Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cáp và vật liệu mạng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2155 lần   |   Lượt tải: 3 lần
-1-

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT
NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT
NAM
---------------------------------------

ĐỚI THỊ HÀ

MỘT SỐ GIẢ PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP VÀ VẬT
LIỆU MẠNG

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI : 2011

-2-

BÁO CÁO TÓM TẮT

Con người là yếu tố cấu thành nên tổ chức doanh nghiệp, vận hành doanh
nghiệp và quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực có hiệu
quả không chỉ là một nhiệm vụ của quản trị doanh nghiệp mà nó còn tạo điều kiện có
ý nghĩa quyết định để tạo dựng thành công của doanh nghiệp nói chung và của công
ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Mạng nói riêng. Chính vì vậy quản trị nguồn nhân lực của
Công ty đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách mà công ty đặt ra trong quá
trình phát triển của mình. Trước yêu cầu cấp bách trên, tôi đã lựa chọn đề tài: “Một số
giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty Cổ phần Cáp và Vật
liệu Mạng” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh khóa 9 tại Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Kết cấu luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 chương. Trong đó:
Chương I: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực: các khái niệm, vai trò, ý
nghĩa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực; các chức năng cơ bản quản trị nguồn nhân
lực; quản trị nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay; kinh nghiệm
quản trị nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới
Chương II: Thưc trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty
VINACAP. Bằng phương pháp phân tích tổng hợp đánh giá thực trạng nguồn nhân
lực của Công ty VINACAP. Kết quả nghiên cứu chương II cũng phân tích rõ những
điểm mạnh để tiếp túc phát huy cũng như những điểm yếu để đưa ra các giải pháp
nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty VINACAP..
Chương III: Bằng phương pháp logic và tổng hợp phân tích, kết quả nghiên
cứu chương III đã đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn
nhân lực tại Công ty VINACAP
Sau đây là kết quả nghiên cứu từng chương:

-3-

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1

Khái niệm, vai trò, ý nghĩa thực tiễn của quản trị nguồn nhân lực

1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực
Khái niệm nguồn nhân lực có thể được định nghĩa như sau:
+ Theo nghĩa rộng: Nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng lao động của con
người của một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương đã được chuẩn bị ở mứ...
- 1 -
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIT
NAM
HC VIN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIT
NAM
---------------------------------------
ĐỚI TH
MT S GI PHÁP HOÀN THIN CÔNG TÁC QUN TR
NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY C PHN CÁP VÀ VT
LIU MNG
CHUYÊN NGÀNH : QUN TR KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
LUẬN VĂN THẠC S QUN TR KINH DOANH
HÀ NI : 2011
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cáp và vật liệu mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cáp và vật liệu mạng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cáp và vật liệu mạng 9 10 679