Ktl-icon-tai-lieu

Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: Tập 9, số 4: 662 - 671

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá ë n«ng th«n
miÒn b¾c viÖt nam trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ
Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises in the Northern Rural
Areas under the Globalization in Vietnam
Nguyễn Hùng Anh, Chu Thị Kim Loan, Trần Hữu Cường,
Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Trang Nhung
Khoa Kế toán & Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: nghunganh@gmail.com
Ngày gửi đăng: 07.03.2011;
Ngày chấp nhận: 21.05.2011
TÓM TẮT
Nghiên cứu tập trung phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và
nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong thời điểm quá trình toàn cầu hoá đang tác động mạnh mẽ
vào thị trường trong và ngoài nước. Phương pháp nghiên cứu tập trung vào việc phân tích 3 nhóm
các yếu tố thể hiện khả năng cạnh tranh là tài sản cạnh tranh, tiến trình cạnh tranh và kết quả cạnh
tranh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp
trong năm 2009 là rất yếu kém. Các doanh nghiệp tại Hà Nội không có khả năng cạnh tranh bằng các
doanh nghiệp ngoại tỉnh. Doanh nghiệp dịch vụ có khả năng cạnh tranh cao nhất trong các loại hình
sản xuất kinh doanh. Đối với các loại hình sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh
nghiệp có vốn nước ngoài và công ty trách nhiệm hữu hạn có khả năng cạnh tranh cao hơn so với
các doanh nghiệp còn lại. Năng lực kỹ thuật và quy mô kinh tế là hai vấn đề chính của doanh nghiệp
nhỏ và vừa.
Từ khoá: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng cạnh tranh.

SUMMARY
This paper attempts to analyze the competitiveness of small and medium-sized enterprises in
the northern rural areas of Vietnam where globalization process recently has resulted in rapid
increase of product movement, capital and labor. The research methodology focuses on evaluation
of enterprise’s assets, competitiveness enhancement procedure, and production and marketing
achievement. Research results show that the competitiveness of enterprises in 2009 is very weak.
Enterprises from Hanoi are less competitive than those from other provinces. Services enterprises
are more competitive than the others according to business sector. In term of ownership, private
enterprises, foreign invested enterprises and limited liability companies are more competitive than
the business left. Technical capacity and economies of scale are two main problems of medium and
...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2011: Tp 9, s 4: 662 - 671 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá ë n«ng th«n
miÒn b¾c viÖt nam trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ
Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises in the Northern Rural
Areas under the Globalization in Vietnam
Nguyn Hùng Anh, Chu Th Kim Loan, Trn Hu Cường,
Trn Th Thu Hương, Nguyn Th Trang Nhung
Khoa Kế toán & Qun tr Kinh doanh, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Địa ch email tác gi liên lc: nghunganh@gmail.com
Ngày gi đăng: 07.03.2011; Ngày chp nhn: 21.05.2011
TÓM TT
Nghiên cu tp trung phân tích và đánh giá kh năng cnh tranh ca các doanh nghip va và
nh nông thôn min Bc Vit Nam trong thi đim quá trình toàn cu hoá đang tác động mnh m
vào th trường trong và ngoài nước. Phương pháp nghiên cu tp trung vào vic phân tích 3 nhóm
các yếu t th hin kh năng cnh tranh là tài sn cnh tranh, tiến trình cnh tranh và kết qu cnh
tranh ca doanh nghip. Kết qu nghiên cu cho thy kh năng cnh tranh ca các doanh nghip
trong năm 2009 là rt yếu kém. Các doanh nghip ti Hà Ni không có kh năng cnh tranh bng các
doanh nghip ngoi tnh. Doanh nghip dch v có kh năng cnh tranh cao nht trong các loi hình
sn xut kinh doanh. Đối vi các loi hình s hu doanh nghip, doanh nghip tư nhân, doanh
nghip có vn nước ngoài và công ty trách nhim hu hn có kh năng cnh tranh cao hơn so vi
các doanh nghip còn li. Năng lc k thut và quy mô kinh tế là hai vn đề chính ca doanh nghip
nhva.
T khoá: Doanh nghip va và nh, kh năng cnh tranh.
SUMMARY
This paper attempts to analyze the competitiveness of small and medium-sized enterprises in
the northern rural areas of Vietnam where globalization process recently has resulted in rapid
increase of product movement, capital and labor. The research methodology focuses on evaluation
of enterprise’s assets, competitiveness enhancement procedure, and production and marketing
achievement.
Research results show that the competitiveness of enterprises in 2009 is very weak.
Enterprises from Hanoi are less competitive than those from other provinces. Services enterprises
are more competitive than the others according to business sector. In term of
ownership, private
enterprises
, foreign invested enterprises and limited liability companies are more competitive than
the business left. Technical capacity and economies of scale are two main problems of medium and
small enterprises.
Key words: Competitiveness, small and medium-sized enterprises.
662
Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 9 10 441