Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ tại môt sô nước oecd

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1618 lần   |   Lượt tải: 1 lần
|
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MÔT SỐ NƯỚC OECD
̣

Ngày nay, kiểm toán nội bộ được xem như một bộ phận không thể thiếu trong
hoạt động quản lý tài chính chính phủ, là một công cụ hiệu quả nhằm cải thiện
hoạt động của khu vực nhà nước. Tại các nước OEDC (Tổ chức Hợp tác và Phát
triển kinh tế), yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong
hoạt động của chính phủ đã khiến các quốc gia này quan tâm nhiều hơn đến
chức năng kiểm toán nội bộ. Trên cơ sở nghiên cứu mô hình kiểm toán nội bộ
của các nước OECD, bài viết chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
trong việc xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ trong các cơ quan, tổ chức
nhà nước.
1. Mô hình kiểm toán nội bộ của các nước OECD
Mặc dù, việc xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ trong các nước OECD là
khá đa dạng nhưng đều thuộc vào một trong hai mô hình chính: (1) mô hình tập
trung và (2) mô hình phi tập trung.
Trong mô hình tập trung, Bộ Tài chính không chỉ đóng vai trò quan trọng trong
việc lập dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách cho các Bộ, mà còn can thiệp vào
các hoạt động kiểm soát cũng như cử nhân viên của mình trực tiếp làm việc tại
các Bộ. Theo mô hình này, Tông Thanh tra trong Bộ Tai chinh sẽ chiu trach nhiêm
̉
̀
́
̣
́
̣
kiêm soat thu - chi tai chinh công cua chinh phủ và bao cao trực tiêp lên Bộ Tai
̉
́
̀
́
̉
́
́
́
́
̀
chinh về kêt quả kiêm soat cua minh. Tuy nhiên, môi Bô, nganh cung có cac kiêm
́
́
̉
́ ̉
̀
̃
̣
̀
̃
́
̉
toan viên nôi bộ hay con goi là cac Chanh Thanh tra. Mô hinh nay thường được
́
̣
̀
̣
́
́
̀
̀
thây ở Phap, Bồ Đao Nha, Luxembourg và Tây Ban Nha.
́
́
̀
Trong mô hình phi tập trung, mỗi Bộ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chi
tiêu ngân sách của mình và đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra và kiểm soát
cách thức chi tiêu môt cach hợp ly. Theo mô hình này, cac Bô, nganh không phai
̣ ́
́
́
̣
̀
̉
chiu sự kiêm soat bên ngoai cua Bộ Tai chinh. Cac hoat đông ngoai kiêm được
̣
̉
́
̀ ̉
̀
́
́
̣
̣
̣
̉
hợp nhât vao quy trinh thực hiên ngân sach cua cac Bô, nganh. Bộ Tai chinh chiu
́ ̀
̀
̣
́
̉
́
̣
̀
̀
́
̣
trach nhiêm xây dựng và ban hanh cac chuân mực về hoat đông kiêm toan nôi bô.
́
̣
̀
́
̉
̣
̣
̉
́
̣
̣
Mô hinh nay được ap dung ở Anh và Hà Lan.
̀
̀
́
̣

Tuy nhiên, trên thực tế, có những quốc gia thuộc OECD lại áp dụng hỗn hợp hai
mô hình trên.
a. Mô hình kiểm toán nội bộ của Pháp
Mô hình kiểm toán nội bộ của Pháp thiên về mô hình tập trung. Tại Pháp, Tổng
Thanh tra Tài chính là kiểm toán viên nội bộ ...
|
KINH NGHI M XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N
KI M TOÁN N I B T I MÔT SÔ N C OECD ̣ ́ ƯỚ
Ngày nay, ki m toán n i b đ c xem nh m t b ph n không th thi u trong ượ ư ế
ho t đ ng qu n lý tài chính chính ph , là m t công c hi u qu nh m c i thi n
ho t đ ng c a khu v c nhà n c. T i các n c OEDC (T ch c H p tác và Phát ướ ướ
tri n kinh t ), yêu c u nâng cao trách nhi m gi i trình và tính minh b ch trong ế
ho t đ ng c a chính ph đã khi n các qu c gia này quan tâm nhi u h n đ n ế ơ ế
ch c năng ki m toán n i b . Trên c s nghiên c u mô hình ki m toán n i b ơ
c a các n c OECD, bài vi t ch ra m t s bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam ướ ế
trong vi c xây d ng và phát tri n ki m toán n i b trong các c quan, t ch c ơ
nhà n c.ướ
1. Mô hình ki m toán n i b c a các n c OECD ướ
M c dù, vi c xây d ng và phát tri n ki m toán n i b trong các n c OECD là ướ
khá đa d ng nh ng đ u thu c vào m t trong hai mô hình chính: (1) mô hình t p ư
trung và (2) mô hình phi t p trung.
Trong mô hình t p trung, B Tài chính không ch đóng vai trò quan tr ng trong
vi c l p d toán ngân sách, phân b ngân sách cho các B , mà còn can thi p vào
các ho t đ ng ki m soát cũng nh c nhân viên c a mình tr c ti p làm vi c t i ư ế
các B . Theo mô hình này, Tông Thanh tra trong Bô Tai chinh se chiu trach nhiêm ̉ ̣ ̀ ́ ̃ ̣ ́ ̣
kiêm soat thu - chi tai chinh công cua chinh phu va bao cao tr c tiêp lên Bô Taỉ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ́ ự ́ ̣ ̀
chinh vê kêt qua kiêm soat cua minh. Tuy nhiên, môi Bô, nganh cung co cac kiêḿ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ̃ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̉
toan viên nôi bô hay con goi la cac Chanh Thanh tra. Mô hinh nay th ng đ ć ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ườ ượ
thây Phap, Bô Đao Nha, Luxembourg va Tây Ban Nha.́ ở ́ ̀ ̀ ̀
Trong mô hình phi t p trung, m i B s ch u trách nhi m hoàn toàn v vi c chi ộ ẽ
tiêu ngân sách c a mình và đ m b o th c hi n công tác ki m tra và ki m soát
cách th c chi tiêu môt cach h p ly. Theo mô hình này, cac Bô, nganh không phai ̣ ́ ợ ́ ́ ̣ ̀ ̉
chiu s kiêm soat bên ngoai cua Bô Tai chinh. Cac hoat đông ngoai kiêm đ c̣ ự ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ượ
h p nhât vao quy trinh th c hiên ngân sach cua cac Bô, nganh. Bô Tai chinh chiuợ ́ ̀ ̀ ự ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣
trach nhiêm xây d ng va ban hanh cac chuân m c vê hoat đông kiêm toan nôi bô.́ ̣ ự ̀ ̀ ́ ̉ ự ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣
Mô hinh nay đ c ap dung Anh va Ha Lan.̀ ̀ ượ ́ ̣ ở ̀ ̀
Kinh nghiệm xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ tại môt sô nước oecd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ tại môt sô nước oecd - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kinh nghiệm xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ tại môt sô nước oecd 9 10 741