Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát đặc điểm của ca dao Hà Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3743 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khảo sát đặc điểm của ca dao Hà Nam
Hoàng Anh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học dân gian; Mã số: 60 22 36
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Thu Yến
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày khái quát chung về Hà Nam và văn học dân gian Hà Nam trong
cái nhìn địa-văn hóa: khái niệm về ca dao; vùng văn hoá và phân vùng văn hoá dân
gian; phân vùng văn học dân gian và phân vùng ca da; môi trường tự nhiên xã hội và
lịch sử của vùng đồng bằng sông Hồng, … Khảo sát đặc điểm nội dung của ca dao
lưu truyền ở Hà Nam trên phương diện ngôn từ: địa danh Hà Nam qua ca da; con
người Hà Nam qua ca dao. Khảo sát đặc điểm nghệ thuật của ca dao lưu truyền ở Hà
Nam trên phương diện ngôn từ: kết cấu; ngôn ngữ; thể thơ; không gian và thời gian
nghệ thuật; … Khảo sát đặc điểm diễn xướng của ca dao lưu truyền ở Hà Nam.
Keywords. Văn học dân gian; Ca dao; Hà Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Hà Nam thuộc đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc bộ rộng lớn, có một số lượng khá lớn
những tác phẩm văn học dân gian, gồm nhiều loại hình, thể loại khác nhau: truyền thuyết,
truyện cổ tích, truyện cười, giai thoại, tục ngữ, phương ngôn, vè, ca dao…Trong đó, ca dao là
một thể loại tiêu biểu. Ca dao Hà Nam phản ánh nội dung nhiều mặt cuộc sống của người dân,
độc đáo về nghệ thuật biểu đạt.
Một phần văn học dân gian Hà Nam đã được các nhà văn hoá địa phương sưu tầm, biên
soạn, chú giải, giới thiệu qua một số công trình nghiên cứu. Song do nhiều yếu tố cả khách
quan và chủ quan, mà các nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hoá dân gian chưa đưa ra một “bức
tranh” tổng thể, đa chiều về ca dao lưu truyền ở Hà Nam. Nghiên cứu ca dao lưu truyền ở Hà
Nam một cách toàn diện là một việc làm công phu, cần thiết và rất có ý nghĩa.
Với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn ca dao lưu truyền ở Hà Nam, góp vào
việc bảo tồn, phát huy vốn văn hoá dân gian do cha ông mình sáng tạo nên.Vì vậy, tôi đã chọn
vấn đề “Khảo sát đặc điểm của ca dao Hà Nam” làm đề tài khảo sát cho luận văn của mình.
2. Lịch sử vấn đề
Những công trình, bài viết có liên quan đến đề tài:
- Cuốn Dân ca hát Dậm Hà Nam, Sở văn hoá thông tin Hà Nam, 1998, Trọng Văn.
- Dân ca Hà Nam, Sở văn hoá thông tin Hà Nam, 2000, Phạm Trọng Lực.
- Bài viết Tìm hiểu về môn vật cổ truyền qua ca dao, tục ngữ Liễu Đôi, in trên tạp chí
Văn hoá thông tin Hà Nam số 13/2000, Kim Thanh.
- Cuốn Văn nghệ dân gian Hà Nam, Hội văn học nghệ thuật Hà Nam, 2000, Bùi Văn
Cường, Mai Khánh, Lê Hữu Bách.

- Bài viết Đôi nét về làng nghề ở Hà Nam qu...
Khảo sát đặc điểm của ca dao Hà Nam
Hoàng Anh
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học dân gian; Mã số: 60 22 36
Người hướng dn: PGS. TS. Phm Thu Yến
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình bày khái quát chung v Nam và văn học dân gian Hà Nam trong
cái nhìn địa-văn hóa: khái nim v ca dao; vùng văn hoá phân vùng văn hoá dân
gian; phân vùng văn học dân gian và phân vùng ca da; môi trưng t nhiên xã hội và
lch s của vùng đng bằng sông Hồng, Khảo sát đặc điểm ni dung ca ca dao
lưu truyền Nam trên phương diện ngôn từ: địa danh Nam qua ca da; con
người Hà Nam qua ca dao. Khảo sát đặc điểm ngh thut của ca dao lưu truyền
Nam trên phương diện ngôn từ: kết cấu; ngôn ng; th thơ; không gian và thi gian
ngh thuật; … Khảo sát đặc điểm diễn xướng của ca dao lưu truyền Hà Nam.
Keywords. Văn học dân gian; Ca dao; Hà Nam
Content
M ĐẦU
1. do chọn đ tài
Nam thuộc đồng bằng sông Hồng vùng Bắc b rng ln, một s ợng khá lớn
những tác phẩm văn học dân gian, gồm nhiu loại hình, thể loại khác nhau: truyn thuyết,
truyn c tích, truyện cười, giai thoi, tc ngữ, phương ngôn, vè, ca dao…Trong đó, ca dao
mt th loi tiêu biểu. Ca dao Hà Nam phản ánh nội dung nhiu mt cuc sng của người dân,
độc đáo về ngh thut biu đt.
Mt phần n học n gian Nam đã được các nhà văn hoá địa phương sưu tầm, biên
soạn, chú giải, gii thiu qua mt s công trình nghiên cứu. Song do nhiu yếu t c khách
quan chủ quan, các nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hoá dân gian chưa đưa ra một “bức
tranh” tổng thể, đa chiều v ca dao lưu truyền Nam. Nghiên cứu ca dao lưu truyền
Nam mộtch toàn diện một vic làmng phu, cn thiết và rt có ý nga.
Vi mong muốn được tìm hiểu u hơn, đầy đ n ca dao lưu truyn Nam, p vào
vic bo tồn, phát huy vốn n hoá dân gian do cha ông mình sáng tạo nên.Vì vậy, tôi đã chọn
vn đ Khảot đặc điểm ca ca dao Nam” m đ i kho sát cho luận n củanh.
2. Lch s vn đề
Những công trình, i viết có liên quan đến đ tài:
- Cun n ca hát Dậm Hà Nam, S văn h thông tin Nam, 1998, Trọng Văn.
- n ca Hà Nam, S văn hoá thông tin Nam, 2000, Phạm Trng Lc.
- i viết Tìm hiểu v môn vật c truyn qua ca dao, tc ng Liễu Đôi, in trên tạp chí
n hoá thông tin Nam s 13/2000, Kim Thanh.
- Cun Văn ngh dân gian Nam, Hội văn học ngh thut Nam, 2000, Bùi Văn
ờng, Mai Knh, Lê Hữu Bách.
Khảo sát đặc điểm của ca dao Hà Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát đặc điểm của ca dao Hà Nam - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Khảo sát đặc điểm của ca dao Hà Nam 9 10 815