Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn đẩy mạnh xuất khẩu Gạo của Việt Nam theo Marketing-Mix

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 4881 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Qua 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có
những thay đổi tích cực, làm thay đổi đến mọi khía cạnh của đời sống xã
hội. Chúng ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong Ngoại thương, đặc
biệt trong xuất khẩu gạo. Những con số báo cáo hàng năm là kết quả thật
đáng tự hào của ngành nông nghiệp nước ta, thể hiện quyết tâm của nhân
dân và đường lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Vị thế của Việt
Nam đã được nâng lên, sánh vai cùng các nước xuất khẩu gạo lớn trên thế
giới.
Tuy nhiên, do những yếu tố chủ quan và khách quan, thực tiễn tại Việt
Nam trong thời gian qua cho thấy, hoạt động xuất khẩu gạo ở nước ta vẫn
còn nhiều bất cập, tồn tại nhiều vấn đề bức xúc trước những biến động thất
thường của tình hình chính trị và thị trường thế giới như định hướng, tổ chức
quản lý, tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá và khả năng cạnh tranh... Kết
quả là, tuy khối lượng và kim ngạch xuất khẩu có tăng nhưng nhìn chung
tiềm năng vẫn chưa được khai thác một cách tối ưu, mang lại hiệu quả cao
nhất.
Trong tình hình đó, nghiên cứu Marketing để tìm ra các giải pháp nhằm
nâng cao hoạt động xuất khẩu gạo là một đòi hỏi cấp thiết và đáng quan tâm
nhằm đẩy mạnh hơn nữa sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài đi sâu vào phân tích đặc điểm, tình hình xuất khẩu gạo củaViệt
Nam hiện nay theo quan điểm Marketing-mix đồng thời nêu lên các điểm
mạnh, điểm yếu theo mô hình SWOT. Qua thực tiễn hoạt động xuất khẩu
gạo của Việt Nam, đề tài đưa ra giải pháp dưới góc độ vĩ mô và theo quan
điểm Marketing-mix nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu gạo, phù hợp với tiến
trình phát triển kinh tế của nước ta.
3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng những kiến thức đã tích luỹ trong suốt quá trình học tập
với những quan sát, thu thập trong thực tế, kết hợp giữa việc tổng hợp sách
báo, tài liệu với việc đi sâu vào phân tích thực tiễn, tham khảo ý kiến nhằm
tìm ra hướng đi hợp lý nhất.
4. Mục đích, nội dung nghiên cứu
Trên cơ sở tập trung phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và xuất
khẩu của mặt hàng gạo, khoá luận đưa ra một số định huớng phát triển cho
4

giai đoạn tiếp theo, đồng thời tìm một số giải pháp về Marketing nhằm củng
cố, đẩy mạnh và phát triển mặt hàng xuất khẩu chủ lực này. Để đạt được
mục đích trên, về mặt lý luận, khoá luận đã tổng hợp, thống nhất, đúc kết và
phát triển những vấn đề đã và đang được nghiên cứu, đồng thời xem xét trên
cơ sở thực tiễn hoạt động xuất khẩu gạo của ...
4
LI NÓI ĐẦU
1. Tính cp thiết ca đề tài
Qua 15 năm thc hin công cuc đổi mi, nn kinh tế nước ta đã có
nhng thay đổi tích cc, làm thay đổi đến mi khía cnh ca đời sng xã
hi. Chúng ta đã đạt được mt s thành tu đáng k trong Ngoi thương, đặc
bit trong xut khu go. Nhng con s báo cáo hàng năm là kết qu tht
đáng t
hào ca ngành nông nghip nước ta, th hin quyết tâm ca nhân
dân và đường li ch đạo đúng đắn ca Đảng và Nhà nước. V thế ca Vit
Nam đã được nâng lên, sánh vai cùng các nước xut khu go ln trên thế
gii.
Tuy nhiên, do nhng yếu t ch quan và khách quan, thc tin ti Vit
Nam trong thi gian qua cho thy, hot động xut khu go nước ta vn
còn nhi
u bt cp, tn ti nhiu vn đề bc xúc trước nhng biến động tht
thường ca tình hình chính tr và th trường thế gii như định hướng, t chc
qun lý, tìm đầu ra cho sn phm, nâng cao giá và kh năng cnh tranh... Kết
qu là, tuy khi lượng và kim ngch xut khu có tăng nhưng nhìn chung
tim năng vn chưa được khai thác mt cách t
i ưu, mang li hiu qu cao
nht.
Trong tình hình đó, nghiên cu Marketing để tìm ra các gii pháp nhm
nâng cao hot động xut khu go là mt đòi hi cp thiết và đáng quan tâm
nhm đẩy mnh hơn na sn xut và xut khu go ca Vit Nam.
2. Đối tượng và phm vi nghiên cu
Đề tài đi sâu vào phân tích đặc đim, tình hình xut khu go caVit
Nam hin nay theo quan đim Marketing-mix đồng thi nêu lên các đim
mnh, đim yếu theo mô hình SWOT. Qua thc tin hot động xut khu
go ca Vit Nam, đề tài đưa ra gii pháp dưới góc độ vĩ mô và theo quan
đim Marketing-mix nhm thúc đẩy vic xut khu go, phù hp vi tiến
trình phát trin kinh tế ca nước ta.
3. Phương pháp nghiên cu
Đề tài s dng nhng kiế
n thc đã tích lu trong sut quá trình hc tp
vi nhng quan sát, thu thp trong thc tế, kết hp gia vic tng hp sách
báo, tài liu vi vic đi sâu vào phân tích thc tin, tham kho ý kiến nhm
tìm ra hướng đi hp lý nht.
4. Mc đích, ni dung nghiên cu
Trên cơ s tp trung phân tích, đánh giá thc trng sn xut và xut
khu ca mt hàng g
o, khoá lun đưa ra mt s định hung phát trin cho
Luận văn đẩy mạnh xuất khẩu Gạo của Việt Nam theo Marketing-Mix - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn đẩy mạnh xuất khẩu Gạo của Việt Nam theo Marketing-Mix - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Luận văn đẩy mạnh xuất khẩu Gạo của Việt Nam theo Marketing-Mix 9 10 952