Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát loại từ tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng Inđônêxia

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2445 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khảo sát loại từ tiếng Việt và các phương thức
chuyển dịch sang tiếng Inđônêxia
Phạm Thị Thúy Hồng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Ngôn ngữ học
Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ; Mã số: 62 22 01 01
Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
2. PG.TS Lê Quang Thiêm
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan tình hình nghiên cứu về loại từ trên thế giới và loại từ tiếng Việt.
Xác lập bộ tiêu chí để nhận diện loại từ tiếng Việt. Mô tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa
của loại từ tiếng Việt và các đơn vị tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các
phương thức chuyển dịch loại từ tiếng Việt sang tiếng Inđônêxia.
Keywords. Lý luận ngôn ngữ; Tiếng Việt; Tiếng Inđônêxia; Từ tiếng Việt
Content.

MỞ ĐẦU
0.1. Lý do lựa chọn đề tài
Với sự phát triển của lý luận ngôn ngữ học những năm gần đây, với việc phát
hiện những tư liệu mới của các ngôn ngữ còn ít được biết đến ở châu Á, châu Phi, châu
Mĩ .. vấn đề "loại từ" càng ngày càng thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu, trước hết và
chủ yếu là các nhà ngôn ngữ học, và cả các nhà tâm lý học, triết học. Bởi vì trong ngữ
nghĩa của loại từ, ở bề sâu của nó, ẩn chứa một cách nhìn, cách nghĩ về sự vật, hiện
tượng về thế giới khách quan của cộng đồng bản ngữ, của dân tộc nói thứ tiếng đó.
Nhưng không chỉ ở bình diện ngữ nghĩa mà ở những bình diện khác như ngữ
pháp, ngữ dụng, loại từ cũng là một mảnh đất chưa được nghiên cứu đủ sâu, đủ kĩ, và do
đó còn rất nhiều công việc cho các nhà ngôn ngữ học tiếp tục nghiên cứu. Bởi lẽ loại từ
là một địa hạt rất tinh tế, độc đáo, khó nắm bắt của một ngôn ngữ, cho nên, cần có sự
khảo sát toàn diện về tất cả các mặt thì mới có được cái nhìn hợp lý về nó.
Trong tiếng Việt, cùng một sự vật, hiện tượng như "nhà", "thư", "thuyền" ...
nhưng có rất nhiều cách gọi khác nhau. Với đối tượng "nhà" có thể nói "cái nhà", "ngôi
nhà", "toà nhà" .... với đối tượng "thư" có thể nói "bức thư", "lá thư', "tờ thư"... Sự khác
nhau giữa các cách gọi cái, con, chiếc, cuộc, sự, mối, ... không chỉ thuần tuý là sự khác
nhau về mặt ngữ pháp mà còn là sự khác nhau về mặt ngữ nghĩa, thậm chí cả ý nghĩa
tình thái - biểu cảm (theo Phan Ngọc). Điều đó cho thấy trong tiếng Việt có một lớp từ
mà sự xuất hiện của nó đã tạo nên một phạm trù, trong đó các yếu tố không chỉ thuần
tuý diễn đạt mặt hình thức ngữ pháp mà còn là một tham tố tạo nghĩa của cấu trúc mở
rộng danh từ. Lớp từ này được hầu hết các nhà Việt ngữ học gọi là loại từ (classifiers).

Loại từ là một hiện tượng ngôn ngữ, một vấn đề rất thú ...
Khảo sát loại t tiếng Việt và các phương thức
chuyn dch sang tiếng Inđônêxia
Phm Th Thúy Hồng
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Ngôn ngữ hc
Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ; Mã số: 62 22 01 01
Tp th cán bộ ng dn khoa hc: 1. PGS.TS Nguyn Hng Cn
2. PG.TS Lê Quang Thiêm
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tổng quan tình hình nghiên cứu v loi t trên thế giới loại t tiếng Vit.
Xác lập b tiêu cđ nhn din loi t tiếng Việt. tả đặc điểm ng pháp, ngữ nghĩa
ca loi t tiếng Việt và các đơn v tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các
phương thc chuyn dch loi t tiếng Vit sang tiếng Inđônêxia.
Keywords. Lý luận ngôn ngữ; Tiếng Vit; Tiếng Inđônêxia; T tiếng Vit
Content.
M ĐẦU
0.1. Lý do lựa chọn đề tài
Vi s phát triển của luận ngôn ngữ hc những năm gần đây, với việc phát
hin những liu mi của các ngôn ngữ còn ít đưc biết đến châu Á, châu Phi, châu
Mĩ .. vấn đ "loi từ" càng ngày càng thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu, trước hết
ch yếu các nhà ngôn ngữ hc, c các nhà tâm học, triết hc. Bi trong ngữ
nghĩa của loi t, b sâu của nó, n cha một cách nhìn, cách nghĩ về s vt, hin
tượng v thế giới khách quan của cộng đồng bn ng, của dân tộc nói thứ tiếng đó.
Nhưng không chỉ bình diện ng nghĩa những bình diện khác như ngữ
pháp, ngữ dng, loi t cũng là mt mảnh đất chưa đưc nghiên cứu đủ sâu, đủ kĩ, và do
đó còn rất nhiều công việc cho các nhà ngôn ngữ hc tiếp tục nghiên cứu. Bi l loi t
một đa ht rt tinh tế, độc đáo, khó nắm bt ca một ngôn ngữ, cho nên, cần s
khảo sát toàn diện v tt c các mặt thì mới có đưc cái nhìn hợp lý v nó.
Trong tiếng Việt, cùng một s vt, hiện tượng như "nhà", "thư", "thuyền" ...
nhưng có rt nhiu cách gọi khác nhau. Với đối tưng "nhà" thể nói "cái nhà", "ngôi
nhà", "toà nhà" .... với đối tưng "thư" có th nói "bức thư", "lá thư', "tờ thư"... S khác
nhau gia các cách gi cái, con, chiếc, cuc, s, mi, ... không ch thuần tuý là s khác
nhau v mt ng pháp còn s khác nhau về mt ng nghĩa, thậm chí cả ý nghĩa
tình thái - biu cm (theo Phan Ngọc). Điều đó cho thấy trong tiếng Việt một lp t
sự xut hin của nó đã tạo nên một phm trù, trong đó các yếu t không chỉ thun
tuý diễn đạt mặt hình thức ng pháp còn một tham t tạo nghĩa ca cấu trúc mở
rng danh t. Lp t này được hu hết các nhà Việt ng hc gọi là loi t (classifiers).
Khảo sát loại từ tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng Inđônêxia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát loại từ tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng Inđônêxia - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Khảo sát loại từ tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng Inđônêxia 9 10 216