Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bản kế hoạch (Time line) viết Luận văn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3131 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Một số biện pháp Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS. TS. Hoàng Long
HỌC VIÊN THỰC HIỆN: A

TT

Nội dung công việc

Học viên thực
hiện

Thời gian thực
hiện

Thời gian
gửi thầy
duyệt và
chỉnh sửa

Ghi chú

Đã thực
hiện

1

- Viết đề cương sơ bộ và trình
Thầy giáo duyệt.

A

20/ 03/ 2012

23/ 03/ 2012

2

- Viết Phần mở đầu, Nội dung
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp

A

20/ 03/ 2012 – 26/
03/ 2012

26/ 03/ 2011

A

26/ 03/ 2012 – 08/
04/ 2012

08/ 04/ 2012

17/ 04/ 2012

- Viết Nội dung Chương 2: Thực
trạng hiệu quả kinh doanh của
Công ty cổ phần Tập đoàn JOC
Việt Nam
3

- Viết Nội dung Chương 3: Giải
pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
của Công ty Cổ phần Tập đoàn
JOC Việt Nam
- Viết phần Kết luận

4

- Hoàn thiện Tiểu luận Thạc sĩ

A

16/ 04/ 2012

5

- Nộp Tiểu luận Thạc sĩ lên khoa

A

23/ 04/ 2012

HỌC VIÊN THỰC HIỆN

...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Một số biện pháp Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS. TS. Hoàng Long
HỌC VIÊN THỰC HIỆN: A
TT Nội dung công việc
Học viên thực
hiện
Thời gian thực
hiện
Thời gian
gửi thầy
duyệt và
chỉnh sửa
Ghi chú
1
- Viết đề cương sơ bộ và trình
Thầy giáo duyệt.
A 20/ 03/ 2012 23/ 03/ 2012
Đã thực
hiện
2
- Viết Phần mở đầu, Nội dung
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp
A
20/ 03/ 2012 – 26/
03/ 2012
26/ 03/ 2011
3
- Viết Nội dung Chương 2: Thực
trạng hiệu quả kinh doanh của
Công ty cổ phần Tập đoàn JOC
Việt Nam
- Viết Nội dung Chương 3: Giải
pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
của Công ty Cổ phần Tập đoàn
JOC Việt Nam
- Viết phần Kết luận
A
26/ 03/ 2012 – 08/
04/ 2012
08/ 04/ 2012
4 - Hoàn thiện Tiểu luận Thạc sĩ A 16/ 04/ 2012 17/ 04/ 2012
5 - Nộp Tiểu luận Thạc sĩ lên khoa A 23/ 04/ 2012
HỌC VIÊN THỰC HIỆN
Mẫu bản kế hoạch (Time line) viết Luận văn - Trang 2
Mẫu bản kế hoạch (Time line) viết Luận văn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu bản kế hoạch (Time line) viết Luận văn 9 10 377