Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử đảng

Được đăng lên bởi Trần Phương Thảo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn lịch sử Đảng
Câu 1: Chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam
là tất yếu lịch sử.
Trả lời :
Trải qua các thời kỳ thực tiễn đấu tranh kiên cường, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa
xuân năm 1930 nhanh chóng giữ địa vị lãnh đạo toàn dân tộc và được nhân dân giao cho trọng trách là
Đảng cầm quyền. Đảng đứng ra nắm chính quyền không giống như các chính đảng của giai cấp tư sản
phương Tây giành được thông qua bầu cử, mà là kết quả của một quá trình đấu tranh vô cùng cam go,
gian khổ, kể cả hy sinh xương máu của hàng triệu đảng viên và nhân dân mới có được. Chính vì thế,
Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân suy tôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân
dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Thực tiễn 85 năm qua cho thấy, Đảng Cộng sản Việt
Nam ra đời và nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử , luôn đứng vững trên vũ
đài chính trị, đánh đổ hoàn toàn chế độ thực dân, phong kiến và bè lũ đế quốc, xây dựng một nước Việt
Nam mới gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được
nâng cao trên trường quốc tế.
Trở lại với lịch sử Việt Nam cho đến khi Pháp xâm lược là một xã hội phong kiến, nông nghiệp
lạc hậu, trì trệ. Triều đình nhà Nguyễn thực hiện một chính sách đối nội, đối ngoại vô cùng bảo thủ và
phản động: trong thì đàn áp, bóc lột nhân dân, ngoài thì bế quan tỏa cảng từ chối mọi cải cách. Điều đó
làm cho đất nước ta không có cơ hội tiếp xúc, bắt nhịp với sự phát triển của thế giới, cũng không phát
huy được nội lực.
Trước tình hình đó, thực dân Pháp xâm lược, triều đình nhà Nguyễn chống cự yếu ớt, rồi nhân
nhượng cầu hòa và cuối cùng là đầu hàng, bán rẻ tổ quốc để đổi lấy ngai vàng. Vì vậy, cuộc kháng
chiến của nhân dân ta vô cùng khó khăn, phải cùng lúc chống cả “Tây lẫn triều”. Từ năm 1858 đến cuối
thế kỷ XIX, phong trào cứu nước diễn ra mạnh mẽ, tiêu biểu như: Phong trào Cần Vương (1885-1896)
mà đỉnh cao là khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo, phong trào nông dân chống Pháp,
tiêu biểu là khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Tuy nhiên, tất cả lần lượt
đều thất bại, điều đó cho thấy sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trước nhiệm vụ lịch sử.
Sang thế kỷ XX, thực dân Pháp tạm thời bình định được nước ta, và bắt đầu tiến hành các cuộc
khai thác thuộc địa. Xã hội Việt Nam có sự phân hóa. Trên trên vũ đài chính trị xuất hiện một số trào
lưu yêu nước và một số đảng phái chính trị đều với mong muốn gánh...
Môn lịch s Đng
Câu 1: Chng minh Đng Cng sn Vit Nam ra đi và nm quyn lãnh đo cách mng Vit Nam
là tất yếu lịch sử.
Tr li
:
Trải qua các thi kỳ thc tin đu tranh kiên ng, Đng Cng sn Việt Nam ra đi vào mùa
xuân năm 1930 nhanh chóng gi đa v lãnh đo toàn dân tc và đưc nhân dân giao cho trng trách là
Đng cầm quyn. Đảng đng ra nm chính quyền không ging như các chính đng ca giai cấp sn
phương Tây giành đưc thông qua bu c, mà là kết qu ca mt quá trình đu tranh vô cùng cam go,
gian kh, k c hy sinh ơng máu ca ng triu đng vn và nhân dân mới có đưc. Chính vì thế,
Đng Cng sn Việt Nam đưc nhân dân suy tôn là đi tiên phong của giai cp công nhân, ca nhân
dân lao đng và ca tn th dân tc Vit Nam. Thc tin 85 năm qua cho thy, Đng Cng sn Việt
Nam ra đi và nm quyn lãnh đo cách mng Vit Nam là mt tt yếu lch s, luôn đng vng trên vũ
đài chính tr, đánh đ hoàn toàn chế đ thc dân, phong kiến và bè lũ đế quc, xây dng mt nưc Vit
Nam mới gn đc lp dân tc vi chủ nghĩa xã hi. V thế, vai trò nh đạo của Đảng ny ng đưc
nâng cao trên tng quốc tế.
