Ktl-icon-tai-lieu

Lịch thi

Được đăng lên bởi baotoanhn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI V2, HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014-2015
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Ghi chú:
+ Thời gian thi: Ca 1: 7h00' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h00' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 17h00'; Ca5: 18h00' - 20h00'
+ Các Khoa, Bộ môn, Giảng viên, Sinh viên kiểm tra Lịch thi, nếu còn Học phần chưa có lịch thi phản ánh ngay cho Phòng Đảm bảo
chất lượng đào tạo (ĐBCLĐT) để kịp thời điều chỉnh
+ Sinh viên không có thẻ sinh viên không được dự thi
+ Mọi vấn đề vướng mắc khác, xin liên hệ trực tiếp với Phòng ĐBCLĐT - P409-H1 (Điện thoại: 043 552 8978)

4
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
4
4
2
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2

Viết
Viết
Viết
Viết
VĐ
VĐ
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
VĐ
VĐ
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
Viết
TH
Viết
Viết
Viết
TH
VĐ

9/9/15
9/9/15
9/9/15
9/9/15
9/9/15
9/9/15
11/9/15
12/9/15
12/9/15
12/9/15
12/9/15
12/9/15
12/9/15
12/9/15
12/9/15
12/9/15
13/9/15
13/9/15
13/9/15
13/9/15
13/9/15
13/9/15
13/9/15
13/9/15
13/9/15
13/9/15
13/9/15
13/9/15
14/9/15
14/9/15
14/9/15
14/9/15
14/9/15
15/9/15
15/9/15
15/9/15
15/9/15
15/9/15
16/9/15
16/9/15
16/9/15
16/9/15
17/9/15
17/9/15
17/9/15
17/9/15
17/9/15
17/9/15
17/9/15
19/9/15
19/9/15

(Thứ 4)
(Thứ 4)
(Thứ 4)
(Thứ 4)
(Thứ 4)
(Thứ 4)
(Thứ 6)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(Thứ 7)
(CN)
(CN)
(CN)
(CN)
(CN)
(CN)
(CN)
(CN)
(CN)
(CN)
(CN)
(CN)
(Thứ 2)
(Thứ 2)
(Thứ 2)
(Thứ 2)
(Thứ 2)
(Thứ 3)
(Thứ 3)
(Thứ 3)
(Thứ 3)
(Thứ 3)
(Thứ 4)
(Thứ 4)
(Thứ 4)
(Thứ 4)
(Thứ 5)
(Thứ 5)
(Thứ 5)
(Thứ 5)
(Thứ 5)
(Thứ 5)
(Thứ 5)
(Thứ 7)
(Thứ 7)

