Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu CV dành cho ứng viên đăng ký vào các vị trí thuộc khối khối BA

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CURRICULUM VITAE
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Position applied for/ Vị trí dự tuyển:
How did you find out this vacant? / Bạn biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua:
¨ Newspaper/ Báo (identify/ chi tiết):_________________________________
¨ Internet (identify/ chi tiết):________________________________________
¨ Job fair, seminar/ Hội chợ, hội thảo
¨ Fsofter/ nhân viên Fsoft (identify/ chi tiết):___________________________
¨ Others/ Khác (identify/ chi tiết):____________________________________

PERSONAL INFORMATION/ Thông tin cá nhân
Full name/ Họ và tên:
(incl. diacritic/ có dấu) ¨ Male/ Nam
¨ Female/ Nữ Photo/ Ảnh
(4 x 6)
Date of birth/ Ngày sinh:
Address/ Địa chỉ:
Phone/ Điện thoại:
Email:

CAREER OBJECTIVE/ Mục tiêu nghề nghiệp


EDUCATION/ Trình độ học vấn
University/ Trường Department/ Khoa Graduation year/
Năm tốt nghiệp Grade/
Kết quả học tập
Mẫu CV dành cho ứng viên đăng ký vào các vị trí thuộc khối khối BA - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Mẫu CV dành cho ứng viên đăng ký vào các vị trí thuộc khối khối BA 9 10 688