Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương IV - Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh
Giá chi phí nhân
Giá
chi
phí
Giá bán sản
+
=
công
nguyên vật liệu
phẩm dịch vụ
Ví dụ : Một công ty sửa chữa ô tô tiến hành sửa chữa đơn đặt hàng A với các tài liệu sau:
(đơn vị tính 1.000đ).
Tổng số chi phí tiền công trực tiếp đã tập hợp được là: 16.000
Chi phí tiền công của các bộ phận khác

: 8.000

Tổng số giờ công của CNSX trực tiếp

: 2.000

Lợi nhuận mong muốn về chi phí nhân công (cho 1 giờ công) là 3.
Số giờ công hoàn thành công việc sửa chữa đơn đặt hàng A là 50 giờ.
Giá nguyên vật liệu ghi trên hoá đơn tính cho đơn đặt hàng là : 6.000
Tỷ lệ phụ phí nguyên vật liệu bù đắp chi phí khác là 30%.
Tỷ lệ lợi nhuận mong muốn về chi phí nguyên vật liệu là 15%.
Với các tài liệu trên ta xác định giá bán đối với công việc sửa chữa đơn đặt hàng A như sau:
Định giá chi phí nguyên vật liệu:
Giá hoá đơn :

: 6.000

Phụ phí bù đắp chi phí khác

: 1.800 (6.000 x 30%).

Lợi nhuận mong muốn : 900 (6.000 x 15%).
Cộng : 8.700
Định giá chi phí nhân công:
Chi phí một giờ công

:

16.000
=8
2.000

Phụ phí bù đắp chi phí khác

:

8.000
=4
2.000

Lợi nhuận mong muốn :

3
Cộng

15

Đơn đặt hàng sửa chữa hết 50 giờ vậy chi phí nhân công trong giá bán là : 50 x 15 = 750.
Giá bán của đơn đặt hàng A sẽ là : 8.700 + 750 = 9.450.
Cách xác định giá bán này phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo
đơn đặt hàng, khối lượng sản phẩm ít, mặt hàng sản phẩm nhiều.
4.1.4- Xác định giá bán sản phẩm mới.
Sản phẩm mới hiểu theo nghĩa rộng bao gồm những sản phẩm chưa có trên thị trường hoặc
những sản phẩm tương tự như sản phẩm đã có (đối với các doanh nghiệp sản xuất chế tạo lần đầu)
nhưng khác về mẫu mã, thay đổi về chất lượng...
109

Chương IV - Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh
Đối với những sản phẩm mới chưa hề xuất hiện trên thị trường thì việc định giá bán chúng
đối với các doanh nghiệp là việc làm khó khăn, có tính chất thách thức và không chắc chắn, vì
không thể có được những thông tin chắc chắn tin cậy về khả năng tiêu dùng, về thị hiếu hay về
khả năng thay thế cho những sản phẩm cũ. Mục đích của các doanh nghiệp khi chế tạo, sản xuất
sản phẩm mới là để chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ mới, để có độc quyền trong một thời gian nhất
định... để đạt tới mục đích cuối cùng lợi nhuận tối đa. Song, sản xuất ra có bán được hay không,
bán với giá nào, khả năng tiêu thụ nhiều hay ít ? ... Có biết bao câu hỏi đặt ra đối với các chủ
doanh nghiệp. Nhưng một trong những vấn đề được quan tâm hơn cả là ...
Chương IV - Kế toán qun tr doanh thu và kết qu kinh doanh
109
Giá bán sn
phm dch v
=
Giá chi phí
nguyên vt liu
+
Giá chi phí nhân
công
d : Mt công ty sa cha ô tô tiến hành sa cha đơn đặt hàng A vi các tài liu sau:
(đơn v tính 1.000đ).
Tng s chi phí tin công trc tiếp đã tp hp được là: 16.000
Chi phí tin công ca các b phn khác : 8.000
Tng s gi công ca CNSX trc tiếp : 2.000
Li nhun mong mun v chi phí nhân công (cho 1 gi
công) là 3.
S gi công hoàn thành công vic sa cha đơn đặt hàng A là 50 gi.
Giá nguyên vt liu ghi trên hoá đơn tính cho đơn đặt hàng là : 6.000
T l ph phí nguyên vt liu bù đắp chi phí khác là 30%.
T l li nhun mong mun v chi phí nguyên vt liu là 15%.
Vi các tài liu trên ta xác định giá bán đối vi công vic sa cha đơn đặt hàng A như sau:
Định giá chi phí nguyên vt liu:
Giá hoá đơn : : 6.000
Ph phí bù đắp chi phí khác : 1.800 (6.000 x 30%).
Li nhu
n mong mun : 900 (6.000 x 15%).
Cng : 8.700
Định giá chi phí nhân công:
Chi phí mt gi công :
8=
000.2
000.16
Ph phí bù đắp chi phí khác :
4=
000.2
000.8
Li nhun mong mun : 3
Cng 15
Đơn đặt hàng sa cha hết 50 gi vy chi phí nhân công trong giá bán là : 50 x 15 = 750.
Giá bán ca đơn đặt hàng A s là : 8.700 + 750 = 9.450.
Cách xác định giá bán này phù hp vi các doanh nghip sn xut, kinh doanh dch v theo
đơn đặt hàng, khi lượng sn phm ít, mt hàng sn phm nhiu.
4.1.4- Xác định giá bán sn phm mi.
Sn phm mi hiu theo nghĩa rng bao gm nhng sn phm chưa có trên th trường ho
c
nhng sn phm tương t như sn phm đã có (đối vi các doanh nghip sn xut chế to ln đầu)
nhưng khác v mu mã, thay đổi v cht lượng...
Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh 9 10 660