Ktl-icon-tai-lieu

Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 2 - Bắt đầu chiến dịch

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 2- Bắt đầu chiến dịch
Như đã giới thiệu ở Phần 1 về ý nghĩa, mục đích và
mục tiêu của công tác lập Kế hoạch. Phần này tôi giới
thiệu chuyên sâu về những vấn đề chi tiết để cấu
thành nên một bản Kế hoạch.

Để lập được một Bản Kế hoạch chúng ta phải thu
thập rất nhiều thông tin, từ nhiều nguồn và nhiều lĩnh
vực khác nhau. Ở phần 2 này tối giới thiệu về mục
đích và các nội dung cần phải thu thập và chi tiết về
phần thu thập thông tin về Doanh nghiệp.

Sử dụng bản danh mục như thế nào? Một cách tiện
lợi để sử dụng tập tài liệu này là: trước hết phân phát
cho những người sẽ tham gia vào việc chuẩn bị bản
kế hoạch. Sau đó tiến hành gặp gỡ thông qua bản
danh mục và phân công trách nhiệm thu thập số liệu
cho từng đề mục.Một vài đề mục có thể không hoặc
kém thích hợp với tình hình của doanh nghiệp bạn;
bạn có thể cho điểm từ 0 đến 5 theo tầm quan trọng

của đề mục trong cuộc họp về bản danh mục.Một
người phải được giao nhiệm vụ ghi chép nguyên văn
nội dung cuộc họp trên; biên bản này sẽ được dùng
để phác thảo bản nháp đầu tiên của kế hoạch. Thông
thường ở các công ty nhỏ hơn, chính giám đốc sẽ là
người chịu trách nhiệm về việc ghi chép này. Cần ghi
nhớ rằng thiết lập một kế hoạch phụ thuộc rất nhiều
vào công tác thu thập và quản lý – xử lý thông tin;
bạn phải thực hiện một cách toàn diện mọi mặt và
nghiêm ngặt để giảm tới mức tối đa những yếu tố bất
ổn.Những nỗ lực của bạn bỏ vào phần công việc này
quyết định điểm mạnh của bản kế hoạch, cũng như
mức độ thuyết phục người đọc rằng bạn đã kiểm tra
toàn bộ các giả thiết được đặt ra.

Mục đích: Cung cấp thông tin về lịch sử phát triển của
doanh nghiệp. Mô tả rõ ràng hiện trạng và mục đích
của doanh nghiệp, đồng thời trình bày một tầm nhìn
được xác định rõ ràng: doanh nghiệp sẽ đi đến đâu
và làm thế nào để đạt tới đích.

A - Lịch sử: Bạn cần phải thu thập được các thông tin
sau để thuyết minh trong bản Kế hoạch

• Do ai thành lập, khi nào, ở đâu, và như thế nào?

• Sản phẩm ban đầu, những nguồn lực nào được sử
dụng và lấy ở đâu

• Tầm quan trọng của những mối quan hệ đặc biệt

• Mức độ thành công : thị phần, kết quả tài chính

• Những vấn đề gặp phải và đã vượt qua được

• Những sự kiện/con người/cơ hội đặc biệt quan trọng
đã ảnh hưởng tới vị trí của doanh nghiệp ngày nay.

B - Hiện trạng và mục đích: Phần này bạn phải nêu
được những thực tế phát sinh ở doanh nghiệp mà nó
sẽ là căn cứ để xây dựng bản Kế hoạch trong tương
lai. Cụ thể bạn phải nêu rõ được các nội dung sau:

• Sản phẩm chủ y...
Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 2- Bắt đầu chiến dịch
Như đã giới thiệu Phần 1 về ý nghĩa, mục đích và
mục tiêu của công tác lập Kế hoạch. Phần này tôi giới
thiu chuyên sâu về những vấn đề chi tiết để cấu
thành nên một bản Kế hoạch.
Để lập được một Bản Kế hoạch chúng ta phải thu
thập rất nhiều thông tin, từ nhiều nguồn và nhiều lĩnh
vực khác nhau. Ở phần 2 này tối giới thiệu về mục
đích và các nội dung cần phải thu thập và chi tiết về
phn thu thập thông tin về Doanh nghiệp.
Sử dụng bản danh mục như thế nào? Một cách tiện
lợi để sử dụng tập tài liệu này là: trước hết phân phát
cho những người sẽ tham gia vào việc chuẩn bị bản
kế hoạch. Sau đó tiến hành gặp gỡ thông qua bản
danh mục và phân công trách nhiệm thu thập số liệu
cho từng đề mục.Một vài đề mục có thể không hoặc
kém thích hợp với tình hình của doanh nghiệp bạn;
bạn có thể cho điểm từ 0 đến 5 theo tầm quan trọng
Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 2 - Bắt đầu chiến dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 2 - Bắt đầu chiến dịch - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lập Kế hoạch kinh doanh: Phần 2 - Bắt đầu chiến dịch 9 10 828