Ktl-icon-tai-lieu

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thực về Đảng

Được đăng lên bởi quanghung7
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẾ GIẢNG
LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHOÁ I NĂM 2014
Ngày 09 tháng 5 năm 2014
…………………………..
KÝnh tha: - Các quý vị đại biểu!
- Các đồng chí học viên!
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng LLCT năm 2014, được sự thống nhất chỉ đạo của
Thường trực Huyện uỷ. Hôm nay Trung tâm BDCT huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện
uỷ tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I/2014 huyện Kim Thành. Thay
mặt BTC lớp học tôi xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng:
- Đ/c:
- Lãnh đạo, nhân viên Trung tâm BDCT huyện;
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I
năm 2014 về dự Lễ Bế giảng hôm nay. Tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn
thể các đồng chí lới chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các đồng chí!
Công tác xây dựng, phát triển Đảng luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng, trong đó có
việc giáo dục, giác ngộ và bồi dưỡng kết nạp đảng viên, bổ sung lực lượng cho Đảng. Tháng
8/1966, trong buổi nói chuyện với lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, Chủ tịch HCM đã dạy:”Vì
sao chúng ta vào đảng?. Phải chăng là để thăng quan phát tài? Không phải....Chúng ta vào
đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người
đảng viên. Muốn xứng đảng với danh hiệu người đảng viên, các cô, các chú phải không
ngừng rèn luyện tư tưởng vô sản và giữ vững lập trường vô sản, cố gắng học hỏi để nâng cao
trình độ hiểu biết của mình”.
Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trong
huyện đã có nhiều cố gắng trong việc giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú vào
Đảng. Đây là điều kiện rất quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của Đảng và đội ngũ đảng viên. Từ yêu cầu trên, Trung tâm BDCT phối hợp với Ban Tổ chức
Huyện uỷ mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I/2014 cho những quần chúng ưu tú
được các tổ chức cơ sở Đảng lựa chọn, giới thiệu. Qua học tập với thời gian 04 ngày, các học
viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Về nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản
Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về phấn đấu và
rèn luyện phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...Qua khóa học, giúp các
học viên nhận thức đầy đủ về Đảng, về mục đích, lý tưởng cao đẹp của Đảng ta để phấn đấu
sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Học viên cũng nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ và
quyền hạn của người đảng viên để xác định đúng đắn c...
BẾ GIẢNG
LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHOÁ I NĂM 2014
Ngày 09 tháng 5 năm 2014
…………………………..
KÝnh tha: - Các quý vị đại biểu!
- Các đồng chí học viên!
Thực hiện kế hoạch bồi ỡng LLCT năm 2014, được sự thống nhất chỉ đạo của
Thường trực Huyện uỷ. Hôm nay Trung tâm BDCT huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện
uỷ tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I/2014 huyện Kim Thành. Thay
mặt BTC lớp học tôi xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng:
- Đ/c:
- Lãnh đạo, nhân viên Trung tâm BDCT huyện;
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I
năm 2014 về dự L Bế giảng hôm nay. i trân trọng gửi tới các q vị đại biểu cùng toàn
thể các đồng chí lới chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các đồng chí!
Công tác xây dựng, phát triển Đảng luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng, trong đó
việc giáo dục, giác ngộ bồi dưỡng kết nạp đảng viên, bổ sung lực lượng cho Đảng. Tháng
8/1966, trong buổi nói chuyện với lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, Chủ tịch HCM đã dạy:”Vì
sao chúng ta vào đảng?. Phải chăng để thăng quan phát tài? Không phải....Chúng ta vào
đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người
đảng viên. Muốn xứng đảng với danh hiệu người đảng viên, các cô, các chú phải không
ngừng rèn luyện tư tưởng vô sản và giữ vững lập trường vô sản, cố gắng học hỏi để nâng cao
trình độ hiểu biết của mình”.
Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, các tổ chức sở đảng trong
huyện đã nhiều cố gắng trong việc giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu vào
Đảng. Đây điều kiện rất quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu
của Đảng và đội ngũ đảng viên. Từ yêu cầu trên, Trung tâm BDCT phối hợp với Ban Tổ chức
Huyện uỷ mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I/2014 cho những quần chúng ưu
được các tổ chức cơ sở Đảng lựa chọn, giới thiệu. Qua học tập với thời gian 04 ngày, các học
viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cươngnh xây dựng đất
nước trong thời qđộ lên chủ nghĩa hội; Về nội dung bản của Điều lệ Đảng Cộng sản
Việt Nam; Học tập làm theo tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về phấn đấu
rèn luyện phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...Qua khóa học, giúp các
học viên nhận thức đầy đủ về Đảng, về mục đích, tưởng cao đẹp của Đảng ta đphấn đấu
sớm được đứng vào hàng n của Đảng. Học viên cũng nhận thức đầy đ về nhiệm vụ
quyền hạn của người đảng viên để xác định đúng đắn con đường mình đã lựa chọn đang
nỗ lực phấn đấu. Những học viên hoàn thành chương trình này hứa hẹn sẽ bổ sung cho đảng
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thực về Đảng - Trang 2
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thực về Đảng - Người đăng: quanghung7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thực về Đảng 9 10 291