Ktl-icon-tai-lieu

matlab

Được đăng lên bởi thanhhoang0311-gmail-com
Số trang: 474 trang   |   Lượt xem: 5532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: MATLAB CƠ BẢN
§1. CÁC TOÁN TỬ CƠ BẢN CỦA MATLAB
1. Các toán tử cơ bản: Matlab là một phần mềm cao cấp dùng để giải các bài toán.
Để khởi động MATLAB ta bấm đúp vào icon của nó. Các file MATLAB có dạng *.m
và chỉ chạy trong môi trường MATLAB. MATLAB xử lí số liệu như là ma trận. Khi
ta đánh lệnh vào cửa sổ lệnh, nó sẽ được thi hành ngay và kết quả hiện lên màn hình.
Nếu ta không muốn cho kết quả hiện lên màn hình thì sau lệnh ta đặt thêm dấu “;”.
Nếu lệnh quá dài, không vừa một dòng dòng có thể đánh lệnh trên nhiều dòng và cuối
mỗi dòng đặt thêm dấu ... rồi xuống dòng. Khi soạn thảo lệnh ta có thể dùng các phím
tắt :
↑
Ctrl-P gọi lại lệnh trước đó
↓
Ctrl-N
gọi lệnh sau
←
Ctrl-B lùi lại một kí tự
→
Ctrl-F tiến lên một kí tự
Ctrl-→ Ctrl-R sang phải một từ
Ctrl-← Crtl-L sang phải một từ
home
Ctrl-A
về đầu dòng
end
Ctrl-E về cuối dòng
esc
Ctrl-U
xoá dòng
del
Ctrl-D
xoá kí tự tại chỗ con nháy đứng
backspace Ctrl-H xoá kí tự trước chỗ con nháy đứng
) Các phép toán cơ bản của MATLAB gồm:
+
cộng
trừ
*
nhân
/
chia phải
\
chia trái
^
luỹ thừa
‘
chuyển vị ma trận hay số phức liên hợp
) Các toán tử quan hệ :
<
nhỏ hơn
<=
nhỏ hơn hay bằng
>
lớn hơn
>=
lớn hơn hoặc bằng
==
bằng
~=
không bằng
) Các toán tử logic :
&
và
|
or
~
not
) Các hằng :
1

pi
i
j
eps
realmin
realmax
inf
NaN

3.14159265
số ảo
tương tự i
sai số 2-52
số thực nhỏ nhất 2-1022
số thực lớn nhất 21023
vô cùng lớn
Not a number

2. Nhập xuất dữ liệu từ dòng lệnh: MATLAB không đòi hỏi phải khai báo biến
trước khi dùng. MATLAB phân biệt chữ hoa và chữ thường. Các số liệu đưa vào
môi trường làm việc của MATLAB được lưu lại suốt phiên làm việc cho đến khi gặp
lệnh clear all. MATLAB cho phép ta nhập số liệu từ dòng lệnh. Khi nhập ma trận từ
bàn phím ta phải tuân theo các quy định sau :
• ngăn cách các phần tử của ma trận bằng dấu “,” hay dấu trống
• dùng dấu “;” để kết thúc một hàng
• bao các phần tử của ma trận bằng cặp dấu ngoặc vuông [ ]
Để nhập các ma trận sau:

⎡1 2 4⎤
A = ⎢⎢ 3 −2 5 ⎥⎥
⎢⎣ 1 5 3 ⎥⎦

B = ⎡⎣1 4 −2 1⎤⎦

⎡1⎤
C = ⎢⎢ 4 ⎥⎥
⎢⎣7 ⎥⎦

ta dùng các lệnh:
A = [ 1 2 3; 3 -2 4; 1 5 3]
B = [ 1 4 2 1]
C = [ 1; 4; 7]
3. Nhập xuất dữ liệu từ file: MATLAB có thể xử lí hai kiểu file dữ liệu: file
nhị phân *.mat và file ASCII *.dat. Để lưu các ma trận A, B, C dưới dạng file nhị phân
ta dùng lệnh:
save ABC A B C
và nạp lại các ma trận A, B bằng lệnh:
load ABC A B
Nếu muốn lưu số liệu của ma trận B dưới dạng file ASCII ta viết:
save b.dat B /ascii
2

Ta viết chương trình ct1_1.m như sau:
clear
A = [1 2 3; ...
1
CHƯƠNG 1: MATLAB CƠ BN
§1. CÁC TOÁN T CƠ BN CA MATLAB
1. Các toán t cơ bn: Matlab là mt phn mm cao cp dùng để gii các bài toán.
Để khi động MATLAB ta bm đúp vào icon ca nó. Các file MATLAB có dng
*
.m
và ch chy trong môi trường MATLAB. MATLAB x lí s liu như là ma trn. Khi
ta đánh lnh vào ca s lnh, nó s được thi hành ngay và kết qu hin lên màn hình.
Nếu ta không mun cho kết qu hin lên màn hình thì sau lnh ta đặt thêm du “;”.
Nếu lnh quá dài, không va mt dòng dòng có th đánh lnh trên nhiu dòng và cui
mi dòng đặt thêm du ... ri xung dòng. Khi son tho lnh ta có th dùng các phím
tt :
Ctrl-P g
i li lnh trước đó
Ctrl-N gi lnh sau
Ctrl-B lùi li mt kí t
Ctrl-F tiến lên mt kí t
Ctrl- Ctrl-R sang phi mt t
Ctrl- Crtl-L sang phi mt t
home Ctrl-A v đầu dòng
end Ctrl-E v cui dòng
esc Ctrl-U xoá dòng
del Ctrl-D xoá t ti ch con nháy đứng
backspace Ctrl-H xoá kí t trước ch con nháy đứng
) Các phép toán cơ bn ca MATLAB gm:
+ cng
- tr
* nhân
/ chia phi
\ chia trái
^ lu
tha
chuyn v ma trn hay s phc liên hp
) Các toán t quan h :
< nh hơn
<= nh hơn hay bng
> ln hơn
>= ln hơn hoc bng
== bng
~= không bng
) Các toán t logic :
&
| or
~ not
) Các hng :
matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
matlab - Người đăng: thanhhoang0311-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
474 Vietnamese
matlab 9 10 666