Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn "Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt Nam"

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUVIENNET.VN
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ xuÊt khÈu vµ vai trß cña

Trang
6
8

xuÊt khÈu hµng may mÆc trong doanh nghiÖp
I. Kh¸i niÖm, c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu vµ vai trß cña xuÊt

8

khÈu
II. Vai trß cña xuÊt khÈu hµng may mÆc ®èi víi ViÖt Nam.

14

III. ThÞ trêng cho hµng may mÆc vµ xu híng nhËp khÈu hµng

16

may mÆc trªn thÕ giíi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu hµng may mÆc ë

29

Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam giai ®o¹n 1995-1998.
I. Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt Nam.

29

II. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña Tæng C«ng ty

42

DÖt- May thêi kú 1995-1998.
III. ®¸nh gi¸ chung nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ cña ho¹t

61

®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt
Nam.
Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh xuÊt

67

khÈu hµng may mÆc ë Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt Nam
trong thêi gian tíi.
I. TriÓn väng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña Tæng C«ng ty

67

trong thêi gian tíi.
II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu vÒ phÝa Tæng C«ng ty DÖt-May

73

ViÖt Nam.
III. Mét sè kiÕn nghÞ ChÝnh phñ.

80

KÕt luËn

86

Tµi liÖu tham kh¶o

88
THUVIENNET.VN

THUVIENNET.VN

THUVIENNET.VN 2

THUVIENNET.VN
Lêi më ®Çu

§Æc trng quan träng cña t×nh h×nh thÕ giíi ngµy nay lµ xu híng quèc tÕ
ho¸. NÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng ph¸t triÓn, mçi níc dï lín hay nhá ®Òu
ph¶i tham gia vµo sù ph©n c«ng lao ®éng khu vùc vµ quèc tÕ. Ngµy nay kh«ng
mét d©n téc nµo cã thÓ ph¸t triÓn ®Êt níc m×nh mµ chØ b»ng tù lùc c¸nh sinh.
§Æc biÖt ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam th× viÖc nhËn thøc ®Çy
®ñ nh÷ng ®Æc trng quan träng nµy vµ øng dông vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®Êt níc
cã tÇm quan träng h¬n bao giê hÕt. ë níc ta, Khi x¸c ®Þnh nh÷ng quan ®iÓm
lín vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm
kú kho¸ VII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh “kiªn tr× chiÕn lîc híng m¹nh vÒ xuÊt
khÈu ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm trong níc s¶n xuÊt cã
hiÖu qu¶, ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc còng nh cña tõng vïng, tõng
nghµnh, tõng lÜnh vùc trong tõng thêi kú, kh«ng ngõng n©ng cao søc m¹nh
c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc, thÞ trêng khu vùc vµ thÞ trêng thÕ giíi” .
Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o, trong nh÷ng
n¨m qua th¬ng m¹i ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu bíc ®Çu quan träng,
gãp phÇn t¹o nªn nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c nÒn kinh tÕ - x· héi níc ta vµ vÞ thÕ
míi trªn thÞ trêng quèc tÕ. ViÖt Nam ®· thiÕt lËp ®îc nhiÒu mèi quan hÖ ngo¹i
giao víi nhiÒu níc, tiÕp tôc më réng ho¹t ®éng...
THUVIENNET.VN
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu
6
Ch¬ng I: Mét vÊn ®Ò luËn vÒ xuÊt khÈu vai trß cña
xuÊt khÈu hµng may mÆc trong doanh nghiÖp
8
I. Kh¸i niÖm, c h×nh thøc xuÊt khÈu vai trß cña xuÊt
khÈu
8
II. Vai trß cña xuÊt khÈu hµng may mÆc ®èi víi ViÖt Nam.
14
III. T trêng cho hµng may mÆc vµ xu híng nhËp khÈu hµng
may mÆc trªn thÕ giíi.
16
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu hµng may mÆc ë
Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam giai ®o¹n 1995-1998.
29
I. Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt Nam.
29
II. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña Tæng C«ng ty
DÖt- May thêi kú 1995-1998.
42
III. ®¸nh gi¸ chung nh÷ng thµnh tùu h¹n chÕ cña ho¹t
®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt
Nam.
61
Ch¬ng III: Ph¬ng híng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh xuÊt
khÈu hµng may mÆc ë Tæng C«ng ty DÖt-May ViÖt Nam
trong thêi gian tíi.
67
I. TriÓn väng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña Tæng C«ng ty
trong thêi gian tíi.
67
II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu vÒ phÝa Tæng C«ng ty DÖt-May
ViÖt Nam.
73
III. Mét sè kiÕn nghÞ ChÝnh phñ.
80
KÕt luËn
86
Tµi liÖu tham kh¶o
88
THUVIENNET.VN
Luận văn "Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt Nam" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn "Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt Nam" - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Luận văn "Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt Nam" 9 10 138