Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc thương hiệu - Phương pháp quản trị đa thương hiệu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiến trúc thương hiệu - Phương pháp quản trị đa thương
hiệu
Ngày nay hầu hết các công ty hay tổ chức kinh doanh lớn đều có nhiều thương hiệu
khác nhau. Thuật ngữ “Kiến trúc thương hiệu” (brand architecture) chỉ sử dụng trong
bối cảnh một tổ chức kinh doanh quản lý nhiều thương hiệu khác nhau (có thể dịch là
“phương pháp quản trị đa thương hiệu”).
Chẳng hạn hệ thống khách sạn Marriott có ít nhất bốn thương hiệu chính: Marriott
Residence Inn, Mariott Hotels, Resort & Suites, Courtyard by Marriott, và Fairfield Inn
by Marriott. Khi muốn xâm nhập thị trường khách sạn cao cấp, Marriott mua lại hệ
thống khách sạn Ritz-Carlton nhưng thận trọng không gắn vào đó thương hiệu
Marriott (vốn không định vị là hệ thống khách sạn sang trọng nhất) mà tiếp tục duy trì
thương hiệu Ritz-Carlton. Courtyard by Marriott xuất hiện năm 1983 nhắm vào khách
hàng chính là các thương nhân tại khu vực ngoại thành. Fairfield Inn xuất hiện năm
1987 nằm trong khi vực ngoại thành nhưng sát với các xa lộ lớn và tập trung vào đối
tượng khách hàng là gia đình.
Công ty P&G trong thị trường dầu gội đầu cũng phải quản trị nhiều thương hiệu:
Head&Shoulder tập trung vào thị trường dầu gội chống gầu, Pert Plus là dầu gội kết
hợp với dầu xả, Pantene là dầu gội theo kiểu mỹ phẩm, làm tóc óng đẹp.
Vấn đề mấu chốt trong quản trị đa thương hiệu là làm thể nào để có thể tiếp cận các
phân khúc thị trường mới, giới thiệu sản phẩm mới mà không chịu sự rủi ro và tốn
kém khi phải tạo ra các thương hiệu mới. Nhưng đôi khi chiến lược kinh doanh đòi
hỏi phải sử dụng các thương hiệu khác nhau cho các khúc thị trường khác nhau. Do đó,
vấn đề quản trị đa thương hiệu được đặt ra cho các nhà quản lý. Theo giáo sư David
A. Aaker, kiến trúc thương hiệu là công cụ được sử dụng để tạo ra tổng lực, sự phân
vài minh bạch giữa các thương hiệu cụ thể, và tạo sức nâng cho thương hiệu. Cụ thể
hơn, kiến trúc thương hiệu là một cấu trúc nhằm tổ chức các thương hiệu nằm chung
trong một danh mục với mục đích xác định rõ vai trò của từng thương hiệu, mói quan
hệ giữa các thương hiệu (ví dụ quan hệ giữa Ford và thương hiệu xe Taurus), cũng
như quan hệ giữa các thương hiệu trên thị trường sản phẩm (ví dụ quan hệ giữa Nike
châu Âu và Nike Hoa Kỳ, Sony Theaters và Sony Television).
Có thể tóm tắt các mục tiêu chính trong việc quản trị đa thương hiệu như sau:
1. Tạo ra những thương hiệu mạnh, có hiệu quả.
2. Phân phối nguồn lực hợp lý trong việc xây dựng các thương hiệu khác nhau (ví dụ
chi nhiều tiền quảng cáo hơn cho các thương hiệu c...