Trở li vi lịch s Vit Nam cho đến khi Pháp xâm c là mt hi phong kiến, nông nghip
lc hu, trì tr. Triu đình nhà Nguyễn thc hin mt chính sách đi ni, đi ngoi vô cùng bo th và
phn đng: trong thì đàn áp, bóc lt nhân dân, ngoài thì bế quan ta cng t chi mi ci cách. Điều đó
làm cho đt nưc ta không có cơ hi tiếp xúc, bt nhp vi s phát trin ca thế gii, cũng không phát
huy đưc ni lc.
Trưc nh hình đó, thc dân Pháp m c, triu đình nhà Nguyễn chng c yếu t, ri nhân
nhưng cu hòa và cui cùng là đầu hàng, bán r t quc đ đi ly ngai vàng. Vì vy, cuc kháng
chiến ca nhân dân ta vô cùng khó khăn, phải cùng lúc chống c Tây ln triều. T năm 1858 đến cui
thế k XIX, phong trào cu nưc din ra mnh m, tiêu biu như: Phong trào Cn Vương (1885-1896)
mà đnh cao là khi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đo, phong trào nông dân chng Pháp,
tiêu biu là khi nghĩa Yên Thế (1884-1913) do Hoàng Hoa Thám lãnh đo. Tuy nhiên, tt c ln lưt
đều tht bi, điu đó cho thy s bt lực ca hệ tư tưng phong kiến trưc nhiệm v lịch s.
Sang thế k XX, thc dân Pháp tm thi bình đnh đưc nưc ta, và bt đu tiến hành các cuc
khai tc thuc đa. Xã hội Vit Nam có sự phân hóa. Trên trên vũ đài chính tr xut hin mt s trào
lưu yêu nưc và mt s đng phái chính tr đu vi mong mun gánh vác s mnh lch sử cu vt dân
tc Vit Nam thoát khi xing xích nô l (phong trào Đông Du, Đông kinh nghĩa thc, Duy Tân) mà
đi diện tu biu nht là hai chí sĩ yêu nưc vi hai khuynh ng cu nưc khác nhau Phan Bi
Châu và Phan Châu Trinh. Tuy nhiên, các phong trào cu nưc t lp trưng Cn Vương đến lp
trưng tư sản, tiu tư sn, qua kho nghim lch s đều ln lưt tht bi , đu b chính thc tế lch s
Vit Nam chi b vì chúng hoàn toàn không đáp ng đưc yêu cầu phát trin ca dân tc . Cách mng
Việt Nam tht s lâm vào tình trng khng hong v đưng li. S mnh lch s đt ra cho c dân tc,
cho mi ngưi dân yêu nưc phi m cho ra con đưng mi để cu c, cu dân.
Sinh ra trong mt gia đình tri thc yêu nưc, ln lên t mt min quê có truyn thng đu tranh
qut khi, Nguyễn Ái Quc t rt sm đã có chí đui thc dân Pháp, gii phóng đng bào. Ngưi rt
khâm phục tinh thn yêu nưc ca c bc tin bi như Phan Đình Phùng, Phan Bi Châu, Phan Cu
Trinh nhưng không tán tnh con đưng cu nưc ca các c. Xut phát t lòng yêu nưc và trên cơ
s rút kinh nghiệm tht bi ca các thế h cách mng tin bi, ngày 5/6/1911, Nguyn Ái Quc đã
quyết tâm ra đi m con đưng cứu nưc mi hữu hiệu hơn.
S kin đánh du bưc ngot trong tư ng lp trưng chính tr ca Nguyễn Ái Quc trên
cuc hành trình tìm kiếm con đưng cu nưc mi cho dân tc din ra vào tháng 7/1920, khi Ngưi đã
đc đưc Bn sơ tho ln th nht Đ cương các vn đ dân tc và thuc địa ca Lênin, và tìm thy
lịch sử đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch sử đảng - Người đăng: Trần Phương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
lịch sử đảng 9 10 55