Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình web động với PHP/MySQL

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LAÄP TRÌNH WEB ĐỘNG VÔÙI

PHP / MySQL
™

GUESTBOOK

™

CATALOG

™

FORUM

™

SHOPPING CART

PHAÀN 3
Toáng Phöôùc Khaûi (toång hôïp & bieân dòch)

BIEÁN (variables)
vaø caùc pheùp xöû lyù treân bieán

PHP

1- Bieán vaø caùch söû duïng Bieán
2- Xöû lyù döõ lieäu töø FORM
3- Tìm hieåu saâu hôn veà Bieán

Baïn ñoïc thaân meán,
Vöøa qua toâi ñaõ soaïn xong phaàn 1 vaø phaàn 2 cuûa giaùo trình töï hoïc PHP/MySQL. Toâi ñaõ nhaän
ñöôïc email cuûa nhöõng baïn quan taâm, chôø ñôïi phaàn 3 cuûa giaùo trình naøy. Ñaùng leõ phaàn 3 ñaõ
cho ra ñôøi sôùm nhöng vì baän roän quaù nhieàu coâng vieäc (hieän toâi ñang phuï traùch vaø coù raát nhieàu
coâng vieäc trong nhoùm Hanosoft - software Haùn Noâm) neân vieäc bieân soaïn saùch töï hoïc naøy ít
nhieàu bò trì hoaõn.
Do hoaøn caûnh treân, chaéc chaén coâng vieäc bieân soaïn naøy khoâng traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt. Nhöng
duø sao ñi nöõa, bieát ñöôïc caùc baïn coù theå aùp duïng giaùo trình naøy vaøo thöïc teá thì toâi phaàn naøo
cuõng laáy ñoù laøm söï khích leä cho rieâng mình.
Ñuùng lyù ra phaàn 3 naøy laø daønh troïn cho vieäc noùi veà ngoân ngöõ SQL nhöng phaàn 2 ñaõ baøn veà
CSDL roài, neáu phaàn naøy neáu cuõng baøn veà noù thì coù veû hôi nhaøm phaûi khoâng caùc baïn? Vôùi yù
nghó naøy toâi ñaõ daønh troïn phaàn 3 ñeå noùi veà bieán trong PHP.
Haún nhieân toâi bieát moät soá baïn mong moûi nhöõng gì trong ñaây coù theå aùp duïng lieàn thì ñôõ chaùn
hôn. Nhöng theo toâi nghó tröôùc tieân heát baïn caàn phaûi naém roõ moïi ngoùc ngaùch cuûa PHP vaø
MySQL thì môùi coù theå thieát keá ñöôïc nhöõng chöông trình ñaït tieâu chuaån. Do vaäy mong caùc baïn
haõy kieân nhaãn khi ñoïc nhöõng chöông höôùng daãn suoâng nhö theá naøy! Ñöøng naûn loøng vaø neân ghi
nhôù ñaây laø coäi reã cho caùc öùng duïng thöïc teá cuûa caùc baïn.

Ñeå baét ñaàu chöông naøy ít nhaát baïn cuõng phaûi coù chuùt ñænh kieán thöùc veà Cô Sôû Laäp Trình. Toâi
nghó neáu baïn ñaõ hoïc qua moät khoaù laäp trình caên baûn thì baïn coù theå hieåu ñöôïc. Neáu khoâng, ñoøi
hoûi baïn caàn phaûi ñoäng naõo hoaëc tìm toøi hôi nhieàu. Naøo, chuùng ta baét ñaàu ñi thoâi!
PHP xöû lyù caùc bieán raát linh ñoäng. Noù coù theå nhaän bieát ñöôïc kieåu cuûa bieán vaø laøm cho cuù phaùp
caâu leänh ñôn giaûn hôn. Ai ñaõ töøng laäp trình vôùi C, Java hoaëc Perl seõ caûm thaáy raát deã daøng khi
söû duïng PHP. Tuy nhieân vieäc deã daõi naøy cuõng gaây ra moät soá trôû ngaïi nhaát ñònh.
Taát caû nhöõng bieán khai baùo trong PHP ñeàu ñöôïc baét ñaàu vôùi daáu ñoâ la ($). Du...
LAÄP TRÌNH WEB ĐỘNG VÔÙI
PHP / MySQL
GUESTBOOK
CATALOG
FORUM
SHOPPING CART
PHAÀN 3
Toáng Phöôùc Khaûi (toång hôïp & bieân dòch)
Lập trình web động với PHP/MySQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình web động với PHP/MySQL - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Lập trình web động với PHP/MySQL 9 10 742