Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn "Vai trò của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế thủ đô và các nguồn vốn phát triển công nghiệp Hà Nội"

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUVIENNET.VN

LuËn v¨n tèt

nghiÖp

Ch¬ng I
Vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp trong ph¸t triÓn kinh tÕ
thñ ®« vµ c¸c nguån vèn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµ
néi.

1.1. VÞ trÝ vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi trong ph¸t triÓn
kinh tÕ thñ ®«

1.1.1. T×nh h×nh chung vÒ c«ng nghiÖp Hµ Néi.
- Sau 15 n¨m ®æi míi ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ Hµ Néi
®· thùc sù khëi s¾c vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Tuy cßn nhiÒu khã kh¨n
vµ th¸ch thøc, song Hµ Néi ®· cïng víi c¶ níc vît qua cuéc khñng ho¶ng kinh
tÕ, t¹o cho Hµ Néi thÕ vµ lùc míi, ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn, v÷ng ch¾c trong nh÷ng
n¨m ®Çu thÕ kû XXI.
Trong giai ®o¹n 1986-1990 tèc ®é t¨ng trëng cña Hµ Néi lµ 7,1% ®Õn giai
®o¹n 1991-1995 ®· ®¹t tíi 12,5% vµ giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 10,6% lµ mét
trong nh÷ng ®Þa ph¬ng cã tèc ®é t¨ng trëng cao. Tû träng GDP cña Hµ Néi trong
c¶ níc ®· t¨ng tõ 5,1% (n¨m 1990) lªn 7,12% (n¨m 1999) vµ hiÖn chiÕm 40%
GDP ®ång b»ng s«ng Hång.
Gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 14,4% n«ng
nghiÖp t¨ng 3,9%. Nh×n chung tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ Hµ Néi lu«n cao h¬n tèc
®é t¨ng cña c¶ níc tõ 3% - 4% mçi n¨m (giai ®o¹n 1990 - 2000 tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n cña Hµ Néi ®¹t 11,6% trong khi c¶ níc ®¹t 7,7%/n¨m). §iÒu nµy
cho thÊy vai trß ®Çu tÇu cña Hµ Néi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n íc. Tõ
mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, quan liªu bao cÊp Hµ Néi ®ang tõng b íc
x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬
chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Kinh tÕ Nhµ níc ®ang tõng bíc ®æi míi theo híng chÊt lîng hiÖu qu¶
kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc l îng
s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt míi tõng bíc ®îc x©y dùng vµ cñng cè. HÖ thèng
THUVIENNET.VN
-1-

THUVIENNET.VN

LuËn v¨n tèt

nghiÖp

doanh nghiÖp Nhµ níc ®ang s¾p xÕp l¹i, vµ ®· hoµn thµnh c¬ b¶n viÖc
chuyÓn ®æi c¸c hîp t¸c x· theo luËt nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ. Khu
vùc kinh tÕ ngoµi Nhµ níc ®· ®îc quan t©m ph¸t triÓn vµ cã bíc t¨ng trëng
kh¸ chiÕm tû träng 19,7% GDP cña thµnh phè n¨m 1999.
- C¬ cÊu kinh tÕ ®· cã bíc chuyÓn quan träng theo híng c«ng nghiÖp dÞch vô – n«ng nghiÖp. N¨m 1985 tû träng c¸c ngµnh kinh tÕ trong GDP thµnh
phè lµ: C«ng nghiÖp 37,2%, n«ng nghiÖp 7,3%, dÞch vô 55,5% vµ n¨m 2000, tû
träng c«ng nghiÖp chiÕm 38%, dÞch vô 58,2%, n«ng nghiÖp 3,8%.
HiÖn nay sau thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ Néi lµ ®Þa ph¬ng tËp trung c«ng
nghiÖp ®øng thø 2 c¶ níc, vÒ sè c¸c dù ¸n thùc hiÖn vµ sè vèn ®Çu t. N¨m 2002,
c«ng nghiÖ...
THUVIENNET.VN
LuËn v¨n tèt
nghiÖp
Ch¬ng I
Vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp trong ph¸t triÓn kinh tÕ
thñ ®« vµ c¸c nguån vèn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµ
néi.
1.1. VÞ trÝ vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi trong ph¸t triÓn
kinh tÕ thñ ®«
1.1.1. T×nh nh chung ng nghp Néi.
- Sau 15 n¨m ®æi míi ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh Hµ Néi
®· tc ki s¾c vµ ®¹t ®îc nng thµnh tùu to lín. Tuy cßn nhu k kh¨n
th¸ch tc, song i ®· cïng víi níc vît qua cuéc khñng ho¶ng kinh
, o cho Néi t lùc míi, ®Ó pt triÓn tn diÖn, ng ch¾c trong nng
m ®Çu thÕ XXI.
Trong giai ®o¹n 1986-1990 tèc ®é ng trëng a i 7,1% ®Õn giai
®o¹n 1991-1995 ®· ®¹t tíi 12,5% vµ giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 10,6% mét
trong nh÷ng ®Þa ph¬ng c ®é t¨ng trëng cao. träng GDP cña Néi trong
níc ®· ng 5,1% (n¨m 1990) lªn 7,12% (n¨m 1999) vµ hiÖn chiÕm 40%
GDP ®ångng s«ng ng.
Gi¸ trÞ s¶n ng ng nghiÖp t¨ng nh qu©n hµng n¨m lµ 14,4% n«ng
nghiÖp t¨ng 3,9%. Nn chung c ®é ng trëng kinh tÕ i lu«n cao h¬n tèc
®é ng cña níc 3% - 4% i n¨m (giai ®o¹n 1990 - 2000 c ®é t¨ng tr-
ëng b×nh qu©n cña i ®¹t 11,6% trong khi níc ®¹t 7,7%/m). §u y
cho thÊy vai trß ®Çu tÇu cña Hµ Néi trong q tnh pt trn kinh tÕ ®Êt níc. Tõ
t nÒn kinh hch h tËp trung, quan liªu bao cÊp i ®ang tõng bíc
y dùng ph¸t trn nÒn kinh tÕ hµng h nhiÒu tnh pn n ®éng theo c¬
chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· i chñ nghÜa.
Kinh Nhµ níc ®ang tõng c ®æi míi theo híng chÊt lîng hu qu¶
kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ. Cïng i sù ph¸t triÓn cña c lîng
n xt, quan sn xuÊt míi tõng bíc ®îc x©y dùng vµ cñng cè. HÖ thèng
THUVIENNET.VN
- 1 -
Luận văn "Vai trò của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế thủ đô và các nguồn vốn phát triển công nghiệp Hà Nội" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn "Vai trò của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế thủ đô và các nguồn vốn phát triển công nghiệp Hà Nội" - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Luận văn "Vai trò của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế thủ đô và các nguồn vốn phát triển công nghiệp Hà Nội" 9 10 655