Ktl-icon-tai-lieu

Lọc nhiễu băng địa chấn bằng phương pháp thống kê

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lọc nhiễu băng địa chấn bằng phƣơng pháp
thống kê
Nguyễn Khắc Điền
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Vật lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý Địa cầu; Mã số:60 44 15
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Đức Vinh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày các khái niệm về đại lƣợng ngẫu nhiên, hàm ngẫu nhiên, hàm
tự tƣơng quan về tƣơng quan tƣơng hỗ cũng nhƣ cơ sở của phƣơng pháp lọc số liệu
địa vật lý dựa trên lý thuyết xác suất thống kế. Nghiên cứu một số phƣơng pháp lọc
nhiễu băng địa chấn: Phƣơng pháp tƣơng quan tín hiệu giữa các tuyến, phƣơng
pháp xác suất ngƣợc; Các bƣớc xử lí theo phƣơng pháp tƣơng quan tín hiệu giữa
các tuyến; Làm trơn hƣớng cộng. Đƣa ra thử nghiệm trên số liệu mô hình.
Keywords: Vật lý; Phƣơng pháp thống kê; Xử lý số liệu; Địa vật lý; Thăm dò địa
chấn
Content
Thăm dò điạ chấ n là mô ̣t trong nhƣ̃ng phƣơng pháp chủ đa ̣o trong thăm dò điạ
vâ ̣t lý. Đây là phƣơng pháp cho đô ̣ tin câ ̣y cao , rấ t hiê ̣u quả trong viê ̣c xác đinh cấ u
̣
trúc địa chất có dạng phân lớp . Tuy nhiên, do ảnh hƣởng của nhiề u nguyên nhân
khác nhau, băng điạ chấ n thu đƣơ ̣c luôn bi ̣ảnh hƣởng của các loa ̣i nhiễu . Vì vậy xử
lý số liệu là mảng công việc rất quan trọng trong thực nghiệm nói chung và trong
thực nghiệm vật lý nói riêng. Số liệu quan sát thông thƣờng không chỉ chứa tín hiệu
cần quan tâm mà còn chứa nhiều thành phần khác ví dụ nhƣ nhiễu ngẫu nhiên.
Điều này làm phức tạp rất nhiều khả năng nhận biết tín hiệu cần quan tâm. Chính vì
vậy, một trong những khâu quan trọng của xử lý số liệu là tách tín hiệu trên phông
nhiễu hay còn gọi là lọc nhiễu.

Có rất nhiều phƣơng pháp, thuật toán để giải quyết vấn đề lọc nhiễu, tuy nhiên
lọc số liệu dựa trên giả thuyết về tính ngẫu nhiên của dữ liệu quan sát tức là dựa
trên các giả thuyết thống kê đƣợc quan tâm nhiều hơn cả. Trong số rất nhiều các
phƣơng pháp lọc trên cơ sở thống kê thì phƣơng pháp đƣợc gọi là tƣơng quan tín
hiệu giữa các tuyến đƣợc coi là khá đơn giản và cho hiệu quả khá tốt trong trƣờng
hợp tín hiệu có ích đƣợc ghi nhận trên nhiều tuyến quan sát ví dụ các dị thƣờng
trọng lực, từ với các vật thể hai chiều nằm ngang... Các băng địa chấn cũng là đối
tƣợng thích hợp của phƣơng pháp tƣơng quan tín hiệu giữa các tuyến (mạch địa
chấn) vì các trục đồng pha (biểu đò thời khoảng) nằm trên các mạnh ghi.
Đƣợc sự động viên của thầy giáo hƣớng dẫn, chúng tôi đã mạnh dạn tìm hiểu
phƣơng pháp và tiến hành thử nghiêm khả năng cũng nhƣ hiệu quả của phƣơng
pháp. Do thời gian và trình độ ...
Lọc nhiễu băng địa chấn bằng phƣơng pháp
thống kê
Nguyễn Khắc Điền
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Vật lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật lý Đa cầu; Mã số:60 44 15
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Đức Vinh
m bảo v: 2011
Abstract: Trình bày các khái niệm vđại lƣợng ngẫu nhiên, hàm ngẫu nhiên, hàm
tự tƣơng quan về tƣơng quan tƣơng hỗ cũng nhƣ cơ sở của phƣơng pháp lọc số liệu
địa vật lý dựa trên lý thuyết xác suất thống kế. Nghiên cứu một số phƣơng pháp lọc
nhiễu băng địa chấn: Phƣơng pháp tƣơng quan tín hiệu giữa các tuyến, phƣơng
pháp xác suất ngƣợc; Các bƣớc xử theo phƣơng pháp tƣơng quan tín hiệu giữa
các tuyến; Làm trơn hƣớng cộng. Đƣa ra thử nghiệm trên số liệu mô hình.
Keywords: Vật lý; Phƣơng pháp thống kê; Xử số liệu; Địa vật lý; Thăm dò địa
chấn
Content
Tm do
̀
đi
̣
a chấn la
̀
̣
t trong nhƣ
̃
ng phƣơng pha
́
p chu
̉
đa
̣
o trong thăm do
̀
đi
̣
a
vâ
̣
t ly
́
. Đây la
̀
phƣơng pha
́
p cho đô
̣
tin
̣
y cao , ́t hiê
̣
u qua
̉
trong v
̣
c xa
́
c đi
̣
nh cấu
trc địa chất c dạng phân lớp . Tuy nhiên, do a
̉
nh hƣơ
̉
ng cu
̉
a nhiều nguyên nhân
khác nhau, băng đi
̣
a chấn thu đƣơ
̣
c luôn bi
̣
a
̉
nh hƣơ
̉
ng cu
̉
a ca
́
c loa
̣
i nhiê
̃
u. Vì vậy xử
số liệu mảng công việc rất quan trọng trong thực nghiệm ni chung trong
thực nghiệm vật lý ni riêng. Số liệu quan sát thông thƣờng không chỉ chứa tín hiệu
cần quan tâm mà còn chứa nhiều thành phần khác ví dụ nhƣ nhiễu ngẫu nhiên.
Điều này làm phức tạp rất nhiều khả năng nhận biết tín hiệu cần quan tâm. Chính vì
vậy, một trong những khâu quan trọng của xử số liệu tách tín hiệu trên phông
nhiễu hay còn gọi là lọc nhiễu.
Lọc nhiễu băng địa chấn bằng phương pháp thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lọc nhiễu băng địa chấn bằng phương pháp thống kê - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lọc nhiễu băng địa chấn bằng phương pháp thống kê 9 10 803