Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Đơn xin đăng ký môn học

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU 04/ĐT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC NGOÀI HỆ THỐNG
(Dùng cho trường hợp sinh viên không đăng ký được trên hệ thống)

Học kỳ……Năm học……….-…………

Họ và tên sinh viên: …………………………………… Mã số: ………………………................
Ngày sinh: ……/……./……...... Nơi sinh: ………………………………………………..............
Khóa: …………………………. Lớp: …………………. Khoa: …………………………………
Điện thoại liên hệ: ………………………………Email:………………………………………...
Tôi xin đăng ký lớp môn học của học kỳ……năm học………-……….. trên hệ thống Portal
sinh viên, lý do: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Vậy tôi đề nghị được đăng ký lại các môn học học kỳ……năm học…….-…….như sau:
Stt

Tên môn học

Số
TC

Mã lớp MH

Thứ Tiết học

Môn học tiên
quyết

1
2
3
4
5
Tôi cam đoan đã đạt yêu cầu về điều kiện môn học tiên quyết của các môn học được đăng ký ở trên.
Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ý kiến của Phòng Đào tạo:

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……

Đồng ý

Người làm đơn:

Không đồng ý

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lý do:………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hà Nội, ngày…..tháng …..năm……..
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

...
MẪU 04/ĐT
Họ và tên sinh viên: …………………………………… Mã số: ………………………................
Ngày sinh: ……/……./……...... Nơi sinh: ………………………………………………..............
Khóa: …………………………. Lớp: …………………. Khoa: …………………………………
Điện thoại liên hệ: ………………………………Email:………………………………………...
Tôi xin đăng ký lớp môn học của học kỳ……năm học………-……….. trên hệ thống Portal
sinh viên, lý do: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Vậy tôi đề nghị được đăng ký lại các môn học học kỳ……năm học…….-…….như sau:
Stt Tên môn học Số
TC
Mã lớp MH Thứ Tiết học Môn học tiên
quyết
1
2
3
4
5
Tôi cam đoan đã đạt yêu cầu về điều kiện môn học tiên quyết của các môn học được đăng ký trên.
Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ý kiến của Phòng Đào tạo: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……
Đồng ý Người làm đơn:
Không đồng ý (Ký và ghi rõ họ tên)
Lý do:………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hà Nội, ngày…..tháng …..năm……..
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
ĐĂNG KÝ MÔN HỌC NGOÀI HỆ THỐNG
(Dùng cho trường hợp sinh viên không đăng ký được trên hệ thống)
Học kỳ……Năm học……….-…………
Mẫu Đơn xin đăng ký môn học - Trang 2
Mẫu Đơn xin đăng ký môn học - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Đơn xin đăng ký môn học 9 10 629