Ktl-icon-tai-lieu

Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 4711 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trang 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-----------------------------

THỦY NGỌC THU

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG
TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ

: KINH TẾ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS.TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG
TP.HỒ CHÍ MINH- NĂM 2007

Trang 2

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Danh mục các chữ viết tắt
Lời mở đầu

CHƯƠNG I
XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN NGÂN HÀNG
1.1. RỦI RO TÍN DỤNG---------------------------------------------------------------------01

1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng--------------------------------------------------01
1.1.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng------------------------------01
1.1.2.1. Các nguyên nhân khách quan-----------------------------------------------01
a. Do môi trường kinh tế không ổn định----------------------------------------01
b. Rủi ro do môi trường pháp lý-------------------------------------------------03
c. Sự thanh tra, kiểm tra giám sát của NHNN chưa hiệu quả----------------04
1.1.2.2. Rủi ro do nguyên nhân chủ quan--------------------------------------------04
a. Rủi ro từ phía khách hàng vay------------------------------------------------04
b. Rủi ro từ phía ngân hàng cho vay---------------------------------------------05
1.2.XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN------------------------07
1.2.1. Định nghĩa xếp hạng tín nhiệm--------------------------------------------------07
1.2.2.Sự cần thiết phải XHTN trong hoạt động tín dụng ngân hàng------------08
1.2.2.1.XHTN doanh nghiệp vay vốn ngân hàng-----------------------------------08
1.2.2.2.Sự cần thiết phải XHTN trong hoạt động tín dụng ngân hàng----------08
a.Do yêu cầu hạn chế rủi ro tín dụng--------------------------------------------08
b.Do yêu cầu lựa chọn khách hàng cho vay------------------------------------09
c. Để hỗ trợ phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro----------------------------09
d.Xây dựng chính sách khách hàng---------------------------------------------10
1.2.3.Vai trò của XHTN-------------------------------------------------------------------10
1.2.3.1. Đối với ngân hàng thương mại----------------------------------------------10

Trang 3

1.2.3.2. Đối với thị trường tài chính--------------------------------------------------11
1.2.3.3. Đối với doanh nghiệp được xếp hạng--------------------------------------11
1.3.NGUYÊN TẮC VÀ CÁC CHỈ TIÊU XHTN DOANH NGHIỆP---------------12
1.3....
Trang 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-----------------------------
THỦY NGỌC THU
HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG
TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
MÃ SỐ : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS.TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG
TP.HỒ CHÍ MINH- NĂM 2007
Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 9 10 462