Ktl-icon-tai-lieu

Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Được đăng lên bởi Hoàng Tử Ăn Mày
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 6618 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÝ HIỆU
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000
1:25 000; 1:50 000; 1:100 000
1:250 000 và 1:1 000 000
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 23/2007/Q§-BTNMT ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2007
cña Bé tr−ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng)

HÀ NỘI - 2007

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÝ HIỆU
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000
1:25 000; 1:50 000; 1:100 000
1:250 000 và 1:1 000 000
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 23/2007/Q§-BTNMT ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2007
cña Bé tr−ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng)

HÀ NỘI - 2007

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/2007/QĐ-BTNMT
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất
và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính
phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của
Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Vụ trưởng
Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử
dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000;
1:25 000; 1:50 000; 1:100 000; 1:250 000 và 1:1000 000.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ
ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 40/2004/QĐ-BTNMT ngày 31
tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành
Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN...
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
KÝ HIU
BN ĐỒ HIN TRNG S DNG ĐẤT
VÀ BN ĐỒ QUY HOCH S DNG ĐẤT
T l 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10 000
1:25 000; 1:50 000; 1:100 000
1:250 000 và 1:1 000 000
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 23/2007/Q§-BTNMT ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2007
cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng)
HÀ NI - 2007
Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất - Người đăng: Hoàng Tử Ăn Mày
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 9 10 148