Ktl-icon-tai-lieu

môn quy hoạch kiến trúc đô thị

Được đăng lên bởi Thu Hong Luong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1987 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Vị trí của quản lý quy hoạch trong phát triển đô thị?
2.
Phân biệt các loại quy hoạch đô thị
3.
Tại sao vấn đề biền đổi khí hậu được quan tâm trong QHĐT ở Việt nam?
4.
Các cách thức mà quy hoạch cần làm để ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu?
5.
Tại sao cần chú trọng  yếu tố bền vững trong QHĐT ?
6.
Đánh giá vấn  đề quy hoạch bền vững tại Việt Nam? Hãy chứng minh qua 1 ví dụ?
7.
Tại sao cần thiết có sự quản lý  của Nhà nước đối với công tác quy hoạch đô thị?
8.
Các điều kiện cần để đảm bảo đồ án có chất lượng và có tính khả thi?
9.
Các tiêu chí để đanh giá một đồ án quy hoạch có chất lượng? Các yêu cầu chung đối với quy 
hoạch đô thị là gì?
10.
Các điều kiện để quy hoạch đô thị thực hiện thành công
11.
Tại sao Việt nam hiện nay  cần đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô thị
12.
Tại sao cần có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động quy hoạch? Cộng đồng nên tham 
gia ở những khâu nào?
13.
Nhà nước kiểm soát quá trình lập quy hoạch  đô thị như thế nào?
14.
Quy hoạch “treo” và các biện pháp xử lý?
15.
Mối quan hệ giữa quy hoạch, thiết kế đô thị và kiến trúc đô thị?
16.
Thiết kế đô thị có vị trí như thế nào trong quy hoạch đô thị?
17.
Tại sao các công trình trong đô thị phải xin thỏa thuận phương án kiến trúc? Cần đảm bảo các 
điều kiện gì để kiến trúc  đô thị có bản sắc và giá trị thẩm mỹ cao?
1.

1

Câu 1:vị trí của quản lý quy hoạch trong phát triển đô thị?
Quy hoạch đô thị  là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ  thống công trình hạ  tầng  
kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống  
trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.
Quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị là tong thể các cách thức mà chính quyền đô thị vân dụng  
công cụ quản lý tác đông lên họat động xây dựng và phát triển đô thi(chủ  yếu là không gian vật thể  )
nhằm đặt được các mục tiêu đề ra.
Quản lý quy hoạch có vi trì đặc biệt quan trọng trong phát triển đô thị.
1.Nó là cơ sơ pháp lý và khoa học cho việc quản lý và phát triển đô thị  .đảm bảo đúng  kế  hoạch ,quy 
định nhằm thực hiện công nghiệp hía hiện đại hóa đát nước.
2.Từng bước hình thành mạng lưới đô thị hợp lý ,tránh tạo ra các siêu đô thị.Đẩy mạnh quá trình đô thị 
hóa sự tang trưởng và phát triển của  các đô thị hóa.
3.Phát huy được tính chủ động sáng tạo của từng địa phương trong QLĐT.
4.Đánh giá xem xét ,rà soát quy hoạch đô thị để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển ktxh  
trong từng giai đoạn.đảm bảo s...
1. V trí c a qu n lý quy ho ch trong phát tri n đô th ?
2. Phân bi t các lo i quy ho ch đô th
3. T i sao v n đ bi n đ i khí h u đ c quan tâm trong QHĐT Vi t nam? ượ
4. Các cách th c mà quy ho ch c n làm đ ng phó và thích nghi v i bi n đ i khí h u? ế
5. T i sao c n chú tr ng y u t b n v ng trong QHĐT ? ế
6. Đánh giá v n đ quy ho ch b n v ng t i Vi t Nam? Hãy ch ng minh qua 1 ví d ?
7. T i sao c n thi t có s qu n lý c a Nhà n c đ i v i công tác quy ho ch đô th ? ế ướ
8. Các đi u ki n c n đ đ m b o đ án có ch t l ng và có tính kh thi? ượ
9. Các tiêu chí đ đanh giá m t đ án quy ho ch có ch t l ng? Các yêu c u chung đ i v i quy ượ
ho ch đô th là gì?
10. Các đi u ki n đ quy ho ch đô th th c hi n thành công
11. T i sao Vi t nam hi n nay c n đ i m i ph ng pháp l p quy ho ch đô th ươ
12. T i sao c n có s tham gia c a c ng đ ng trong các ho t đ ng quy ho ch? C ng đ ng nên tham
gia nh ng khâu nào?
13. Nhà n c ki m soát quá trình l p quy ho ch đô th nh th nào?ướ ư ế
14. Quy ho ch “treo” và các bi n pháp x lý?
15. M i quan h gi a quy ho ch, thi t k đô th và ki n trúc đô th ? ế ế ế
16. Thi t k đô th có v trí nh th nào trong quy ho ch đô th ?ế ế ư ế
17. T i sao các công trình trong đô th ph i xin th a thu n ph ng án ki n trúc? C n đ m b o các ươ ế
đi u ki n gì đ ki n trúc đô th có b n s c và giá tr th m m cao? ế
1
môn quy hoạch kiến trúc đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn quy hoạch kiến trúc đô thị - Người đăng: Thu Hong Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
môn quy hoạch kiến trúc đô thị 9 10 272