Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 72 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 01/PHLP
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ
(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)
[01] Kỳ tính phí, lệ phí: Tháng.... năm …….....
[02] Người nộp thuế :.....................................................................................................
[03] Mã số thuế:..............................................................................................................
[04] Địa chỉ:.....................................................................................................................
[05] Quận/huyện: .......................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..............................................
[07] Điện thoại:...................[08] Fax: .........................[09] Email:.................................
Đơn vị tiền: Việt Nam đồng
STT

Loại phí, lệ phí

Mục
thu

Tiểu
mục
thu

(2)

(3)

(4)

(1)

Số tiền
phí, lệ
phí
thu
được
(5)

Tỷ lệ
trích sử
dụng
theo chế
độ (%)
(6)

Số tiền
phí, lệ phí
trích sử
dụng theo
chế độ
(7)

Số tiền phí, lệ
phí phải nộp
NSNN
(8) = (5) – (7)

...
Cộng

Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ):
................................................................................................................................................
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
số liệu đã khai./.
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ
(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)
[01] K tính phí, lệ phí: Tháng.... năm …….....
[02] Người nộp thuế :.....................................................................................................
[03] số thuế:..............................................................................................................
[04] Địa chỉ:.....................................................................................................................
[05] Quận/huyện: ..........................[06] Tỉnh/Thành phố: ..............................................
[07] Điện thoại:...................[08] Fax: .........................[09] Email:.................................
Đơn vị tiền: Việt Nam đồng
STT Loại phí, l p Mục
thu
Tiểu
mục
thu
Số tiền
phí, l
phí
thu
được
Tỷ l
trích s
dụng
theo chế
độ (%)
Số tiền
phí, l p
trích s
dụng theo
chế đ
Số tiền p, lệ
phí phải nộp
NSNN
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) (7)
...
Cộng
Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ):
................................................................................................................................................
Tôi cam đoan s liệu khai trên đúng chịu trách nhiệm trước pháp luật về
số liệu đã khai./.
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
tên, đóng dấu (ghi họ tên chức vụ)
Mẫu số: 01/PHLP
(Ban hành m theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí 9 10 265