Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Đơn đăng ký học cải thiện môn học

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU 01/ĐT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN
(Dùng cho sinh viên đăng ký học cải thiện điểm)

Học kỳ……Năm học……….-…………

Họ và tên sinh viên: …………………………………… Mã số: ………………………................
Ngày sinh: ……/……./……...... Nơi sinh: ………………………………………………..............
Khóa: …………………………. Lớp: …………………. Khoa: …………………………………
Điện thoại liên hệ: ……………………………Email:…………………………………………….
Tôi đề nghị được đăng ký các môn học cải thiện điểm, chi tiết như sau:
Stt

Tên môn học

Số TC

Mã lớp
MH

Thứ

Tiết học

Điểm môn học đã
tích lũy(hệ chữ)
/học kỳ-năm học

1
2
3
4
5
Tôi cam đoan đã đọc Quy chế của ĐHQGHN quy định về việc học cải thiện điểm và đạt yêu cầu về
môn tiên quyết ở trên, lịch học không trùng với các môn đã đăng ký.
Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
Ý kiến của Phòng Đào tạo:

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……

Đồng ý

Người làm đơn:

Không đồng ý

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lý do:………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hà Nội, ngày…..tháng …..năm……..
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lưu ý: Khi sinh viên đăng ký học cải thiện,
điểm cũ sẽ bị hủy bỏ và được thay thế bằng
điểm cải thiện. Mỗi sinh viên chỉ được cải
thiện một lần cho mỗi môn học.

MẪU 01/ĐT

...
MẪU 01/ĐT
Họ và tên sinh viên: …………………………………… Mã số: ………………………................
Ngày sinh: ……/……./……...... Nơi sinh: ………………………………………………..............
Khóa: …………………………. Lớp: …………………. Khoa: …………………………………
Điện thoại liên hệ: ……………………………Email:…………………………………………….
Tôi đề nghị được đăng ký các môn học cải thiện điểm, chi tiết như sau:
Stt Tên môn học Số TC Mã lớp
MH
Thứ Tiết học Điểm môn học đã
tích lũy(hệ chữ)
/học kỳ-năm học
1
2
3
4
5
Tôi cam đoan đã đọc Quy chế của ĐHQGHN quy định về việc học cải thiện điểm đạt yêu cầu về
môn tiên quyết ở trên, lịch học không trùng với các môn đã đăng ký.
Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
Ý kiến của Phòng Đào tạo: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……
Đồng ý Người làm đơn:
Không đồng ý (Ký và ghi rõ họ tên)
Lý do:………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hà Nội, ngày…..tháng …..năm……..
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lưu ý: Khi sinh viên đăng học cải thiện,
điểm sẽ bị hủy bỏ được thay thế bằng
điểm cải thiện. Mỗi sinh viên chỉ được cải
thiện một lần cho mỗi môn học.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN
(Dùng cho sinh viên đăng ký học cải thiện điểm)
Học kỳ……Năm học……….-…………
Mẫu Đơn đăng ký học cải thiện môn học - Trang 2
Mẫu Đơn đăng ký học cải thiện môn học - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Đơn đăng ký học cải thiện môn học 9 10 681