Ktl-icon-tai-lieu

Làm rõ nghiệp vụ mua hoán đổi trong quá trình hợp nhất kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LÀM RÕ NGHIỆP VỤ MUA HOÁN ĐỔI TRONG
QUÁ TRÌNH HỢP NHẤT KINH DOANH
Qúa trình hợp nhất kinh doanh (HNKD) là quá trình kết hợp các doanh nghiệp
riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt thành một đơn vị báo cáo
Kết quả của phần lớn các trường hợp HNKD là một doanh nghiệp/bên mua sẽ nắm
được quyền kiểm soát một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh khác/bên bị mua. Nếu một
doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát một hoặc nhiều đơn vị khác không phải là các hoạt
động kinh doanh thì việc kết hợp các đơn vị này không phải là HNKD.
HNKD có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như một doanh nghiệp
có thể mua cổ phần của một doanh nghiệp khác; mua tất cả tài sản thuần của một doanh
nghiệp khác, gánh chịu các khoản nợ của một doanh nghiệp khác; mua một số tài sản
thuần của một doanh nghiệp khác để cùng hình thành nên một hoặc nhiều hoạt động kinh
doanh. Việc mua, bán có thể được thực hiện bằng việc phát hành công cụ vốn hoặc thanh
toán bằng tiền, các khoản tương đương tiền hoặc chuyển giao tài sản khác hoặc kết hợp
các hình thức trên. Các giao dịch này có thể diễn ra giữa các cổ đông của các doanh
nghiệp tham gia hợp nhất hoặc giữa một doanh nghiệp và các cổ đông của doanh nghiệp
khác.
HNKD có thể bao gồm việc thành lập một doanh nghiệp mới để kiểm soát các doanh
nghiệp tham gia hợp nhất hoặc các tài sản thuần đã được chuyển giao, hoặc tái cơ cấu
một hoặc nhiều doanh nghiệp tham gia hợp nhất.
HNKD có thể sẽ dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con, trong đó bên mua sẽ là
công ty mẹ và bên bị mua sẽ là công ty con. Trường hợp này, bên mua sẽ áp dụng Chuẩn
mực này khi lập báo cáo tài chính hợp nhất (BCTC HN) của mình. Công ty mẹ sẽ trình
bày phần sở hữu của mình trong công ty con trên BCTC riêng của mình như là khoản đầu
tư vào công ty con. HNKD có thể liên quan đến việc mua tài sản thuần, bao gồm cả lợi

thế thương mại (nếu có) của một doanh nghiệp khác mà không phải là việc mua cổ phần
ở doanh nghiệp đó - HNKD theo hình thức này không dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công
ty con.
Khi HNKD thực hiện thông qua việc trao đổi cổ phiếu thì đơn vị phát hành cổ phiếu
thường được coi là bên mua. Tuy nhiên, cần xem xét thực tế và hoàn cảnh cụ thể để xác
định đơn vị hợp nhất nào có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của
đơn vị khác để đạt được lợi ích từ hoạt động của đơn vị đó.
Hợp nhất kinh doanh mua hoán đổi: Một số trường hợp HNKD mua hoán đổi,
bên mua là doanh nghiệp có cổ phiếu đó được mua và doanh nghiệp phát hành là bên bị
mua. Như để nhằm mục...
LÀM RÕ NGHIP V MUA HOÁN ĐI TRONG
QUÁ TRÌNH HP NHT KINH DOANH
Qúa trình hp nht kinh doanh (HNKD) là quá trình kết hp các doanh nghip
riêng bit hoc các hot đng kinh doanh riêng bit thành mt đơn v báo cáo
Kết quả của phần lớn các trường hợp HNKD một doanh nghiệp/bên mua sẽ nắm
được quyền kiểm soát một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh khác/bên bị mua. Nếu một
doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát một hoặc nhiều đơn vị khác không phải các hoạt
động kinh doanh thì việc kết hợp các đơn vị này không phải là HNKD.
HNKD thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như một doanh nghiệp
thể mua cổ phần của một doanh nghiệp khác; mua tất cả tài sản thuần của một doanh
nghiệp khác, gánh chịu các khoản nợ của một doanh nghiệp khác; mua một số tài sản
thuần của một doanh nghiệp khác để cùng hình thành nên một hoặc nhiều hoạt động kinh
doanh. Việc mua, bán thể được thực hiện bằng việc phát hành công cụ vốn hoặc thanh
toán bằng tiền, các khoản tương đương tiền hoặc chuyển giao tài sản khác hoặc kết hợp
các hình thức trên. Các giao dịch này thể diễn ra giữa các cổ đông của các doanh
nghiệp tham gia hợp nhất hoặc giữa một doanh nghiệp các cổ đông của doanh nghiệp
khác.
HNKD thể bao gồm việc thành lập một doanh nghiệp mới để kiểm soát các doanh
nghiệp tham gia hợp nhất hoặc các tài sản thuần đã được chuyển giao, hoặc tái cấu
một hoặc nhiều doanh nghiệp tham gia hợp nhất.
HNKD thể sẽ dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con, trong đó bên mua sẽ
công ty mẹ bên bị mua sẽ là công ty con. Trường hợp y, bên mua sẽ áp dụng Chuẩn
mực y khi lập o cáo tài chính hợp nhất (BCTC HN) của mình. Công ty mẹ sẽ trình
bày phần sở hữu của mình trong công ty con trên BCTC riêng của mình như là khoản đầu
vào công ty con. HNKD thể liên quan đến việc mua tài sản thuần, bao gồm cả lợi
Làm rõ nghiệp vụ mua hoán đổi trong quá trình hợp nhất kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm rõ nghiệp vụ mua hoán đổi trong quá trình hợp nhất kinh doanh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Làm rõ nghiệp vụ mua hoán đổi trong quá trình hợp nhất kinh doanh 9 10 387