Ktl-icon-tai-lieu

Môn nghiên cứu khoa học : tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại các BV

Được đăng lên bởi Smile HaHa
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1504 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÔN: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NHÓM: 04

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: TĂNG CƯỜNG
ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BV VIỆT-ĐỨC

A. Phần mở đầu:
1. Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu):
Trình bày được 2 ý chính:
- Lí do lí luận:
Nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất trong sự hoạt động kinh doanh và phát
triển của doanh nghiệp nói chung, đặc biệt đối với bệnh viện nói riêng. Trên thực tế,
tầm quan trọng của con người trong tổ chức là một điều hiển nhiên. Chúng ta có thể
nhận thấy mọi hoạt động đều có sự tham gia của con người. Cho dù máy móc có
hiện đại đến mấy cũng không bao giờ có thể thay thế được con người. Vì con người
là yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành và quyết định sự thành bại của tổ chức đó.
Điều này càng quan trọng gấp đôi đối với bệnh viện. Năng lực của nguồn nhân lực
(bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên, kĩ thuật viên,…) có tầm ảnh hưởng quan trọng tới tính
mạng của con người. Chính vì vậy công tác quản trị nguồn nhân lực ở các bệnh viện
đang ngày càng được chú trọng. Trong đó đào tạo và bồi dưỡng nhân lực là công tác
cần thiết đối với mỗi bệnh viện
- Lí do thực tiễn:
Trong những năm qua, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức
nhưng bệnh viện thực hiện được nhiều chính sách, giải pháp để nhằm cũng cố quản
lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực bệnh viện về cả số lượng và chất lượng và đạt
được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều thiếu sót cần
phải điều chỉnh trong công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển
của bệnh viện. Vì thế, nhóm em xin chọn đề tài “ Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng
nhân lực tại bệnh viện Việt- Đức”.

1

MÔN: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NHÓM: 04

2. Mục tiêu và nhiêm vụ nghiên cứu của đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu:
Thực hiện công tác điều tra, đánh giá và phân tích thực trạng công tác đào tạo
và bồi dưỡng nhân lực trên cơ sở lý luận và thực tiễn tại bệnh viện Việt- Đức. Từ đó
đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng nguồn
nhân lực y tế để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại bệnh viện Việt- Đức.
- Nhiệm vụ nghiên cứu:
+ Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về tăng cường đào tạo và bồi dưỡng
nguồn nhân lực
+ Vận dụng các phương pháp điều tra, thu thập, phân tích dữ liệu để đánh giá thực
trạng sử dụng nhân lực tại bệnh viện Việt Đức. Tìm ra ưu, nhược điểm và hạn chế
của tổ chức quản lí ...
MÔN: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHÓM: 04
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: NG CƯỜNG
ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BV VIỆT-ĐỨC
A. Phần mở đầu:
1. Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu):
Tnh bày được 2 ý chính:
- Lí do luận:
Nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất trong sự hoạt động kinh doanh và phát
triển của doanh nghiệp nói chung, đặc biệt đối với bệnh viện nói riêng. Trên thực tế,
tầm quan trọng của con người trong tổ chức là một điều hiển nhiên. Chúng ta có thể
nhận thấy mọi hoạt động đều sự tham gia của con người. Cho máy móc
hiện đại đến mấy cũng không bao giờ có thể thay thế được con người. Vì con người
là yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành và quyết định sự thành bại của tổ chức đó.
Điều này càng quan trọng gấp đôi đối với bệnh viện. ng lực của nguồn nhân lực
(bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên, kĩ thuật viên,…) có tầm ảnh hưởng quan trọng tới tính
mạng của con người. Chính vì vậy công tác quản trị nguồn nhân lực ở các bệnh viện
đang ngày càng được chú trọng. Trong đó đào tạo và bồiỡng nhân lựcng tác
cần thiết đối với mỗi bệnh viện
- Lí do thực tiễn:
Trong nhng năm qua, mặc phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức
nhưng bệnh viện thực hiện được nhiều chính sách, giải pháp để nhằm cũng cố quản
lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực bệnh viện về cả số lượng và chất lượng và đạt
được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều thiếu sót cần
phải điều chỉnh trong công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển
của bệnh viện. Vì thế, nhóm em xin chọn đề tài “ Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng
nhân lực tại bệnh viện Việt- Đức”.
1
Môn nghiên cứu khoa học : tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại các BV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn nghiên cứu khoa học : tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại các BV - Người đăng: Smile HaHa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Môn nghiên cứu khoa học : tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại các BV 9 10 379