Số phòng thi

Tiếng Anh 1
Cơ sở truyền số liệu
Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Qui trình qui phạm đường sắt
Kỹ thuật đồ hoạ ứng dụng
An toàn lao động
Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng
Kế toán tài chính 3
Quản trị nhân sự
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Kinh tế xây dựng
Nền và móng
Tổ chức chạy tàu 2
Động cơ đốt trong
Nền và móng
Thiết kế và lập trình Web
Kỹ thuật thi công mặt đường
Kỹ thuật thi công 1
Thông tin số
Máy làm đất
Kết cấu - tính toán ô tô
Thiết kế cầu
Thiết kế cầu
Tiếng Anh 3
Tiếng Anh 3
Tiếng Anh 3
Tiếng Anh 3
Cấp thoát nước
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thiết kế cầu
Kế toán hành chính sự nghiệp
Tổ chức vận tải hành khách và du lịch đường sắt
Xử lý tín hiệu số
Trang bị điện và các thiết bị điều khiển tự động trên ô tô...
Ghi chú:
1 CCK64 CC1CB31 Tiếng Anh 1
4 Viết 9/9/15 (Thứ 4) 5 32 45 1
2 CCK64 CC3DT60 Cơ sở truyền số liệu
3 Viết 9/9/15 (Thứ 4) 5 15 45 0
3 CCK64 CC3KX75 Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng
3 Viết 9/9/15 (Thứ 4) 5 15 45 0
4 CCK64 CC3QT64 Quản trị tài chính doanh nghiệp
3 Viết 9/9/15 (Thứ 4) 5 22 45 1
5 CCK64 CC3VS11 Qui trình qui phạm đường sắt
3 9/9/15 (Thứ 4) 5 2 0
6 CCK64 CC3TH11 Kỹ thuật đồ hoạ ứng dụng
3 9/9/15 (Thứ 4) 5 7
7 CCK64 CC2CT65 An toàn lao động
2 Viết 11/9/15 (Thứ 6) 5 7 45 0
8 CCK64 CC2DT62 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng
3 Viết 12/9/15 (Thứ 7) 1 7 45 1
9 CCK64 CC3KT23 Kế toán tài chính 3
3 Viết 12/9/15 (Thứ 7) 1 2 45 0
10 CCK64 CC3QT65 Quản trị nhân sự
3 Viết 12/9/15 (Thứ 7) 1 2 45 0
11 CCK64 CC3TH44 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
3 Viết 12/9/15 (Thứ 7) 1 28 45 0
12 CCK64 CC3KX71 Kinh tế xây dựng
3 Viết 12/9/15 (Thứ 7) 1 0 45 0
13 CCK64 CC2DD33 Nền và móng
2 Viết 12/9/15 (Thứ 7) 4 6 45 1
14 CCK64 CC3VS62 Tổ chức chạy tàu 2
4 Viết 12/9/15 (Thứ 7) 4 4 45 0
15 CCK64 CC3CK71 Động cơ đốt trong
4 Viết 12/9/15 (Thứ 7) 4 10 45 0
16 CCK64 CC2GT33 Nền và móng
2 Viết 12/9/15 (Thứ 7) 4 87 45 2
17 CCK64 CC3TH41 Thiết kế và lập trình Web
4 13/9/15 (CN) 1 5
18 CCK64 CC3DB52 Kỹ thuật thi công mặt đường
2 13/9/15 (CN) SA 89
19 CCK64 CC3DD51 Kỹ thuật thi công 1
3 Viết 13/9/15 (CN) 1 15 45 1
20 CCK64 CC3DT71 Thông tin số
3 Viết 13/9/15 (CN) 1 8 45 0
21 CCK64 CC3MX45 Máy làm đất
3 Viết 13/9/15 (CN) 1 12 45 0
22 CCK64 CC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô
3 Viết 13/9/15 (CN) 1 11 45 0
23 CCK64 CC3CA41 Thiết kế cầu
3 Viết 13/9/15 (CN) 2 66 45 2
24 CCK64 CC3KD43 Thiết kế cầu
3 Viết 13/9/15 (CN) 2 8 45 0
25 CCK64 CC3KT33 Tiếng Anh 3
3 Viết 13/9/15 (CN) 2 7 45 1
26 CCK64 CC3KX33 Tiếng Anh 3
3 Viết 13/9/15 (CN) 2 1 45 0
27 CCK64 CC3QT33 Tiếng Anh 3
3 Viết 13/9/15 (CN) 2 14 45 0
