Ktl-icon-tai-lieu

Luật lao động và các quy chế HR

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
17/09/2010

LOGO

LUẬT LAO ĐỘNG &

CÁC QUI CHẾ HR

1

Contents

1. Luật LĐ: Giới thiệu sơ lược
ậ
ệ
ợ
2. Luật LĐ và các Qui chế trong DN
3. Các qui chế thuộc khối HR khác
4. Thảo luận

2010

Phuong TT Tran, UEL

2

1

17/09/2010

LUẬT LĐ VIỆT NAM
Luật LĐ là các chuẩn mực mà các tổ
chức có sử dụng LĐ và NLĐ phải tuân
thủ trong suốt quá trình giao kết quan
hệ LĐ tại Việt Nam.
Các doanh nghiệp tùy ngành
nghề,
nghề tính chất kinh doanh
doanh,
hoạt động mà áp dụng các phần
phù hợp vào quá trình quản lý
thực tế.
2010

3

LUẬT LĐ VIỆT NAM
Các nguồn cập nhật thông tin

Luật LĐ tóm gọn

Luật BHXH tóm gọn

Thông tư, nghị định mới

2010

Phuong TT Tran, UEL

4

2

17/09/2010

CÁC CÔNG TÁC LIÊN QUAN
Thỏa ước LĐ tập thể
Nội qui LĐ
Đăng ký thang bậc lương
Thành lập công đoàn cơ sở
Đăng ký & cập nhật BH bắt buộc
2010

5

THỎA ƯỚC LĐ TẬP THỂ
Thỏa ước LĐ tập thể là văn bản thỏa thuận giữa
tập thể NLĐ & NSDLĐ về các điều kiện lao động &
sử dụng LĐ quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên trong
LĐ,
quan hệ lao động.
Thỏa ước lao động tập thể do đại diện của tập thể
lao động và người sử dụng lao động thương lượng
và ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và
công khai.
Việc ký kết thỏa ước tập thể chỉ được tiến hành khi
có trên 50% số người của tập thể lao động trong
doanh nghiệp tán thành nội dung thỏa ước đã
thương lượng.
2010

Phuong TT Tran, UEL

6

3

17/09/2010

THỎA ƯỚC LĐ TẬP THỂ
Thời gian ký thỏa ước LĐ tập thể:
- Khi mới thành lập DN
- Cập nhật lại hàng năm giữa đại diện công đoàn và
công ty

7

2010

THỎA ƯỚC LĐ TẬP THỂ
Nội dung chủ yếu của thỏa ước LĐ tập thể
g
gồm những cam kết về:
g
- Việc làm và bảo đảm việc làm
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
- Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương.
- Định mức lao động.
- An toàn lao động, vệ sinh lao động.
ộ g, ệ
ộ g
-

2010

Phuong TT Tran, UEL

Bảo hiểm xã hội.
Thỏa thuận khác (chế độ ăn giữa ca, phúc lợi tập
thể, trợ cấp hiếu, hỷ, việc giải quyết tranh chấp lao
động…)
8

4

17/09/2010

Mẫu thỏa ước lao động tập thể (ban hành kèm theo Nghị

định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ)

2010

9

CÁC CÔNG TÁC LIÊN QUAN

Thỏa ước LĐ tập thể

Nội qui LĐ

2010

Phuong TT Tran, UEL

10

5

17/09/2010

Nội qui LĐ
Nội qui LĐ là văn bản do NSDLĐ xây dựng nhằm
qui định trách nhiệm của NLĐ trong việc tuân thủ
các qui định về trật tự nề nếp LĐ trên cơ sở
tự,
LĐ,
không trái qui định pháp luật & TƯLĐTT
Các nội dung chính:
- Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi
- Trật tự trong DN
- An toàn và vệ ...
17/09/2010
Phuong TT Tran, UEL 1
LOGO
LUT LAO ĐỘNG &
CÁC QUI CH HR
11
Contents
1. Lu
t LĐ: Gii thi
u sơ lư
c
2. Lut LĐ và các Qui chế trong DN
3. Các qui chế thuc khi HR khác
2010
4. Tho lun
22
Luật lao động và các quy chế HR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật lao động và các quy chế HR - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Luật lao động và các quy chế HR 9 10 371