Ktl-icon-tai-lieu

Một số khó khăn trong quá trình sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi đối với trẻ em vị thành niên có rối loạn trầm cảm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số khó khăn trong quá trình sử dụng kỹ thuật
tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi đối với
trẻ em vị thành niên có rối loạn trầm cảm
Trần Thị Thu Hằng
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành
Người hướng dẫn: TS. Amine Pollack, ThS. Trần Thành Nam
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về “Nhận thức hành vi” liệu pháp
và 2 kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi: Đặc điểm tâm lý lâm sàng
của trẻ vị thành niên có rối loạn trầm cảm; Can thiệp "nhận thức hành vi" và hai
kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi. Xác định những khó khăn
trong việc sử dụng 2 kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành cho trẻ vị
niên có rối loạn trầm cảm. Đề xuất các biện pháp điều chỉnh nhằm giảm thiểu,
khắc phục những khó khăn trong quá trình ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận
thức và hoạt hóa hành vi.
Keywords: Tâm lý học trẻ em; Trẻ vị thành niên; Rối loạn hành vi; Bệnh trầm
cảm; Liệu pháp trị liệu

Content
1. Lý do chọn đề tài
Rối loạn trầm cảm (RLTC) là một rối loạn phổ biến trong dân số, được xếp vào
một trong bốn nhóm bệnh gây thiệt hại nhiều nhất về phương diện kinh tế và con người.
Trầm cảm cũng là 1 trong 10 bệnh về sức khoẻ tâm thần phổ biến nhất là một loại bệnh lí
cảm xúc biểu hiện đặc trưng bởi khí sắc trầm, giảm hoặc mất sự quan tâm, thích thú,
giảm năng lượng dẫn đến sự mệt mỏi.
- Trầm cảm là một trạng thái ức chế cảm xúc, đặc trưng bằng giảm khí sắc, các triệu
chứng buồn, giảm hứng thú, mệt mỏi, thay đổi trọng lượng cơ thể, rối loạn giấc ngủ, cảm

thấy không xứng đáng, giảm khả năng tập trung chú ý, ăn uống kém ngon miệng, mất dục
năng...... Rối loạn trầm cảm là một rối loạn mãn tính, khả năng tái phát lớn và gây ra
những hậu quả xấu cho cá nhân và xã hội (VD: học tập không hiệu quả, giảm năng suất
lao động; trầm cảm có thể dẫn đến tự sát...). Chi phí chẩn đoán đánh giá và điều trị cho
các bệnh nhân này cũng tốn kém (tìm thông số về chi phí điều trị )
- Điều cần thiết là phải điều trị trầm cảm nếu không trẻ vị thành niên trầm cảm dễ gặp
các vấn đề nghiêm trọng hơn. Các phương pháp can thiệp cho bệnh nhân rối loạn trầm
cảm ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là dùng thuốc (Zoloft, Prozac, Paxil.... được VSKTT
đang dùng). Bên cạnh đó, trị liệu tâm lý cũng được áp dụng như một liệu pháp bổ trợ.
Các công trình nghiên cứu trên thế giới đã cung cấp nhiều bằng chứng về hiệu quả của
liệu pháp nhận thức hành vi trong điều trị bệnh nhân có rối loạn lo âu, trầm cảm cũng như
hiệu...
Mt s khó khăn trong quá trình s dng k thut
tái cu trúc nhn thc hoạt hóa nh vi đi vi
tr em v thành niên có ri lon trm cm
Trn Th Thu Hng
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: m lý hc lâm sàng tr em và v thành
Người hướng dn: TS. Amine Pollack, ThS. Trn Thành Nam
m bảo v: 2011
Abstract: H thng hóa nhng vấn đề lun v Nhận thức nh vi” liệu pháp
và 2 k thut tái cu trúc nhn thc và hoạt hóa hành vi: Đặc điểm tâm lý lâm sàng
ca tr v thành niên ri lon trm cm; Can thip "nhn thc hành vi" hai
k thut tái cu trúc nhn thc hoạt hóa hành vi. Xác định nhng k khăn
trong vic s dng 2 k thut tái cu trúc nhn thc và hot hóa hành cho tr v
niên ri lon trm cảm. Đề xut các biện pháp điều chnh nhm gim thiu,
khc phc những kkhăn trong quá trình ng dng k thut tái cu trúc nhn
thc và hot hóa hành vi.
Keywords: m hc tr em; Tr v thành niên; Ri lon hành vi; Bnh trm
cm; Liu pháp tr liu
Content
1. Lý do chọn đề tài
Ri lon trm cm (RLTC) mt ri lon ph biến trong dân số, được xếp vào
mt trong bn nhóm bnh gây thit hi nhiu nht v phương din kinh tế và con người.
Trm cm cũng 1 trong 10 bệnh v sc kho tâm thn ph biến nht là mt loi bnh lí
cm xúc biu hiện đặc trưng bi ksc trm, gim hoc mt s quan m, thích thú,
gim năng lượng dẫn đến s mt mi.
- Trm cm mt trng thái c chế cm xúc, đặc trưng bằng gim khí sc, các triu
chng bun, gim hng thú, mt mỏi, thay đổi trọng lượng cơ thể, ri lon gic ng, cm
Một số khó khăn trong quá trình sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi đối với trẻ em vị thành niên có rối loạn trầm cảm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số khó khăn trong quá trình sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi đối với trẻ em vị thành niên có rối loạn trầm cảm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Một số khó khăn trong quá trình sử dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi đối với trẻ em vị thành niên có rối loạn trầm cảm 9 10 713