Ktl-icon-tai-lieu

Lợi nhuận và rủi ro

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2006-07

Phân tích Tài chính

Bài giảng 5

LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO
Trong bài 2 chúng ta đã đề cập nhiều đến suất chiết khấu dùng để làm cơ sở xác định giá
trị hiện tại của một số tiền hoặc của một dòng tiền. Bài 4 và 5 sẽ gặp lại khái niệm này
với tên gọi là tỷ suất lợi nhuận yêu cầu. Làm thế nào để quyết định suất chiết khấu hay tỷ
suất lợi nhuận yêu cầu? Bài 5 sẽ xem xét mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời
chỉ ra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tư vào một danh mục bao gồm
nhiều loại chứng khoán khác nhau. Qua bài 5 bạn sẽ có nền tảng kiến thức để học mô
hình định giá tài sản vốn (CAPM), mô hình dùng để quyết định tỷ suất lợi nhuận yêu cầu
hay suất chiết khấu khi cần phân tích tài chính liên quan đến thời giá tiền tệ.
1. ĐỊNH NGHĨA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO
Lợi nhuận (return) là thu nhập có được từ một khoản đầu tư, thường được biểu thị bằng
tỷ lệ phần trăm1 giữa thu nhập và giá trị khoản đầu tư bỏ ra. Ví dụ bạn bỏ ra 100$ để mua
một cổ phiếu, được hưởng cổ tức là 7$ một năm và sau một năm giá thị trường của cổ
phiếu đó là 106$. Lợi nhuận bạn có được khi đầu tư cổ phiếu này là: (7$ + 6)/100 = 13%.
Như vậy lợi nhuận đầu tư của bạn có được từ hai nguồn: (1) cổ tức được hưởng từ cổ
phiếu, và (2) lợi vốn – tức là lợi tức có được do chứng khoán tăng giá. Tổng quát:
Dt + ( Pt − Pt −1 )
, trong đó R là lợi nhuận thực (hoặc kỳ vọng), Dt là cổ tức, Pt là giá
Pt −1
cổ phiếu ở thời điểm t, và Pt -1 là giá cổ phiếu ở thời điểm (t – 1). Nếu lấy cổ tức và giá cổ
phiếu theo giá trị thực tế thì chúng ta có lợi nhuận thực, nếu lấy cổ tức và giá cổ phiếu
theo số liệu kỳ vọng thì chúng ta có lợi nhuận kỳ vọng.
Rủi ro được định nghĩa là sự sai biệt của lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ
vọng. Giả sử bạn mua trái phiếu kho bạc để có được lợi nhuận là 8%. Nếu bạn giữ trái
phiếu này đến cuối năm bạn sẽ được lợi nhuận là 8% trên khoản đầu tư của mình. Nếu
bạn không mua trái phiếu mà dùng số tiền đó để mua cổ phiếu và giữ đến hết năm, bạn có
thể có hoặc có thể không có được cổ tức như kỳ vọng. Hơn nữa, cuối năm giá cổ phiếu có
thể lên và bạn được lời cũng như giá có thể xuống khiến bạn bị lỗ. Kết quả là lợi nhuận
thực tế bạn nhận được có thể khác xa so với lợi nhuận bạn kỳ vọng. Nếu rủi ro được định
nghĩa là sự sai biệt giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng thì trong trường hợp
trên rõ ràng đầu tư vào trái phiếu có thể xem như không có rủi ro trong khi đầu tư vào cổ
phiếu rủi ro hơn nhiều, vì xác...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Phân tích Tài chính Bài ging 5
Niên khoá 2006-07
Nguyeãn Minh Kieàu 1
LI NHUN VÀ RI RO
Trong bài 2 chúng ta đã đề cp nhiu đến sut chiết khu dùng để làm cơ s xác định giá
tr hin ti ca mt s tin hoc ca mt dòng tin. Bài 4 và 5 s gp li khái nim này
vi tên gi là t sut li nhun yêu cu. Làm thế nào để quyết định sut chiết khu hay t
sut li nhu
n yêu cu? Bài 5 s xem xét mi quan h gia li nhun và ri ro, đồng thi
ch ra cách tính li nhun và ri ro trong trường hp đầu tư vào mt danh mc bao gm
nhiu loi chng khoán khác nhau. Qua bài 5 bn s có nn tng kiến thc để hc mô
hình định giá tài sn vn (CAPM), mô hình dùng để quyết định t sut li nhun yêu cu
hay sut chiết khu khi cn phân tích tài chính liên quan đế
n thi giá tin t.
1. ĐỊNH NGHĨA LI NHUN VÀ RI RO
Li nhun (return) là thu nhp có được t mt khon đầu tư, thường được biu th bng
t l phn trăm
1
gia thu nhp và giá tr khon đầu tư b ra. Ví d bn b ra 100$ để mua
mt c phiếu, đưc hưởng c tc là 7$ mt năm và sau mt năm giá th trường ca c
phiếu đó là 106$. Li nhun bn có được khi đầu tư c phiếu này là: (7$ + 6)/100 = 13%.
Như vy li nhun đầu tư ca bn có được t hai ngun: (1) c t
c được hưởng t c
phiếu, và (2) li vn – tc là li tc có được do chng khoán tăng giá. Tng quát:
1
1
)(
+
=
t
ttt
P
PP
D
R , trong đó R là li nhun thc (hoc k vng), D
t
là c tc, P
t
là giá
c phiếu thi đim t, và P
t -1
là giá c phiếu thi đim (t – 1). Nếu ly c tc và giá c
phiếu theo giá tr thc tế thì chúng ta có li nhun thc, nếu ly c tc và giá c phiếu
theo s liu k vng thì chúng ta có li nhun k vng.
Ri ro được định nghĩa là s sai bit ca li nhun thc tế so vi li nhun k
vng. Gi
s bn mua trái phiếu kho bc đểđược li nhun là 8%. Nếu bn gi trái
phiếu này đến cui năm bn s được li nhun là 8% trên khon đầu tư ca mình. Nếu
bn không mua trái phiếu mà dùng s tin đó để mua c phiếu và gi đến hết năm, bn có
th có hoc có th không có được c tc như k vng. Hơn n
a, cui năm giá c phiếu có
th lên và bn được li cũng như giá có th xung khiến bn b l. Kết quli nhun
thc tế bn nhn được có th khác xa so vi li nhun bn k vng. Nếu ri ro được định
nghĩa là s sai bit gia li nhun thc tế so vi li nhun k v
ng thì trong trường hp
trên rõ ràng đầu tư vào trái phiếu có th xem như không có ri ro trong khi đầu tư vào c
phiếu ri ro hơn nhiu, vì xác sut hay kh năng sai bit gia li nhun thc tế so vi li
nhun k vng trong trường hp mua trái phiếu thp hơn trong trường hp mua c phiếu.
2. ĐO LƯỜNG RI RO
Ri ro như va nói là mt s không ch
c chn, mt biến c có kh năng xy ra và cũng
có kh năng không xy ra. Để đo lường ri ro người ta dùng phân phi xác sut vi hai
tham s đo lường ph biến là k vng và độ lch chun.
1
Trên thc tế người ta thường dùng thut ng rút gn“li nhun” thay vì “t sut li nhun”.
Lợi nhuận và rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lợi nhuận và rủi ro - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lợi nhuận và rủi ro 9 10 960