Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn "Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới"

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUVIENNET.VN
Lêi më ®Çu
Khi nãi vÒ c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n, NghÞ quyÕt 6 cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ V ®· nhËn ®Þnh: “b»ng mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý vµ mét c¬ chÕ qu¶n lý
thÝch hîp chóng ta sÏ cã kh¶ n¨ng t¹o ra mét chuyÓn biÕn m¹nh trong ®êi sèng kinh
tÕ - x· héi”. §èi víi ngo¹i th¬ng còng vËy, viÖc thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý mµ kh«ng ®i
®«i víi viÖc x¸c ®Þnh mét chÝnh s¸ch c¬ cÊu ®óng ®¾n sÏ kh«ng thÓ ph¸t triÓn ngo¹i
th¬ng ®îc nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶.
Trong nh÷ng n¨m 80, §¶ng vµ Nhµ níc ®· ®a ra nhiÒu chÝnh s¸ch vµ biÖn
ph¸p quan träng ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c xuÊt khÈu nh»m ®¸p øng nhËp khÈu. Song
nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®ã cßn mang tÝnh chÊt ch¾p v¸ vµ bÞ ®éng, chØ chó ý
nhiÒu ®Õn vÊn ®Ò ®æi míi c¬ chÕ nhng cha gióp x¸c ®Þnh ®îc c¬ cÊu xuÊt khÈu (vµ
nhËp khÈu) l©u dµi vµ thÝch øng. Do ®ã, trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt hµng hãa vµ
cung øng dÞch vô cho xuÊt khÈu cßn nhiÒu lóng tóng vµ bÞ ®éng. ViÖc x¸c ®Þnh
®óng c¬ cÊu xuÊt khÈu sÏ cã t¸c dông:
 §Þnh híng râ cho viÖc ®Çu t s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô xuÊt khÈu t¹o nªn
nh÷ng mÆt hµng chñ lùc xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ cao vµ cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi.
 §Þnh híng râ viÖc øng dông khoa häc - kü thuËt c¶i tiÕn s¶n xuÊt hµng xuÊt
khÈu. Trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi ngµy nay khoa häc - kü thuËt ngµy cµng trë thµnh
mét yÕu tè s¶n xuÊt trùc tiÕp, kh«ng t¹o ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm cã hµm lîng
khoa häc - kü thuËt cao sÏ khã c¹nh tranh trong xuÊt khÈu.
 Cho phÐp chuÈn bÞ thÞ trêng tríc ®Ó thùc hiÖn c¬ cÊu. Tríc ®©y, trong ®iÒu kiÖn
c¬ cÊu xuÊt khÈu ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së “n¨ng nhÆt chÆt bÞ” rÊt bÞ ®éng trong
kh©u chuÈn bÞ thÞ trêng tiªu thô. V× vËy, cã nhiÒu lóc cã hµng kh«ng biÕt xuÊt
khÈu ®i ®©u, rÊt khã ®iÒu hoµ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô.
 T¹o c¬ së ®Ó ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch phôc vô vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu
®óng ®Þa chØ, ®óng mÆt hµng vµ ®óng møc ®é. Qua ®ã cã thÓ khai th¸c c¸c thÕ
m¹nh xuÊt khÈu cña ®Êt níc.
§èi víi níc ta tõ tríc ®Õn nay c¬ cÊu xuÊt khÈu nãi chung cßn manh món vµ
bÞ ®éng. Hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cßn lµ nh÷ng s¶n phÈm th«, hµng s¬ chÕ hoÆc
nh÷ng hµng ho¸ truyÒn thèng nh n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n, hµng thñ c«ng mü

