Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử Đảng

Được đăng lên bởi pham-le-thao-ngan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?

a.
Bù vào những thiệt hại
trong cuộc khai thác lần thứ nhất.

b.
Để bù đắp những thiệt
hại do Chiến tranh thế giới lần
thứ nhất gây ra.

c.
Để thúc đẩy sự phát
triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

d.
Để tăng cường sức
mạnh về kinh tế của Pháp đối với
các nước tư bản chủ nghĩa.

Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

a.

Công nghiệp chế biến.

b.
Nông nghiệp và khai
thác mỏ.

c.
Nông nghiệp và thương
nghiệp.

d.

Giao thông vận tải.

Câu 3: Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

a.
ở Việt Nam có trữ lượng
than lớn.

b.
Than là nguyên liệu
chủ yếu phục vụ cho công
nghiệp chính quốc.

c.
Để phục vụ cho nhu cầu
d.
công nghiệp chính quốc

Tất cả cùng đúng.

Câu 4: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

b.
Biến Việt Nam thành thị c.
Biến Việt Nam thành
a.
Cột chặt nền kinh tế Việt
trường tiêu thụ hàng hóa do nền căn cứ quân sự và chính trị của
Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
công nghiệp Pháp sản xuất
Pháp

d.

Câu A và B đều đúng

Câu 5: Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?

a.
Công nhân, nông dân,
tư sản dân tộc

b.
Công nhân, tiểu tư sản,
tư sản dân tộc

c.
Công nhân, tư sản dân
tộc, địa chủ phong kiến

d.
Công nhân, nông dân,
tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa
chủ phong kiến

Câu 6: Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách
mạng Việt Nam?

a.

Giai cấp nông dân

b.

Giai cấp công nhân

c.
Giai cấp đại địa chủ
phong kiến

d.

Giai cấp tư sản, dân tộc

Câu 7: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

a.
Pháp

Có thái độ kiên định với

b.
Có thái độ không kiên
định, dễ thoải hiệp, cải lương khi
đế quốc mạnh

c.
Có tinh thần đấu tranh
cách mạng triệt để trong sự
nghiệp giải phóng dân tộc.

d.
đúng.

Tất cả các câu trên đều

Câu 8: Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

a.

Công nhân

b.

Nông dân

c.

Tiểu tư sản

d.

Tư sản dân tộc

Câu 9: Những tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh Niên là tiền thân của tổ
chức nào?

a.
Hội Việt Nam cách
mạng thanh niên.

b.
đảng.

Việt Nam quốc dân

c.
đảng

Tân Việt cách mạng...
Câu 1: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?
a. Bù vào những thiệt hại
trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
b. Để bù đắp những thiệt
hại do Chiến tranh thế giới lần
thứ nhất gây ra.
c. Để thúc đẩy sự phát
triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.
d. Để tăng cường sức
mạnh về kinh tế của Pháp đối với
các nước tư bản chủ nghĩa.
Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?
a. Công nghiệp chế biến.
b. Nông nghiệp và khai
thác mỏ.
c. Nông nghiệp và thương
nghiệp.
d. Giao thông vận tải.
Câu 3: Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?
a. ở Việt Nam có trữ lượng
than lớn.
b. Than là nguyên liệu
chủ yếu phục vụ cho công
nghiệp chính quốc.
c. Để phục vụ cho nhu cầu
công nghiệp chính quốc
d. Tất cả cùng đúng.
Câu 4: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?
a. Cột chặt nền kinh tế Việt
Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
b. Biến Việt Nam thành thị
trường tiêu thụ hàng hóa do nền
công nghiệp Pháp sản xuất
c. Biến Việt Nam thành
căn cứ quân sự và chính trị của
Pháp
d. Câu A và B đều đúng
Câu 5: Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?
a. Công nhân, nông dân,
tư sản dân tộc
b. Công nhân, tiểu tư sản,
tư sản dân tộc
c. Công nhân, tư sản dân
tộc, địa chủ phong kiến
d. Công nhân, nông dân,
tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa
chủ phong kiến
Câu 6: Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách
mạng Việt Nam?
a. Giai cấp nông dân b. Giai cấp công nhân
c. Giai cấp đại địa chủ
phong kiến
d. Giai cấp tư sản, dân tộc
Câu 7: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?
a. Có thái độ kiên định với
Pháp
b. Có thái độ không kiên
định, dễ thoải hiệp, cải lương khi
đế quốc mạnh
c. Có tinh thần đấu tranh
cách mạng triệt để trong sự
nghiệp giải phóng dân tộc.
d. Tất cả các câu trên đều
đúng.
Câu 8: Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
a. Công nhân b. Nông dân c. Tiểu tư sản d. Tư sản dân tộc
Câu 9: Những tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh Niên là tiền thân của tổ
chức nào?
a. Hội Việt Nam cách
mạng thanh niên.
b. Việt Nam quốc dân
đảng.
c. Tân Việt cách mạng
đảng
d. Đông Dương Cộng sản
đảng
Câu 10: Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926)
là:
Lịch sử Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử Đảng - Người đăng: pham-le-thao-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lịch sử Đảng 9 10 611