28 CCK64 CC3VS33 Tiếng Anh 3
3 Viết 13/9/15 (CN) 2 2 45 0
29 CCK64 CC3DD46 Cấp thoát nước
2 Viết 14/9/15 (Thứ 2) 5 10 45 0
30 CCK64 CC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh
2 Viết 14/9/15 (Thứ 2) 5 15 45 0
31 CCK64 CC2KX42 Thiết kế cầu
2 Viết 14/9/15 (Thứ 2) 5 5 45 0
32 CCK64 CC3KV30 Kế toán hành chính sự nghiệp
2 Viết 14/9/15 (Thứ 2) 5 3 45 2
33 CCK64 CC3VS69 Tổ chức vận tải hành khách và du lịch đường sắt
2 Viết 14/9/15 (Thứ 2) 5 2 45 0
34 CCK64 CC2DT64 Xử lý tín hiệu số
3 Viết 15/9/15 (Thứ 3) 5 16 45 1
35 CCK64 CC3OT31 Trang bị điện và các thiết bị điều khiển tự động trên ô tô
3 Viết 15/9/15 (Thứ 3) 5 12 45 1
36 CCK64 CC3MX41 Máy xây dựng chuyên dùng
3 Viết 15/9/15 (Thứ 3) 5 13 45 0
37 CCK64 CC3QT62 Quản trị sản xuất 2
3 Viết 15/9/15 (Thứ 3) 5 7 45 0
38 CCK64 CC3TT47 Quản trị mạng
3 Viết 15/9/15 (Thứ 3) 5 19 45 0
39 CCK64 CC3DD44 Kết cấu nhà thép
2 Viết 16/9/15 (Thứ 4) 5 20 45 1
40 CCK64 CC3KT29 Kế toán xây dựng cơ bản
2 Viết 16/9/15 (Thứ 4) 5 19 45 0
41 CCK64 CC2DT57 Kiến trúc máy tính
2 Viết 16/9/15 (Thứ 4) 5 7 45 2
42 CCK64 CC3VS14 Pháp luật về kinh doanh vận tải đường sắt
3 Viết 16/9/15 (Thứ 4) 5 2 45 0
43 CCK64 CC3TH33 Tiếng Anh 3
3 Viết 17/9/15 (Thứ 5) 5 19 45 0
44 CCK64 CC3VS65 Tổ chức vận tải hàng hóa đường sắt
3 Viết 17/9/15 (Thứ 5) 5 2 45 0
45 CCK64 CC3KV49 Thuế
2 Viết 17/9/15 (Thứ 5) 5 4 45 0
46 CCK64 CC2CK59 Cơ sở thiết kế trên máy tính
2 TH 17/9/15 (Thứ 5) 5 15
47 CCK64 CC2MX70 Truyền động máy xây dựng
3 Viết 17/9/15 (Thứ 5) 5 0 45 0
48 CCK64 CC3KX37 Tài chính doanh nghiệp xây dựng
3 Viết 17/9/15 (Thứ 5) 5 0 45 0
49 CCK64 CC3DD43 Kết cấu nhà bêtông cốt thép
2 Viết 17/9/15 (Thứ 5) 5 35 45 0
50 CCK64 CC2TH78 Lập trình hướng đối tượng C++
2 TH 19/9/15 (Thứ 7) SA 17 0
51 CCK64 CC3DB51 Kỹ thuật thi công nền đường
2 19/9/15 (Thứ 7) CH 87
Hình thức thi
THI LẦN 1
+ Các Khoa, Bộ môn, Giảng viên, Sinh viên kiểm tra Lịch thi, nếu còn Học phần chưa có lịch thi phản ánh ngay cho Phòng Đảm bảo
chất lượng đào tạo (ĐBCLĐT) để kịp thời điều chỉnh
Ngày thi
Ca thi
Tổng số SV
Số SV/ phòng
Số phòng thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
LỊCH THI V2, HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014-2015
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
S
T
T
Hệ đào
tạo -
Khóa
Mã học
phần
Số TC
+ Thời gian thi: Ca 1: 7h00' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h00' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 17h00'; Ca5: 18h00' - 20h00'
+ Sinh viên không có thẻ sinh viên không được dự thi
+ Mọi vấn đề vướng mắc khác, xin liên hệ trực tiếp với Phòng ĐBCLĐT - P409-H1 (Điện thoại: 043 552 8978)
Lịch thi - Trang 2
Lịch thi - Người đăng: baotoanhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lịch thi 9 10 655