Ktl-icon-tai-lieu

Lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2401 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

MAI THỊ NHƯ

ĐỀ TÀI: LỌC CỘNG TÁC DỰA TRÊN MÔ HÌNH
ĐỒ THỊ HAI PHÍA

CHUYÊN NGÀNH: TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ MẠNG MÁY TÍNH
MÃ SỐ: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học.: TS Nguyễn Duy Phương

Phản biện 1:
…………………………………………………………………
Phản biện 2:
…………………………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ……

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Vấn đề quá tải thông tin (Information Overload) được J.Denning nêu ra lần đầu
tiên vào năm 1982. Với những lý lẽ và bằng chứng thuyết phục, Denning khẳng định khả
năng lựa chọn thông tin hữu ích của người dùng máy tính sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng
bởi sự gia tăng không ngừng lượng thông tin khổng lồ đến từ hàng trăm kênh truyền hình,
hàng triệu băng hình, sách, báo, tạp chí, tài liệu thông qua các hệ thống giao dịch điện tử.
Vấn đề Denning công bố ngay lập tức được cộng đồng các nhà khoa học máy tính nhiệt
tình hưởng ứng và tập trung nghiên cứu phương pháp hạn chế ảnh hưởng của vấn đề quá
tải thông tin đối với người dùng, thúc đẩy một lĩnh vực nghiên cứu mới đó là lọc thông tin.
Lọc thông tin (Information Filtering) là lĩnh vực nghiên cứu các quá trình lọc bỏ
những thông tin không thích hợp và cung cấp thông tin thích hợp đến với mỗi người dùng.
Lọc thông tin được xem là phương pháp hiệu quả hạn chế tình trạng quá tải thông tin được
quan tâm nhiều nhất hiện nay.
Hệ tư vấn (Recommender System) là hệ thống có khả năng tự động phân tích, phân
loại, lựa chọn và cung cấp cho người dùng những thông tin, hàng hóa hay dịch vụ mà họ
quan tâm. Hệ tư vấn được xem như một biến thể điển hình có vai trò quan trọng trong lọc
thông tin. Nhiều hệ tư vấn đã được thương mại hóa và triển khai thành công, tiêu biểu là hệ
tư vấn của các hãng Amazon.com, Netflix.com, Procter & Gamble.
Hệ tư vấn được xây dựng dựa trên hai kỹ thuật lọc thông tin chính: Lọc theo nội
dung (Content-Based Filtering) và lọc cộng tác (Collaborative Filtering). Lọc theo nội
dung khai thác những khía cạnh liên quan đến nội dung thông tin sản phẩm hoặc người
dùng đã từng sử dụng hay truy nhập trong quá khứ để tạo nên tư vấn. Trái lại, lọc cộng tác
khai thá...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
MAI THỊ NHƯ
ĐỀ TÀI: LỌC CỘNG TÁC DỰA TRÊN MÔ HÌNH
ĐỒ THỊ HAI PHÍA
CHUYÊN NGÀNH: TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ MẠNG MÁY TÍNH
MÃ SỐ: 60.48.15
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NI - 2012
Lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị hai phía 9 10 521