Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề về kế toán trách nhiệm ở các doanh nghiệp niêm yết

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1754 lần   |   Lượt tải: 9 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN TRÁCH
NHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
Trong nền kinh tế ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng, doanh nghiệp
niêm yết (DNNY) trên thị trường chứng khoán là một loại hình DN được hình
thành, phát triển rất phù hợp trong điều kiện nền kinh tế thị trường; đa số
DNNY thường hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề và quy mô hoạt động lớn.
Các DNNY tạo ra hàng hóa chứng khoán, qua đó thúc đẩy TTCK phát triển và huy động
được nguồn vốn tối đa trong nền kinh tế. Các DNNY có một cơ cấu tổ chức hoạt động có
thể xem là tốt nhất trong việc xác định các chức năng để đưa ra quyết định và kiểm soát
đơn vị. Trong DNNY, lợi ích liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là lợi ích
của các cổ đông, tuy nhiên trong quản lý và điều hành công việc hàng ngày chỉ do một
nhóm người đại diện để thực thi nhiệm vụ do cổ đông giao, đó chính là Ban điều hành
doanh nghiệp. Ban điều hành bao gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Giám
đốc, Phó giám đốc và các cán bộ nhân viên chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt
động kinh doanh của công ty một cách hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ
đông, các nhà đầu tư và các đối tượng liên quan lợi ích khác. Do vậy, DNNY cần thiết
phải có một công cụ giúp nhà quản lý cấp cao giám sát, đánh giá trách nhiệm quản trị của
các cấp dưới mình đối với công việc được giao, qua đó có những hành động điều chỉnh
kịp thời nhằm cải tiến những hoạt động chưa đạt hiệu quả nhằm hướng đến hoàn thành
mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. Do đó DNNY cần có kế toán trách nhiệm là một
trong những công cụ quản lý đáp ứng được yêu cầu cấp thiết trên.
1. Bản chất của kế toán trách nhiệm
Kế toán quản trị (KTQT) doanh nghiệp (DN) là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ
công cụ quản lý kinh tế, tài chính và có vai trò quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt
động kinh tế, tài chính trong DN, đồng thời cung cấp thông tin để thực hiện mục tiêu
quản trị DN nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, KTQT sử dụng hệ thống kế toán trách
nhiệm (KTTN) để phân loại cấu trúc tổ chức thành các trung tâm trách nhiệm, trên cơ sở
đó đánh giá kết quả của từng bộ phận dựa trên trách nhiệm được giao cho bộ phận đó.
KTTN là một nội dung cơ bản của KTQT, do vậy quá trình hình thành và phát triển của
KTTN gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của KTQT. KTTN được đề cập đầu
tiên ở Mỹ vào năm 1950 trong tác phẩm "Basic organizational planning to tie in with
responsibility accounting" của Ailman, H.B.1950. Từ đó đến nay, vấn đề KTQT được

qua...
MT S VN Đ V K TOÁN TRÁCH
NHIM CÁC DOANH NGHIP NIÊM YT
Trong nn kinh tế các nước nói chung và Vit Nam nói riêng, doanh nghip
niêm yết (DNNY) trên th trường chng khoán là mt loi hình DN được hình
thành, phát trin rt phù hp trong điu kin nn kinh tế th trường; đa s
DNNY thường hot đng đa lĩnh vc, đa ngành ngh và quy mô hot đng ln.
Các DNNY tạo ra hàng hóa chứng khoán, qua đó thúc đẩy TTCK phát triển và huy động
được nguồn vốn tối đa trong nền kinh tế. Các DNNY có một cơ cấu tổ chức hoạt động có
thể xem là tốt nhất trong việc xác định các chức năng để đưa ra quyết định và kiểm soát
đơn vị. Trong DNNY, lợi ích liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là lợi ích
của các cổ đông, tuy nhiên trong quản lý và điều hành công việc hàng ngày chỉ do một
nhóm người đại diện để thực thi nhiệm vụ do cổ đông giao, đó chính là Ban điều hành
doanh nghiệp. Ban điều hành bao gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Giám
đốc, Phó giám đốc và các cán bộ nhân viên chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt
động kinh doanh của công ty một cách hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ
đông, các nhà đầu tư và các đối tượng liên quan lợi ích khác. Do vậy, DNNY cần thiết
phải có một công cụ giúp nhà quản lý cấp cao giám sát, đánh giá trách nhiệm quản trị của
các cấp dưới mình đối với công việc được giao, qua đó có những hành động điều chỉnh
kịp thời nhằm cải tiến những hoạt động chưa đạt hiệu quả nhằm hướng đến hoàn thành
mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. Do đó DNNY cần có kế toán trách nhiệm là một
trong những công cụ quản lý đáp ứng được yêu cầu cấp thiết trên.
1. Bản chất của kế toán trách nhiệm
Kế toán quản trị (KTQT) doanh nghiệp (DN) là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ
công cụ quản lý kinh tế, tài chính và có vai trò quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt
động kinh tế, tài chính trong DN, đồng thời cung cấp thông tin để thực hiện mục tiêu
quản trị DN nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, KTQT sử dụng hệ thống kế toán trách
nhiệm (KTTN) để phân loại cấu trúc tổ chức thành các trung tâm trách nhiệm, trên cơ sở
đó đánh giá kết quả của từng bộ phận dựa trên trách nhiệm được giao cho bộ phận đó.
KTTN là một nội dung cơ bản của KTQT, do vậy quá trình hình thành và phát triển của
KTTN gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của KTQT. KTTN được đề cập đầu
tiên ở Mỹ vào năm 1950 trong tác phẩm "Basic organizational planning to tie in with
responsibility accounting" của Ailman, H.B.1950. Từ đó đến nay, vấn đề KTQT được
Một số vấn đề về kế toán trách nhiệm ở các doanh nghiệp niêm yết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề về kế toán trách nhiệm ở các doanh nghiệp niêm yết - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số vấn đề về kế toán trách nhiệm ở các doanh nghiệp niêm yết 9 10 580