Ktl-icon-tai-lieu

Luật Lao động chương 1

Được đăng lên bởi Nhung Bò Sữa
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Bảo hiểm xã hội
I.
II.
III.
IV.
V.

Những vấn đề chung về BHXH
BHXH bắt buộc
BHXH tự nguyện
BH thất nghiệp
Thủ tục thực hiện BHXH

Văn bản quy phạm pháp luật











Luật BHXH 29.6.2006
Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về BHXH
bắt buộc
Nghị định 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 về BHXH
tự nguyện
Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007
hướng dẫn NĐ 152
Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008
hướng dẫn NĐ 190
Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21/12/2012 về BHTN

I. Những vấn đề chung về BHXH
1.
2.
3.
4.

Khái niệm, đặc điểm của BHXH
Loại hình BHXH
Nguyên tắc BHXH
Quỹ BHXH

1. Khái niệm, đặc điểm BHXH


•

•

•
•
•

Khái niệm: Đ3.1 Luật BHXH
Đ. Điểm:
Đối tượng tham gia: NLĐ và NSDLD có phân
biệt: Đ2.1.2, Đ2.5, Đ2.3.4
Mục đích: thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập
của NLĐ
Nguồn trợ cấp: Quỹ BHXH do đóng góp
Các tr.hợp được trợ cấp: Đ4
Tính chất BHXH ổn định lâu dài

So sánh BHXH với cứu trợ XH,
cứu tế XH và ưu đãi XH




Cứu trợ XH
Cứu tế XH
Ưu đãi XH

2. Loại hình BHXH




BHXH bắt buộc: Đ3.2; Đ4.1
BHXH tự nguyện: Đ3.3; Đ4.2
BH thất nghiệp: Đ2.3.4; Đ 4.3

3. Nguyên tắc BHXH




Đ5.1.2.3.4.5
Đ6.1
N.nước thống nhất quản lý BHXH (Đ7; Đ8)

4. Quỹ BHXH





Khái niệm
Quỹ BHXH bắt buộc
Quỹ BHXH tự nguyện
Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

a, Khái niệm
Là loại quỹ tiền tệ tập trung được hình
thành từ sự đóng góp của các chủ thể tham
gia BHXH (và trong 1 số tr.hợp có sự hỗ trợ
của NN), được sdụng để trả lương hưu và
các loại trợ cấp BHXH cho NLĐ theo quy
định của pháp luật.

b, Quỹ BHXH bắt buộc







Nguồn hình thành: NSD và NLĐ đóng, tiền sinh
lời do hoạt động đầu tư từ quỹ, hỗ trợ của NN, các
nguồn thu nhập hợp pháp khác.
Được chia thành các quỹ thành phần: quỹ ốm đau
và thai sản; quỹ TNLĐ, BNN; quỹ hưu trí và tử
tuất.
Mức đóng và phương thức đóng: Đ91.1.2; Đ92.1.3
Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH: Đ94.3

c, Quỹ BHXH tự nguyện



Nguồn hình thành: Đ98
Mức đóng và phương thức đóng: Đ100

d, Quỹ BH thất nghiệp




Nguồn hình thành: Đ102
Sử dụng quỹ: Đ103
Tiền lương, tiền công đóng BHTN: tương
tự BHXH bắt buộc (Đ105)

II. BHXH bắt buộc
1.
2.
3.
4.
5.

Chế độ ốm đau
Chế độ thai sản
Chế độ TNLĐ,BNN
Chế độ hưu trí
Chế độ tử tuất

1. Chế độ ốm đau






Đối tượng áp dụng: Đ21
Điều kiện hưởng: Đ22
Thời gian hưởng: Được phân biệt đối với
đ/kiện lđ, thời gian đóng, tình trạng bệnh tật
và bản thân hay con ốm (Đ23.1.2; Đ24)
Mức hưởng: Đ25.1.2.4

2. Chế độ thai sản





Đ/kiện hưởng: Đ28
Thời gian hưởng: Đ...
Chương 1: Bảo hiểm xã hội
I. Những vấn đề chung về BHXH
II. BHXH bắt buộc
III. BHXH tự nguyện
IV. BH thất nghiệp
V. Thủ tục thực hiện BHXH
Luật Lao động chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Lao động chương 1 - Người đăng: Nhung Bò Sữa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Luật Lao động chương 1 9 10 881