
Đồng thời xem xét tính hợp lý của các...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIP ĐẠI HỌC
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THU
SẢN SÀI GÒN
GVHD: ThS NGUYN TH TUYT NGA
SVTH: LƯƠNG THY UYÊN
TP.HCM,03/ 2008
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công nghiệp tàu thuỷ sản sài gòn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công nghiệp tàu thuỷ sản sài gòn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công nghiệp tàu thuỷ sản sài gòn 9 10 504