Ktl-icon-tai-lieu

Một số khía cạnh giới trong các mô hình SRI và BOOK KEEING tại huyện Mỹ Đức - Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: Tập 9, số 3: 512 - 520

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

MéT Sè KHÝA C¹NH GIíI TRONG C¸C M¤ H×NH SRI Vμ BOOK KEEPING
T¹I HUYÖN Mü §øC - Hμ NéI
Some Gender Aspects in SRI and Book Keeping Models in My Duc District - Hanoi
Văn Trọng Thủy1, Phạm Thị Mỹ Dung2
1

Dự án VIE 001/10, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: hien_hien1939@yahoo.com
Ngày gửi đăng: 26.02.2011;
Ngày chấp nhận: 25.04.2011

2

TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm góp thêm những dẫn chứng về tham gia của giới trong các mô hình nhỏ ở
cấp hộ là mô hình kỹ thuật SRI - Hệ thống canh tác lúa cải tiến và mô hình quản lý Book keeping - Mô
hình sổ kế toán hộ. Cả 2 mô hình đều do Tổ chức Oxfam Mỹ hỗ trợ cho 3 xã Đại Nghĩa, Hợp Tiến và
An Tiến của huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. Trong hoạt động xã hội cũng như các hoạt động của
mô hình SRI (Systems of Rice Intensification) và Book keeping, phụ nữ đều tham gia một phần đáng
kể. Qua việc tham gia các mô hình, nữ giới đã có tiến bộ nhanh hơn trong thay đổi nhận thức, ra
quyết định và trình độ ghi chép tính toán kinh tế.
Từ khóa: Book keeping, giới, mô hình, Mỹ Đức, SRI.

SUMMARY
This research aims to provide additional evidence on Gender participation in small models at
households level. They are technical model SRI- Systems of Rice intensification and management model
- Book keeping. Both models are supported by Oxfam America for 3 communes Dai Nghia, Hop Tien and
An Tien, My Duc District, Ha Noi City. In social activities as well as SRI and Book keeping activities
women have participated remarkably. By participating in the model, women had faster progress in
changing the perception, attitude, decision making, record levels and economic calculation.
Key words: Book keeping, gender, model, My Duc, SRI.

1. §ÆT VÊN §Ò
ViÖt Nam lμ mét n−íc n«ng nghiÖp víi
76% d©n c− sèng ë n«ng th«n. Trong ®ã lùc
l−îng lao ®éng n÷ chiÕm kho¶ng 70% lao
®éng n«ng th«n, hä ®· cã nhiÒu ®ãng gãp to
lín cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n
ViÖt Nam. HiÖn t¹i ë ViÖt Nam ch−a cã sù
c©n b»ng giíi mét c¸ch thùc sù trong mäi
lÜnh vùc, minh chøng trong thùc tÕ hiÖn nay
khi ®−a nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt,
c«ng nghÖ míi vμo ¸p dông trong c¸c ngμnh,
512

lÜnh vùc kinh tÕ nãi chung vμ n«ng nghiÖp
nãi riªng, chóng ta míi chØ quan t©m ®Õn hé
vμ céng ®ång mμ ch−a thùc sù ®Ò cËp ®Õn
vÊn ®Ò vÒ giíi, ®iÒu nμy lμm h¹n chÕ viÖc
chuyÓn giao, sö dông vμ khai th¸c ...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2011: Tp 9, s 3: 512 - 520 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
MéT Sè KHÝA C¹NH GIíI TRONG C¸C M¤ H×NH SRI Vμ BOOK KEEPING
T¹I HUYÖN Mü §øC - Hμ NéI
Some Gender Aspects in SRI and Book Keeping Models in My Duc District - Hanoi
Văn Trng Thy
1
, Phm Th M Dung
2
1
D án VIE 001/10, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
2
Khoa Kế toán và Qun tr kinh doanh, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Địa ch email tác gi liên lc: hien_hien1939@yahoo.com
Ngày gi đăng: 26.02.2011; Ngày chp nhn: 25.04.2011
TÓM TT
Nghiên cu này nhm góp thêm nhng dn chng v tham gia ca gii trong các mô hình nh
cp h là mô hình k thut SRI - H thng canh tác lúa ci tiến và mô hình qun lý Book keeping - Mô
hình s kế toán h. C 2 mô hình đều do T chc Oxfam M h tr cho 3 xã Đại Nghĩa, Hp Tiến và
An Tiến ca huyn M Đức thành ph Hà Ni. Trong hot động xã hi cũng như các hot động ca
mô hình SRI (Systems of Rice Intensification) và Book keeping, ph n đều tham gia mt phn đáng
k. Qua vic tham gia các mô hình, n gii đã có tiến b nhanh hơn trong thay đổi nhn thc, ra
quyết định và trình độ ghi chép tính toán kinh tế.
T khóa: Book keeping, gii, mô hình, M Đức, SRI.
SUMMARY
This research aims to provide additional evidence on Gender participation in small models at
households level. They are technical model SRI- Systems of Rice intensification and management model
- Book keeping. Both models are supported by Oxfam America for 3 communes Dai Nghia, Hop Tien and
An Tien, My Duc District, Ha Noi City. In social activities as well as SRI and Book keeping activities
women have participated remarkably.
By participating in the model, women had faster progress in
changing the perception, attitude, decision making, record levels and economic calculation.
Key words: Book keeping, gender, model, My Duc, SRI.
1. §ÆT VÊN §Ò
ViÖt Nam lμ mét níc n«ng nghiÖp víi
76% d©n c sèng ë n«ng th«n. Trong ®ã lùc
lîng lao ®éng n÷ chiÕm kho¶ng 70% lao
®éng n«ng th«n, hä ®· cã nhiÒu ®ãng gãp to
lín cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n
ViÖt Nam. HiÖn t¹i ë ViÖt Nam cha cã sù
c©n b»ng giíi mét c¸ch thùc sù trong mäi
lÜnh vùc, minh chøng trong thùc tÕ hiÖn nay
khi ®a nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt,
c«ng nghÖ míi vμo ¸p dông trong c¸c ngμnh,
lÜnh vùc kinh tÕ nãi chung vμng nghiÖp
nãi riªng, chóng ta míi chØ quan t©m ®Õn hé
vμ céng ®ång mμ cha thùc sù ®Ò cËp ®Õn
vÊn ®Ò vÒ giíi, ®iÒu nμy lμm h¹n chÕ viÖc
chuyÓn giao, sö dông vμ khai th¸c hiÖu qu¶
nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®ã. Bëi vËy
®a giíi vμo c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ
nãi chung vμ kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi riªng
lμ mét chiÕn lîc ®óng ®¾n vμ cÇn thiÕt. Cho
®Õn nay ®· cã nhiÒu tμi liÖu vμ nghiªn cøu
liªn quan ®Õn lÜnh vùc giíi (Ph¹mn
512
Một số khía cạnh giới trong các mô hình SRI và BOOK KEEING tại huyện Mỹ Đức - Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số khía cạnh giới trong các mô hình SRI và BOOK KEEING tại huyện Mỹ Đức - Hà Nội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Một số khía cạnh giới trong các mô hình SRI và BOOK KEEING tại huyện Mỹ Đức - Hà Nội 9 10 976