Ki n trúc th ng hi u - Ph ng pháp qu n tr đa th ngế ươ ươ ươ
hi u
Ngày nay h u h t các công ty hay t ch c kinh doanh l n đ u có nhi u th ng hi u ế ươ
khác nhau. Thu t ng “Ki n trúc th ng hi u” (brand architecture) ch s d ng trong ế ươ ỉ ử
b i c nh m t t ch c kinh doanh qu n lý nhi u th ng hi u khác nhau (có th d ch ươ
“ph ng pháp qu n tr đa th ng hi u”).ươ ươ
Ch ng h n h th ng khách s n Marriott có ít nh t b n th ng hi u chính: Marriott ươ
Residence Inn, Mariott Hotels, Resort & Suites, Courtyard by Marriott, và Fairfield Inn
by Marriott. Khi mu n xâm nh p th tr ng khách s n cao c p, Marriott mua l i h ườ
th ng khách s n Ritz-Carlton nh ng th n tr ng không g n vào đó th ng hi u ư ươ
Marriott (v n không đ nh v là h th ng khách s n sang tr ng nh t) mà ti p t c duy trì ế
th ng hi u Ritz-Carlton. Courtyard by Marriott xu t hi n năm 1983 nh m vào kháchươ
hàng chính là các th ng nhân t i khu v c ngo i thành. Fairfield Inn xu t hi n nămươ
1987 n m trong khi v c ngo i thành nh ng sát v i các xa l l n và t p trung vào đ i ư
t ng khách hàng là gia đình. ượ
Công ty P&G trong th tr ng d u g i đ u cũng ph i qu n tr nhi u th ng hi u: ườ ươ
Head&Shoulder t p trung vào th tr ng d u g i ch ng g u, Pert Plus là d u g i k t ườ ế
h p v i d u x , Pantene là d u g i theo ki u m ph m, làm tóc óng đ p.
V n đ m u ch t trong qu n tr đa th ng hi u là làm th nào đ có th ti p c n các ươ ế
phân khúc th tr ng m i, gi i thi u s n ph m m i mà không ch u s r i ro và t n ườ
kém khi ph i t o ra các th ng hi u m i. Nh ng đôi khi chi n l c kinh doanh đòi ươ ư ế ượ
h i ph i s d ng các th ng hi u khác nhau cho các khúc th tr ng khác nhau. Do đó, ươ ườ
v n đ qu n tr đa th ng hi u đ c đ t ra cho các nhà qu n lý. Theo giáo s David ươ ượ ư
A. Aaker, ki n trúc th ng hi u là công c đ c s d ng đ t o ra t ng l c, s phânế ươ ượ
vài minh b ch gi a các th ng hi u c th , và t o s c nâng cho th ng hi u. C th ươ ươ
h n, ki n trúc th ng hi u là m t c u trúc nh m t ch c các th ng hi u n m chungơ ế ươ ươ
trong m t danh m c v i m c đích xác đ nh rõ vai trò c a t ng th ng hi u, mói quan ươ
h gi a các th ng hi u (ví d quan h gi a Ford và th ng hi u xe Taurus), cũng ươ ươ
nh quan h gi a các th ng hi u trên th tr ng s n ph m (ví d quan h gi a Nikeư ươ ườ
châu Âu và Nike Hoa Kỳ, Sony Theaters và Sony Television).
Có th tóm t t các m c tiêu chính trong vi c qu n tr đa th ng hi u nh sau: ươ ư
1. T o ra nh ng th ng hi u m nh, có hi u qu . ươ
2. Phân ph i ngu n l c h p lý trong vi c xây d ng các th ng hi u khác nhau (ví d ươ
chi nhi u ti n qu ng cáo h n cho các th ng hi u chi n l c). ơ ươ ế ượ
3. T o s c c ng l c, tránh gây các n t ng th ng hi u h n lo n trong đ u khách ượ ươ
hàng.
4. Cung ng s n ph m/d ch v có chân dung th ng hi u (brand indentity) rõ ràng, ươ
giúp các công ty bán l , công ty qu ng cáo, ph ng pháp tr ng bày trong ti m, hi u rõ ươ ư
các m i quan h gi a các th ng hi u c a cùng m t công ty, do đó có th t o ra chi n ươ ế
l c kinh doanh phù h pượ
5. Nâng cao giá tr c a th ng hi u (brand equity) ươ
6. T o ra ngu n l c cho s phát tri n trong t ng lai (thâm nh p vào các th tr ng ươ ườ
m i/phát tri n k p th i các s n ph m m i).
Kiến trúc thương hiệu - Phương pháp quản trị đa thương hiệu - Trang 2
Kiến trúc thương hiệu - Phương pháp quản trị đa thương hiệu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kiến trúc thương hiệu - Phương pháp quản trị đa thương hiệu 9 10 982