Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình tổ chức kế toán quản trị của một số nước trên thế giới - bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2930 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MÔ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA
MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC
KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
Trong giai đoạn hiện nay thông tin được xem như là một yếu tố trực tiếp của quá
trình sản xuất kinh doanh nên để thích ứng với hoàn cảnh mới, các nhà quản trị
đã có các phương pháp tiếp cận đối với các chức năng khác nhau của kế toán
trong kinh doanh, tiếp thị, sản xuất, tài chính, ứng xử về mặt tổ chức và quản lý
doanh nghiệp
Trong bối cảnh đó, kế toán quản trị (KTQT) hình thành và phát triển, trở thành
một bộ phận quan trọng trong hệ thống cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý và
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Quá trình hình thành và phát triển của KTQT ở các nước đều gắn liền với quá
trình hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường, đều đặt trọng tâm vào giải quyết
các vấn đề quản trị doanh nghiệp, là một trong những nguồn thông tin quan trọng cung
cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp điều hành, hoạch định và ra các quyết định
kinh doanh.
Mô hình tổ chức KTQT có thể khái quát::
Mô hình kết hợp: Loại mô hình này được sử dụng ở hầu hết các nước, đặc biệt là
ở Mỹ và các nước áp dụng kế toán Mỹ. Mỹ là quốc gia có bề dày phát triển kế toán quản
trị chi phí cả về lý luận và thực tiễn. Các doanh nghiệp Mỹ đều áp dụng mô hình kết hợp
kế toán quản trị và kế toán tài chính, hoặc mô hình phối hợp với hệ thống KTQT chi phí
được tách riêng. Theo mô hình này kế toán trưởng chịu trách nhiệm chung về toàn bộ
công tác kế toán trong doanh nghiệp từ việc tổ chức xây dựng bộ máy kế toán, lưu
chuyển chứng từ, vận dụng tài khoản, hệ thống báo cáo…nhằm cung thong tin cho nhà
quản trị. Các bộ phận kế toán có chức năng thu thập và cung cấp thông tin kế toán vừa
tổng hợp, vừa chi tiết...đồng thời lập dự toán tổng hợp và chi tiết theo yêu cầu quản lý.
KTQT đặt trọng tâm vào việc xây dựng, kiểm tra, xác định và hoạch định các chi phí
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai
phương pháp xác định chi phí và giá thành sản phẩm: phương pháp kế toán chi phí, tính

giá thành sản phẩm theo công việc và phương pháp kế toán chi phí, tính giá thành theo
quá trình sản xuất
KTQT không sử dụng chế độ kế toán riêng, tách rời với kế toán tài chính mà sử
dụng các tài khoản kế toán chi tiết, hệ thống sổ kế toán và báo cáo KTQT kết hợp chung
trong một hệ thống kế toán thống nhất với kế toán tài chính. Hệ thống KTQT được tổ
chức kết hợp với hệ thống kế toán tài chính. Kế toán tài chính và...
MÔ HÌNH T CHC K TOÁN QUN TR CA
MT S NƯỚC TRÊN TH GII BÀI HC
KINH NGHIM ĐI VI CÁC DOANH NGHIP
VIT NAM
Trong giai đon hin nay thông tin được xem như là mt yếu t trc tiếp ca q
trình sn xut kinh doanh nên đ thích ng vi hoàn cnh mi, các nhà qun tr
đã có các phương pháp tiếp cn đi vi các chc năng khác nhau ca kế toán
trong kinh doanh, tiếp th, sn xut, tài chính, ng x v mt t chc và qun
doanh nghip
Trong bối cảnh đó, kế toán quản trị (KTQT) hình thành và phát triển, trở thành
một bộ phận quan trọng trong hệ thống cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý và
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Quá trình hình thành và phát triển của KTQT ở các nước đều gắn liền với quá
trình hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường, đều đặt trọng tâm vào giải quyết
các vấn đề quản trị doanh nghiệp, là một trong những nguồn thông tin quan trọng cung
cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp điều hành, hoạch định và ra các quyết định
kinh doanh.
Mô hình tổ chức KTQT có thể khái quát::
Mô hình kết hợp: Loại mô hình này được sử dụng ở hầu hết các nước, đặc biệt là
Mỹ các nước áp dụng kế toán Mỹ. Mỹ là quốc gia bề y phát triển kế toán quản
trị chi phí cả về luận thực tiễn. Các doanh nghiệp M đều áp dụng hình kết hợp
kế toán quản trị kế toán tài chính, hoặc hình phối hợp với hệ thống KTQT chi phí
được tách riêng. Theo hình này kế toán trưởng chịu trách nhiệm chung về toàn bộ
công tác kế toán trong doanh nghiệp từ việc tổ chức xây dựng bộ y kế toán, lưu
chuyển chứng từ, vận dụng tài khoản, hệ thống báo cáo…nhằm cung thong tin cho nhà
quản trị. Các bộ phận kế toán chức năng thu thập và cung cấp thông tin kế toán vừa
tổng hợp, vừa chi tiết...đồng thời lập dự toán tổng hợp chi tiết theo yêu cầu quản .
KTQT đặt trọng tâm vào việc y dựng, kiểm tra, xác định hoạch định các chi phí
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó doanh nghiệp thể lựa chọn một trong hai
phương pháp xác định chi phí giá thành sản phẩm: phương pháp kế toán chi phí, tính
Mô hình tổ chức kế toán quản trị của một số nước trên thế giới - bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình tổ chức kế toán quản trị của một số nước trên thế giới - bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mô hình tổ chức kế toán quản trị của một số nước trên thế giới - bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam 9 10 267