THUVIENNET.VN 1

THUVIENNET.VN
nghÖ vµ mét sè kho¸ng s¶n. Víi c¬ cÊu xuÊt khÈu nh vËy, chóng ta kh«ng thÓ x©y
dùng mét chiÕn lîc xuÊt khÈu hiÖn thùc vµ cã hiÖu qu¶.
Tõ nh÷ng thùc tiÔn kh¸ch quan trªn ®©y, mét yªu cÇu cÊp b¸ch ®îc ®Æt ra lµ
ph¶i ®æi míi c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam hiÖn nay nh thÕ nµo, lµm thÕ
nµo ®Ó thay ®æi cã c¬ së khoa häc, cã tÝn...
THUVIENNET.VN
Lêi më ®Çu
Khi nãicÊu kinh quèc d©n, NghÞ quyÕt 6 cña Ban chÊp hµnh Trung -
¬ng kho¸ V ®· nhËn ®Þnh: “b»ng mét cÊu kinh hîp vµ mét c qu¶n
thÝch hîp chóng ta sÏ cã kh¶ n¨ng t¹o ra mét chuyÓn biÕn m¹nh trong ®êi sèng kinh
tÕ - x· héi”. §èi víi ngo¹i th¬ng còng vËy, viÖc thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý mµ kh«ng ®i
®«i víi viÖc x¸c ®Þnh mét chÝnh s¸ch cÊu ®óng ®¾n sÏ kh«ng thÓ ph¸t triÓn ngo¹i
th¬ng ®îc nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶.
Trong nh÷ng n¨m 80, §¶ng Nhµ níc ®· ®a ra nhiÒu chÝnh s¸ch biÖn
ph¸p quan träng ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c xuÊt khÈu nh»m ®¸p øng nhËp khÈu. Song
nh÷ng chÝnh s¸ch biÖn pp ®ã cßn mang tÝnh chÊt ch¾p v¸ vµ®éng, chØ chó ý
nhiÒu ®Õnn ®Ò ®æi míi chÕ nhng cha gióp x¸c ®Þnh ®îc cÊu xuÊt khÈu (vµ
nhËp khÈu) l©u i thÝch øng. Do ®ã, trong viÖc chøc s¶n xuÊt hµng hãa
cung øng ch vô cho xuÊt khÈu cßn nhiÒu lóng tóng vµ ®éng. ViÖc x¸c ®Þnh
®óng c¬ cÊu xuÊt khÈu sÏ cã t¸c dông:
§Þnh híng cho viÖc ®Çu t s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch xuÊt khÈu t¹o nªn
nh÷ng mÆt hµng chñ lùc xuÊt khÈu gi¸ trÞ cao vµsøc c¹nh tranh trªn thÞ tr-
êng thÕ giíi.
§Þnh híng viÖc øng dông khoa häc - thuËt c¶i tiÕn s¶n xuÊt hµng xuÊt
khÈu. Trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi ngµy nay khoa häc - kü thuËt ngµy cµng trë thµnh
mét yÕu sn xuÊt trùc tiÕp, kh«ng t¹o ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm cã hµm lîng
khoa häc - kü thuËt cao sÏ khã c¹nh tranh trong xuÊt khÈu.
Cho phÐp chuÈn thÞ trêng tríc ®Ó thùc hiÖn cÊu. Tríc ®©y, trong ®iÒu kiÖn
cÊu xuÊt khÈu ®îc h×nh thµnh trªn“n¨ng nhÆt chÆt bÞ” rÊt bÞ ®éng trong
kh©u chuÈn thÞ trêng tiªu thô. vËy, nhiÒu lóc hµng kh«ng biÕt xuÊt
khÈu ®i ®©u, rÊt khã ®iÒu hoµ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô.
T¹o ®Ó ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch phôc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu
®óng ®Þa chØ, ®óng mÆt hµng ®óng møc ®é. Qua ®ã thÓ khai th¸c c¸c thÕ
m¹nh xuÊt khÈu cña ®Êt níc.
§èi víi níc ta tõ tríc ®Õn nay c¬ cÊu xuÊt khÈu nãi chung cßn manh món
®éng. Hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cßn lµ nh÷ng s¶n phÈm th«, hµng chÕ hoÆc
nh÷ng hµng ho¸ truyÒn thèng nh n«ng sn, l©m s¶n, thuû s¶n, hµng thñ c«ng
THUVIENNET.VN
1
Luận văn "Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn "Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới" - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Luận văn "Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới" 9 10 43