Ktl-icon-tai-lieu

Kết luận thống kê về nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Hải Dương

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2369 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kết luận thống kê về nhu cầu chăm sóc sức
khỏe ở Hải Dương
Nguyễn Huyền Trang
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Toán - Cơ - Tin học
Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Mã số: 60 46 15
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Đăng Phúc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày các vấn đề cơ bản về phương pháp phân tích hồi quy logistic và mô
hình hồi quy logistic bội. Giới thiệu phương pháp phân tích thống kê được dùng trong
nghiên cứu này là mô hình nhiều mức cho dữ liệu nhị phân, đặc biệt là mô hình hồi quy
logistic nhiều mức. Đưa ra các kết quả phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã
hội đến nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của hai nhóm đối tượng người trong độ tuổi lao
động và trẻ em dưới 16 tuổi và một số ý kiến về xây dựng và phát triển mô hình y tế gia
đình nhằm nâng cao chất lượng y tế cộng đồng.
Keywords. Lý thuyết xác suất; Thống kê Toán học; Chăm sóc sức khỏe; Hải Dương

Content.
LỜI NÓI ĐẦU
Thống kê toán học là công cụ nghiên cứu được sử dụng rộng rãi trong hầu
hết các ngành khoa học thực nghiệm nhất là trong y học, sinh học, xã hội học, kinh
tế và môi trường…Thống kê toán học giúp cho các ngành khoa học khám phá ra từ
các số liệu thực nghiệm các quy luật nội tại của các hiện tượng trong tự nhiên và
trong xã hội.
Các nghiên cứu về y tế cộng đồng cũng đòi hỏi sử dụng các công cụ của
thống kê toán học để giải đáp các câu hỏi liên quan đến hệ thống chăm sóc sức
khỏe toàn dân, đưa ra các bằng chứng giúp xây dựng các chủ trương, chính sách
liên quan đến mạng lưới cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao hiệu
quả phục vụ của hệ thống y tế.
Nghiên cứu này có mục đích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu
khám chữa bệnh tại nhà đối với hai nhóm đối tượng người trong độ tuổi lao động

và trẻ em dưới 16 tuổi, thông qua việc áp dụng mô hình hồi quy logistic nhiều mức
– phương pháp thống kê hiện đại đang được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu ở
nhiều nước trên thế giới và bước đầu được sử dụng tại Việt Nam.
Luận văn “ Kết luận thống kê về tình hình chăm sóc sức khỏe ở Hải Dương”
bao gồm 3 chương và danh mục tài liệu tham khảo.
Chương 1 trình bày các vấn đề cơ bản về phương pháp phân tích hồi quy
logistic và mô hình hồi quy logistic bội.
Chương 2 giới thiệu phương pháp phân tích thống kê được dùng trong
nghiên cứu này là mô hình nhiều mức cho dữ liệu nhị phân, đặc biệt là mô hình hồi
quy logistic nhiều mức.
Dựa trên cơ sở lý thuyết của hai chương đầu, Chương 3 đưa ra các kết quả
phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến ...
Kết lun thống kê về nhu cầu chăm sóc sức
khe Hải Dương
Nguyn Huyn Trang
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên; Khoa Toán - - Tin hc
Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Mã số: 60 46 15
Người hướng dn: PGS.TS. H Đăng Phúc
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình bày các vấn đề bản v phương pháp phân tích hồi quy logistic
hình hi quy logistic bi. Gii thiệu phương pháp phân tích thống được dùng trong
nghiên cứu này hình nhiu mc cho d liu nh phân, đặc biệt hình hồi quy
logistic nhiu mức. Đưa ra các kết qu phân tích ảnh hưởng của các yếu t kinh tế - xã
hội đến nhu cầu khám chữa bnh tại nhà của hai nhóm đối tượng người trong độ tui lao
động tr em dưới 16 tuổi một s ý kiến v y dựng phát triển hình y tế gia
đình nhằm nâng cao chất lượng y tế cộng đồng.
Keywords. Lý thuyết xác suất; Thống kê Toán học; Chăm sóc sức khe; Hải Dương
Content.
LỜI NÓI ĐẦU
Thống toán học công cụ nghiên cứu được s dng rộng rãi trong hu
hết các ngành khoa học thc nghim nhất là trong y học, sinh học, xã hội hc, kinh
tế môi trường…Thống kê toán học giúp cho các ngành khoa học khám phá ra từ
các số liu thc nghiệm các quy luật ni ti của các hiện tượng trong t nhiên
trong xã hội.
Các nghiên cu v y tế cộng đồng cũng đòi hỏi s dụng các công cụ ca
thống toán học để giải đáp các câu hỏi liên quan đến h thống chăm c sc
khỏe toàn dân, đưa ra các bng chứng giúp xây dựng các chủ trương, chính sách
liên quan đến mạng lưới cung cấp các dịch v chăm c sức khỏe, nâng cao hiu
qu phc v ca h thng y tế.
Nghiên cứu này mục đích đánh giá các yếu t ảnh ởng đến nhu cu
khám chữa bnh tại nhà đối với hai nhóm đối tượng người trong đ tuổi lao đng
Kết luận thống kê về nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết luận thống kê về nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Hải Dương - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Kết luận thống kê về nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Hải Dương 9 10 923